Home / Publicaties / Spoedprocedure voor goedkeuring slagzinnen

Spoedprocedure voor goedkeuring slagzinnen

21/10/2008

Reclamebureaus en adverteerders willen bij het ontwikkelen van een reclamecampagne of voor een pitch vaak vooraf enige zekerheid of de slagzin die men van plan is te gaan voeren origineel en beschermenswaardig is. Hiertoe biedt de per 1 september jl. ingevoerde spoedprocedure van GVR/De Kennisconnectie uitkomst.

In deze procedure beoordeelt de GVR Slagzinnencommissie binnen 4 werkdagen de originaliteit van de betreffende slagzin. Wordt deze 'goedgekeurd' dan betekent dit dat de slagzin geschikt is bevonden voor inschrijving in het GVR Slagzinnenregister. Overigens is de slagzin daarmee niet wettelijk beschermd tegen navolging. Wel heeft de indiener van een goedgekeurde slagzin de zekerheid dat zijn slagzin geen verwarringwekkende gelijkenis toont met eerder gedeponeerde slagzinnen of niet gedeponeerde, algemeen bekende slagzinnen. Het Slagzinnenregister en de spoedprocedure hebben dan ook vooral een preventieve functie, in de zin dat men de risico's op een mogelijk conflict met een reeds bestaande slagzin (en de daarmee mogelijk gepaard gaande kosten) kan inschatten en daarmee beperken.

'Gewone' registratie
GVR/De Kennisconnectie is de branchevereniging voor marketingcommunicatie en tevens oprichter en beheerder van het GVR Slagzinnenregister. Registratieverzoeken voor slagzinnen worden ingediend bij de GVR Slagzinnencommissie. Deze beoordeelt gewone' verzoeken in haar tweemaandelijkse vergadering. Indien goedgekeurd, wordt de slagzin gepubliceerd op de website van GVR en in reclameweekblad Adformatie. Mocht er gedurende twee maanden geen bezwaar zijn ontvangen, dan wordt de zin definitief ingeschreven in het Slagzinnenregister voor een periode van twee jaar met verlengingsmogelijk voor nog eens twee jaar.

Spoedprocedure
Bij een spoedprocedure wordt een slagzin - tegen meerbetaling - al binnen 4 werkdagen beoordeeld. Een dergelijke goedkeuring heeft dezelfde status als een "normale" goedkeuring tijdens een commissievergadering. Bij een spoedprocedure is het gebruik van de slagzin echter nog niet aangetoond, waardoor de zin niet automatisch ingeschreven kan worden in het Slagzinnenregister. Om een slagzin na een succesvolle spoedprocedure ook daadwerkelijk te laten inschrijven in het register, dient vóór de eerstvolgende commissievergadering alsnog een inschrijvingsverzoek alsook bewijs van gebruik van de slagzin te worden ingediend. Pas daarna worden goedgekeurde spoedprocedures gepubliceerd en ingeschreven in het Slagzinnenregister. Registratie is dus in beginsel gegarandeerd vanaf het moment van goedkeuring, maar vervalt als de slagzin niet tijdig met bewijsmateriaal wordt ingeschreven.

Vereisten voor registratie
Voor registratie van een slagzin is vereist dat deze ook daadwerkelijk als zodanig wordt gebruikt. Er mag geen verwarring zijn met reeds eerder ingeschreven of niet-ingeschreven algemeen bekende slagzinnen van derden. Verder mag de slagzin niet in strijd zijn met wettelijke regels en (fatsoens)normen. De datum van de aanvraag voor registratie is voor de GVR Slagzinnencommissie maatgevend voor de beoordeling van de prioriteit.

Wettelijke bescherming?
Bescherming van slagzinnen is bij wet niet apart geregeld en het Slagzinnenregister heeft dan ook geen wettelijke basis en beschermingsfunctie zoals bijvoorbeeld het Benelux merkenregister. In voorkomend geval zal een slagzin beschermbaar kunnen zijn onder de Auteurswet of, indien geregistreerd als merk, onder het Beneluxverdrag voor de Intellectuele Eigendom. In de praktijk zal van auteursrechtelijke of merkenrechtelijke bescherming echter niet snel sprake zijn. Daarnaast kan het, afhankelijk van de omstandigheden, onrechtmatig zijn (jegens een bepaalde derde) om een bepaalde slagzin te voeren.

De functie van het Slagzinnenregister is dus vooral om door toetsing en registratie vooraf aanvullende zekerheid te verschaffen terzake beschikbaarheid van en verwarring met andere slagzinnen. Door voorafgaand onderzoek en raadpleging van het register kan mogelijke inbreuk worden voorkomen.

Registratie werkt preventief
Andersom werkt registratie van een slagzin dus ook preventief tegen mogelijke navolging. Komt het in een geschil over gebruik van een slagzin tot een gerechtelijke procedure, dan kan de registratie(datum) van de slagzin als bewijs van (eerder) gebruik dienen. In de praktijk blijkt de rechter bij een ingeschreven slagzin eerder geneigd te zijn kwade trouw bij de navolger, en daarmee onrechtmatigheid, aan te nemen.