Home / Publicaties / Stay ahead - CMS Life Sciences & Healthcare update...

Stay ahead - CMS Life Sciences & Healthcare update januari 2021

De continue ontwikkeling van nieuwe medische hulpmiddelen en geneesmiddelen gaat gepaard met een toenemende rol van technologie en veranderende regelgeving. In de enerverende life sciences branche neemt de behoefte aan specialistische juridische kennis zodoende steeds meer toe. Om u te helpen voorop te blijven lopen, brengen wij daarom een maandelijkse newsflash met de laatste gerechtelijke uitspraken, informatie afkomstig van de autoriteiten en relevante achtergrond artikelen.

Om navigeren zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we de informatie opgesplitst in twee overzichten, één overzicht specifiek over geneesmiddelen en één overzicht specifiek over medische hulpmiddelen. Klik hieronder op het voor u relevante overzicht en blijf op de hoogte van deze cruciale ontwikkelingen.


Medische hulpmiddelen

Europese Unie

Ongoing guidance development and other relevant work within MDCG Subgroups – December 2020

MDCG, December 2020

Covid-19: Tijdelijke versoepeling van de btw-regels op coronavaccins, testhulpmiddelen en gerelateerde diensten

De Raad heeft op 7 december 2020 richtlijn 2020/2020 aangenomen. Deze richtlijn voorziet in een tijdelijke wijziging van de btw-richtlijn. Op basis van richtlijn 2020/2020 beschikken de EU-lidstaten over de mogelijkheid om een verlaagd btw-tarief toe te passen op de levering van medische hulpmiddelen voor coronatesten en diensten die daarmee nauw samenhangen. Daarnaast voorziet richtlijn 2020/2020 in de mogelijkheid om een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting te verlenen voor de levering van Covid-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor testen die door de Commissie zijn erkend.

Deze uitzonderlijke maatregelen op grond van richtlijn 2020/2020 zijn echter wel in tijd beperkt. De maatregelen zijn van toepassing zolang de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus voortduren. Omdat de duur van die uitzonderlijke omstandigheden onzeker is, zijn de maatregelen in ieder geval tot 31 december 2022 van toepassing. Voor het einde van deze termijn moeten de maatregelen opnieuw worden bekeken in het licht van de ontwikkeling van het coronavirus. 

Meer informatie:

 • Persbericht van de Raad : Raad geeft groen licht voor tijdelijke btw-vrijstelling van Covid-19-vaccins en –testkits

Expertisecentrum Europees Recht, 11 december 2020

Overheidsinformatie

GMH

Kamerbrief bij rapport Evaluatie Transparantieregister 2020

Graag informeren wij u over de Kamerbrief van minister Van Ark 17 december jl. die samen met het rapport Evaluatie Transparantieregister 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd.
De brief is via deze link beschikbaar aldaar treft u ook het rapport van de Evaluatie Transparantieregister 2020.

De minister is overwegend positief over het huidige Transparantieregister. De minister neemt de bevindingen van het IVM over dat voor zowel de farmaceutische als de medische hulpmiddelbedrijven de meldingen van financiële relaties volledig en juist plaatsvinden.

De minister concludeert: ‘Uit deze tweede evaluatie komt naar voren dat het TRZ op hoofdlijnen doeltreffend is en goed functioneert. Hieruit maak ik op, dat farmaceutische en medische hulpmiddelbedrijven laten zien dat zij de gedragscodes goed naleven en transparant zijn over financiële banden die zij hebben met de zorg. Dit toont aan dat de zelfregulering goed functioneert.’ (p. 3)

Daarnaast noemt de minister de twee aanbevelingen van het IVM: ‘Het IVM beveelt aan om meer aandacht te geven aan de regels rond het melden in het TRZ, met name aan nieuwe toetreders op de markt, aan organisatiebureaus en over betalingen uit het buitenland. De tweede aanbeveling is om meer aandacht te besteden aan de informatievoorziening naar artsen en ziekenhuizen over het TRZ.’ (p. 3)

De minister roept de partijen aangesloten bij het TRZ op om de aanbevelingen ter harte te nemen. De aanbevelingen zullen besproken worden tijdens het bestuurlijk overleg met de minister.

