Home / Publicaties / Openbaar Ministerie publiceert beleid strafrechtelijke...

Openbaar Ministerie publiceert beleid straf­rech­te­lij­ke ontruiming kraakpanden

06/12/2010

In de vandaag verschenen Newsflash verscheen het bericht dat het Hof Den Haag de strafrechtelijke ontruiming van kraakpanden heeft verboden, omdat de wet noch het beleid van het Openbaar Ministerie (OM) de regel bevatten dat bij een dreigende ontruiming een kort geding procedure kan worden aangespannen en het OM diens oordeel zal afwachten voordat tot ontruiming zal worden overgegaan. Als reactie daarop heeft het OM haar per 1 december 2010 geldende beleid bekendgemaakt.

Beleid OM
Uitgangspunt van het beleid is dat het kraakverbod door politie en OM onverkort wordt gehandhaafd. Om de krakers de mogelijkheid te bieden om tegen een voorgenomen ontruiming een kort geding aan te spannen wordt een ontruiming door of namens het OM schriftelijk bij de bewoners van het te ontruimen pand aangekondigd. In de aankondiging wordt vermeld dat de ontruiming zal plaatsvinden binnen acht weken na de aankondiging, eventueel, maar niet noodzakelijk, met vermelding van de precieze voorgenomen ontruimingsdatum. Ontruiming vindt in ieder geval niet plaats binnen de eerste zeven dagen van de acht weken termijn, om de krakers in de gelegenheid te stellen binnen die zeven dagen een kort geding aanhangig te maken. Indien (tijdig) van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zal het vonnis van de voorzieningenrechter worden afgewacht.

Indien (en zodra) zich een of meer bijzondere omstandigheden voordoen, kan het wederrechtelijk bewoonde pand terstond - en dus zonder dat een eventueel kort geding wordt afgewacht - worden ontruimd. Er is sprake van bijzondere omstandigheden als:

  • de krakers worden verdacht van huisvredebreuk (138 Sr) waarbij het huisrecht van een ander wordt geschonden;
  • de krakers worden verdacht van andere strafbare feiten, tengevolge waarvan de rechthebbende van het pand ernstig wordt getroffen (bijvoorbeeld: een bedrijf kan door de kraak niet meer functioneren of er worden ernstige vernielingen aangericht);
  • door de wederrechtelijke bewoning een gevaarlijke situatie ontstaat of deze in stand blijft voor de krakers zelf, voor hun omgeving (bijvoorbeeld brandgevaar of instortingsgevaar) of voor bij ontruimingen betrokken personen (bijvoorbeeld door het barricaderen van panden of het aanbrengen van boobytraps);
  • er sprake is van (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde en veiligheid door de krakers, in of in de omgeving van het wederrechtelijk bewoonde pand.

Conclusie
Het OM heeft gehoor gegeven aan het oordeel van de rechter en haar beleid omtrent de strafrechtelijke ontruiming van kraakpanden gepubliceerd. Uitgangspunt van het OM is dat het kraakverbod onverkort wordt gehandhaafd en strafrechtelijke ontruiming van kraakpanden weer plaatsvindt. Of het door het OM gepubliceerde beleid door de rechter afdoende wordt geacht om de strafrechtelijke ontruimingen in overeenstemming te laten zijn met het Europese recht zal de toekomst uitwijzen.

Auteurs

mr. J. Tamminga