GMH, december 2020

CBG

Tariefswijziging CBG vanaf 1 januari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 verhoogt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de tarieven voor vergunningaanvragen en -wijzigingen, en de jaarvergoeding van medicijnen voor menselijk gebruik. Ook de tarieven voor consultatieprocedures gaan omhoog. De tarieven voor diergeneesmiddelen blijven, net als vorig jaar, gelijk.

Het CBG kondigde vorig jaar al aan de tarieven jaarlijks te willen indexeren en een aantal structurele kostenstijgingen in haar tarieven te gaan verwerken. De verhoging van de tarieven is noodzakelijk vanwege de loon- en prijsontwikkelingen, en om als organisatie alle kosten te kunnen dekken. Zowel de tarieven voor het aanvragen van een handelsvergunning voor medicijnen voor menselijk gebruik, als ook de tarieven voor de jaarvergoeding voor de registratie van medicijnen voor menselijk gebruik stijgen, beide met 4,1%.

Nieuwe ontwikkeling medische hulpmiddelen

Naast de algemene indexering, gaat het CBG vanaf 1 januari 2021 een tarief heffen voor verzoeken van zogenoemde ‘aangemelde instanties’ voor advies over de kwaliteit, veiligheid en het nut van stoffen die worden verwerkt in medische hulpmiddelen, ook wel ‘stof gebaseerd medisch hulpmiddel’ genoemd. Dit zijn stoffen die geen medische werking hebben, maar zich wel op of in het lichaam kunnen bevinden of opgenomen worden, en werken op een specifieke plek in het lichaam. In verband met de nieuwe Verordening (EU 2017/745 Medical Devices Regulation – MDR) is een adviesprocedure voor deze stoffen verplicht geworden. De aangemelde instanties moeten dus voor goedkeuring van medische hulpmiddelen met zulke stoffen eerst verplicht advies aanvragen bij een medicijnautoriteit. In Nederland is dat het CBG. Vanwege de coronacrisis is het moment waarop de MDR in werking treedt een jaar uitgesteld tot 26 mei 2021.

De tijd die het kost om een adviesprocedure van een stof gebaseerd medisch hulpmiddel af te handelen, is vergelijkbaar met de afhandeling van de consultatieprocedure ‘medische hulpmiddelen nieuwe toepassing’, die vorig jaar werd geïntroduceerd. Daarom is het tarief voor deze nieuwe procedure hieraan gelijkgesteld.

 • Bijlage: Producttypes en tarieven

De lijst producttypes geeft aan welke verschillende producttypes het CBG hanteert. In feite wordt door de keuze van het producttype het werkproces (de workflow) bepaald waarin de aanvraag zal worden afgehandeld. U wordt middels een ontvangstbevestiging geïnformeerd onder welk producttype uw aanvraag zal worden behandeld.

Download 'Producttypes en tarieven' 10 pagina's

CBG, 5 januari 2020

Overige informatie

Verbod op het sponsoren van zorgprofessionals voor het bijwonen van, door derde partijen georganiseerde, bijeenkomsten 

Per 1 januari a.s. treedt voor alle Nefemed leden (en ook die Diagned en FHI) het verbod in werking dat een leverancier niet meer de kosten van deelname van een individuele zorgprofessional aan een door een derde partij georganiseerde bijeenkomst voor haar rekening mag nemen dan wel vergoeden.

Aanleiding om dit verbod op te nemen was dat deze bepaling wél in de Medtech Europe code of Ethical Business Practice stond, maar niet in de Nederlandse Gedragscode medische Hulpmidelen (GMH). Een groot deel van de leden van Nefemed, Diagned en FHI is ook rechtstreeks lid van Medtech Europe en derhalve al langer verplicht om zich aan dit sponsorverbod te houden. De Nefemed leden besloten vorig jaar tijdens een Algemene Ledenvergadering om het 'direct sponsoring verbod' via de verenigingsreglementen verplicht te stellen. Het direct sponsoring verbod zoals hiervoor beschreven staat opgenomen in het huishoudelijk reglement van Nefemed als toevoeging op de bepaling dat leden moeten voldoen aan de GMH. Voor Nefemed leden die geen rechtstreeks lid zijn van Medtech Europe gaat de direct sponsoring bepaling met ingang van 1 januari a.s. gelden. Deze regel geldt niet voor bijeenkomsten die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021 waarvoor voor 1 januari 2021 aantoonbare verplichtingen zijn aangegaan die zonder aanzienlijke kosten niet te annuleren zijn.

Nefemed, 2 december 2020

Geneesmiddelen

Rechtspraak

CGR

Keuringsraad 3 december 2020, K20-007 (CGR tegen GSK)

Relevante artikelen:  5.6.1, 5.7.1 b en c en 5.8.9

Samenvatting: De CGR heeft meldingen ontvangen over een radiocommercial over het belang van vaccins bij gordelroos. De CGR is van oordeel dat GSK de Gedragscode heeft overtreden. Uit de stukken blijkt dat er indirect verboden publieksreclame wordt gemaakt voor het vaccin van GSK. De radiocommercial kan worden aangemerkt als een reclame-uiting. Ondanks dat de insteek van de radiocommercial gericht is op het geven van meer informatie over het ziektebeeld gordelroos, houdt de uiting een openbare aanprijzing in voor vaccinaties tegen deze aandoening. De wijze waarop in deze radiocommercial vaccinaties onder de aandacht worden gebracht, namelijk de combinatie van “bespreek gordelroosvaccinatie met uw huisarts, GGD of vaccinatiecentrum”, en ‘Gelukkig kunt u dit risico verkleinen’ en ‘wordt actief tegen gordelroos’ wordt aangemerkt als een vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht daartoe.

Keuringsraad, 26 november 2020, AA20-014 (Onderscheid reclame / informatie)

Relevante artikelen:  3.1 h, 5.1.3, 5.2.1.1 a en 5.7.1 a

De beoogde handelswijze dient te worden aangemerkt als reclame. De presentatie van drie richtlijnen waarin het nog niet-geregistreerde geneesmiddel van X wordt genoemd, en de context waarin deze richtlijnen onder de aandacht van de doelgroep worden gebracht, maakt dat de beoogde uitingen tot reclame voor een nog niet-geregistreerd geneesmiddel worden aangemerkt, hetgeen op grond van artikel 5.2.1.1 onder a. van de Gedragscode is verboden.

Europese Unie

Covid-19: Tijdelijke versoepeling van de btw-regels op coronavaccins, testhulpmiddelen en gerelateerde diensten

De Raad heeft op 7 december 2020 richtlijn 2020/2020 aangenomen. Deze richtlijn voorziet in een tijdelijke wijziging van de btw-richtlijn. Op basis van richtlijn 2020/2020 beschikken de EU-lidstaten over de mogelijkheid om een verlaagd btw-tarief toe te passen op de levering van medische hulpmiddelen voor coronatesten en diensten die daarmee nauw samenhangen. Daarnaast voorziet richtlijn 2020/2020 in de mogelijkheid om een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting te verlenen voor de levering van Covid-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor testen die door de Commissie zijn erkend.

Deze uitzonderlijke maatregelen op grond van richtlijn 2020/2020 zijn echter wel in tijd beperkt. De maatregelen zijn van toepassing zolang de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus voortduren. Omdat de duur van die uitzonderlijke omstandigheden onzeker is, zijn de maatregelen in ieder geval tot 31 december 2022 van toepassing. Voor het einde van deze termijn moeten de maatregelen opnieuw worden bekeken in het licht van de ontwikkeling van het coronavirus. 

Meer informatie:

 • Persbericht van de Raad : Raad geeft groen licht voor tijdelijke btw-vrijstelling van Covid-19-vaccins en –testkits

Expertisecentrum Europees Recht, 11 december 2020

EMA

Joint strategy sets direction for EMA and EU medicines regulatory agencies to 2025

EMA and the Heads of Medicines Agencies (HMA) have published their joint strategy  for the next five years, following its recent adoption by the HMA and EMA Management Board.

The strategy details how the European medicines regulatory network can continue to enable the supply of safe and effective medicines that meet patients’ needs in the face of challenges posed by ever-accelerating developments in science, medicine, digital technologies, globalisation as well as emerging health threats, such as the COVID-19 pandemic.

The European medicines agencies network strategy to 2025 outlines six priority areas for the network:

 • the availability and accessibility of medicines;
 • data analytics, digital tools and digital transformation;
 • innovation;
 • antimicrobial resistance and other emerging health threats;
 • supply chain challenges; and
 • the sustainability of the network and operational excellence.

EMA, 8 december 2020

Overheidsinformatie

Kamerbrief over modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Minister van Ark informeert de Tweede Kamer over de modernisering  van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en het verdere plan van aanpak.

"Zoals toegezegd schets ik in deze brief mijn verdere plan van aanpak voor de modernisering van het GVS. Ik herhaal eerst kort wat het GVS biedt, wat de modernisering inhoudt en waarom dit noodzakelijk is. Ook laat ik zien wat de GVS-modernisering kan betekenen voor patiënten, artsen, apothekers en fabrikanten, en wat het effect is op de uitgaven aan extramurale geneesmiddelen. Vervolgens schets ik hoe het vervolg van het moderniseringstraject eruitziet. In de gesprekken die ik met partijen voer hebben zij hun zorgen en bezwaren geuit over de modernisering van het GVS. Ik neem deze zorgen uiterst serieus en ga hier in het laatste deel van de brief op in."

Download 'Kamerbrief over modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)'

Bijlage:

Medische noodzaak in het preferentiebeleid

Rijksoverheid.nl, 18 december 2020

Tijdelijke beleidsregel maximumprijzen geneesmiddelen 2021

Met ingang van de 47e herziening per 1 oktober 2020 is met de Tijdelijke beleidsregel maximumprijzen geneesmiddelen 2020 een laagdrempelige voorziening gecreëerd om een daling van de maximumprijs te corrigeren voor geneesmiddelen met een omzet van minder dan € 1 miljoen per jaar in Nederland. Deze beleidsregel vervalt per 1 april 2021. De nu voorliggende beleidsregel is het vervolg op deze Tijdelijke beleidsregel en zet het in de Tijdelijke beleidsregel neergelegde beleid in essentie voort, waarbij enkele verbeteringen zijn doorgevoerd aan de hand van de opgedane ervaring.

Staatscourant 2020, 65755, 16 december 2020

Kabinet bouwt voorzorgsmaatregelen af van herijking Wet geneesmiddelenprijzen

Een tijdelijke kabinetsmaatregel om prijsdalingen van geneesmiddelen met tien procent te maximeren, komt per 1 april 2021 te vervallen. Dat schrijft minister Van Ark (Medische Zorg) dinsdag 15 december in een brief aan de Tweede Kamer. Deze voorzorgsmaatregel werd halverwege dit jaar ingevoerd om risico’s op beschikbaarheidsproblemen als gevolg van corona te verkleinen. De bewindspersoon schrijft dat deze problemen zijn uitgebleven.

In de eerste helft van het jaar nam de onrust en onzekerheid op de geneesmiddelenmarkt in rap tempo toe. Er werd gevreesd voor grote tekorten en prijsstijgingen. De zogeheten herijking, ook wel herziening, van de geneesmiddelenprijzen werd destijds door minister Van Ark (Medische Zorg) een half jaar uitgesteld naar 1 oktober 2020. Daarbovenop voerde zij twee voorzorgsmaatregelen in die negatieve effecten op tekorten verminderen. Allereerst werd de prijsdaling door de herijking gemaximeerd op tien procent. Daarnaast kregen producenten met een lage omzet niet te maken met een prijsdaling.

De eerste maatregel komt dus nu te vervallen. De tweede maatregel, die specifiek is bedoeld voor de beschikbaarheid van de meer kwetsbare geneesmiddelen aan de zogenaamde ‘onderkant van de markt’, blijft nog wel behouden. Voor sommige kleine producenten van bijvoorbeeld geneesmiddelen kan een prijsdaling een reden zijn het product niet langer in Nederland aan te bieden. Dat risico is onwenselijk voor patiënten.

Lees hier de Kamerbrief

KNMP, 16 december 2020

Kamer: wijzigingen acute zorg dienstapotheken moet in overleg

Aanpassingen in het aanbod van farmaceutische zorg in de avond, nacht en op zondag (ANZ-uren) mogen pas doorgang vinden nadat zorgaanbieders tijdig zijn geconsulteerd. Dat voorstel van CDA en VVD is dinsdag 8 december 2020 aangenomen in de Tweede Kamer.

De motie haakt aan op regelgeving die in voorbereiding is over het consulteren van zorgaanbieders bij wijzigingen in de acute zorg. Hoewel deze zogeheten algemene maatregel van bestuur (AMvB) pas per 1 januari 2022 in werking treedt, riep voormalig minister Bruins (Medische Zorg) eerder partijen op om alvast naar deze concept-AMvB te handelen.

Toen in november de opzegging van het contract met de dienstapotheek Eemland in de regio Amersfoort tot veel onrust leidde, ontstond in de Tweede Kamer opnieuw het besef dat dienstapotheken nog niet vallen onder de huidige reikwijdte van deze AmvB over acute zorg. Deze motie verzoekt om dat recht te zetten.

Lees hier de aangenomen motie

KNMP, 9 december 2020

Zorginstituut

Nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen geeft onderbouwd beeld van marktintroductie innovatieve medicijnen

Het Zorginstituut heeft op 8 december jl. de nieuwste editie van de Horizonscan gepubliceerd: een overzicht met innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden verwacht.

Voor deze halfjaarlijkse ‘marktscan’ worden verschillende bronnen gebruikt, zoals de European Medicines Agency (EMA), het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG), klinische studies, pijplijnoverzichten en input van vele betrokken experts. Maar ook de farmaceutische industrie deelt informatie over nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen. De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen en kijkt twee jaar vooruit.

De nieuwe marktscan leverde onder meer de volgende inzichten op:

 • De EMA geeft steeds meer geneesmiddelen een speciaal label: inmiddels krijgt bijna 30 procent van alle middelen op de scan het label ‘weesgeneesmiddel’ en wordt een deel van deze weesgeneesmiddelen (8 procent van alle middelen op de scan) ook bestempeld als ATMP (geneesmiddelen met een zeer geavanceerde techniek, zoals gentherapieën). 
 • Opvallend is het groeiende aantal gentherapieën voor de behandeling van hemofilie, een relatief grote patiëntengroep met een weesstatus.
 • De scan laat zien dat er veel geneesmiddelen op de markt gaan komen die in combinatie met bestaande geneesmiddelen moeten worden gegeven. Dit is ruim 20 procent van alle middelen op de scan. Omdat deze geneesmiddelen niet in de plaats van een bestaande therapie worden gegeven maar ernaast, leiden deze middelen tot relatief veel meerkosten.

Horizonscan Geneesmiddelen december 2020

ZIN, 8 december 2020

IGJ

Online medicijnen voorschrijven weer tijdelijk toegestaan

Voor het voorschrijven van medicatie na online contact tussen voorschrijver en patiënt gelden regels en randvoorwaarden. Zo is het niet toegestaan om via internet geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of zijn medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.

Door het coronavirus is het juist vaak nodig om face-to-face contact te vermijden als dat (veilig) kan. Recepten uitschrijven na een online videoconsult voorkomt fysiek contact. Dat kan helpen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zolang deze situatie voortduurt geeft de inspectie opnieuw ruimte aan artsen voor het online voorschrijven in de volgende omstandigheden:

 • Bij een patiënt die nog niet eerder fysiek is gezien door de voorschrijver, zijn recepten na een video-consult mogelijk als de waarnemer of vervanger of voorschrijver het actuele medicatieoverzicht (inclusief allergieën) van de patiënt kan inzien.
 • In alle gevallen informeert de waarnemer of vervanger of voorschrijver zo spoedig mogelijk daarna de hoofdbehandelaar en/of de huisarts van de patiënt.

Afwegingen vastleggen

In gevallen van overmacht waarbij voorschrijven van medicatie strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, legt de voorschrijver de afwegingen hierover goed vast.

Deze toestemming is tijdelijk en geldt vanaf 10 december 2020 tot 1 maart 2021. Daarna zal de inspectie bekijken of verlenging noodzakelijk is.

IGJ, 10 december 2020

Keuringsraad

Nieuwe Indicatieve lijst voor ‘on hold’ claims

Kruidenpreparaten zijn gezondheidsproducten. Er is iets bijzonders mee aan de hand: over deze botanicals heeft de Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA nog geen advies uitgebracht, waardoor de Europese Commissie nog geen uitspraak heeft gedaan. De bij EFSA ingediende gezondheidsclaims voor botanicals staan daarom nog 'on hold'. In onze indicatieve lijst staan voorbeeldclaims die gebruikt mogen worden. Het blijkt nu dat die indicatieve lijst soms ruimte biedt voor veel sterkere claims dan voor vergelijkbare officieel toegestane claims. Daar was veel kritiek op. Daarom is besloten de indicatieve lijst aan te passen aan de (alternatieve) voorbeeldbewoordingen voor vergelijkbare toepassingsgebieden die bij invoering van de Claimsverordening zijn vastgesteld. Vanaf 15 maart 2021 geldt de nieuwe indicatieve lijst, met een overgangsperiode tot 1 juli

Overgangsperiode
Er geldt voor botanicals met ‘on hold’ claims een overgangsperiode tot 1 juli 2021. 
Vanaf dat moment moeten alle reclame-uitingen (nieuwe en bestaande, inclusief online, maar exclusief verpakkingen) aan de nieuwe lijst voldoen. Alle eerder verleende goedkeuringen met ‘on hold’ gezondheidsclaims komen dan te vervallen. 
Bestaande uitingen met ‘on hold’ claims waarvoor in principe niets verandert, moeten uiterlijk 1 juli ter controle worden voorgelegd en krijgen dan een nieuw toelatingsnummer.Voor verpakkingen geldt een ruimere overgangsperiode. Verpakkingen van supplementen met botanical-ingrediënten met een ‘on hold’ gezondheidsclaim hoeven pas per 1 januari 2022 aan de nieuwe lijst te voldoen. Reeds in de handel gebrachte verpakkingen mogen na die datum worden uitverkocht zolang ze houdbaar zijn.

Download hier de nieuwe indicatieve lijst

Keuringsraad, 6 januari 2021

Verruiming gebruik van claims ‘beter opneembaar’ en ‘grotere biobeschikbaarheid’

Momenteel geldt dat de claims ‘beter opneembaar’ en ‘grotere biobeschikbaarheid’ als technische claims zijn toegestaan. Daarmee vallen ze buiten de scope van de claimsverordening. De NVWA is van mening dat deze claims iets zeggen over de werking van een product. Daarom is destijds aan de technische claim de voorwaarde verbonden, dat gebruik hiervan alleen mogelijk is voor ingrediënten met goedgekeurde gezondheidsclaims. Op dit moment is hier discussie over.

Voor een bestendigere lijn wordt daarom voorgesteld om deze claims te schrappen uit de lijst met technische claims.

Door deze wijzigingen kunnen de termen ‘beter opneembaar’ en ‘grotere biobeschikbaarheid’ naast het huidige gebruik bij ingrediënten (die een geautoriseerde gezondheidsclaim hebben), ook worden gebruikt bij ingrediënten die een on-hold claim hebben.

Keuringsraad, 7 december 2020

Blijf op de hoogte van Life Sciences & Healthcare

Auteurs

Portret van Ellen Gielen
Ellen Gielen
Partner
Amsterdam
Portret van Gertie Lintjens
Gertie Lintjens
Of Counsel
Amsterdam
Portret van Rogier Vrey
Rogier de Vrey
Partner
Amsterdam