Home / Publicaties / Stimuleringsregeling woningbouw (tweede tranche) en...

Stimuleringsregeling woningbouw (tweede tranche) en staatssteun

13/10/2009

Minister Van der Laan van WWI heeft de tweede tranche van de Stimuleringsregeling woningbouw met een omvang van 150 miljoen euro gelanceerd. Vanaf 1 oktober tot 1 november 2009 kunnen gemeenten subsidieaanvragen indienen voor projecten op het gebied van herstructurerings- en uitbreidingsnieuwbouw die zijn vertraagd of stilgevallen door de economische crisis. De woningen die voor een bijdrage in aanmerking komen, zijn koopwoningen en/of huurwoningen boven de liberalisatiegrens. Ook komen projecten voor subsidie in aanmerking, die in de eerste tranche buiten de boot vielen. Uiterlijk 15 december 2009 zal op de aanvragen worden beschikt.

Vergelijking met eerste tranche
Voor de eerste tranche tekenden gemeenten voor in totaal 220 miljoen in. Evenals in de eerste tranche het geval was, bedraagt de maximale subsidie 10.000 euro per woning. En ook nu wordt verwacht dat de bij het project betrokken marktpartijen zelf ook "een duit in het zakje doen". De (her)start van het project mag niet plaatsvinden vóór het moment waarop de subsidie wordt toegekend. Uiterlijk bij de start van de bouw moet een afbouwgarantie zijn afgegeven. Voor een project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, geldt bovendien dat de grondprijs die door de gemeente in rekening is of zal worden gebracht, niet mag zijn verhoogd sinds 25 maart 2009.

Andere selectie van aanvragen
In deze tweede tranche zal de selectie van aanvragen iets anders verlopen dan tijdens de eerste tranche:
- er zal kritisch worden bezien hoe groot de kans is dat de bouw daadwerkelijk voor de fatale datum van 1 juli 2010 zal (her)starten (waarbij een project waarvoor reeds bouwvergunning is verleend hoger scoort dan één waarvoor de bouwvergunning nog in procedure is);
- de hoogte van de aangevraagde subsidie is nog wel van belang, maar niet langer beslissend;
- om de werkgelegenheid in de bouw te stimuleren, wordt bij de beslissing omtrent toekenning van subsidie meegewogen of de bouw van de woningen spin-off zal hebben. Dit wil zeggen dat daardoor bijvoorbeeld ook de realisatie van winkels of een parkeergarage die onderdeel uitmaken van hetzelfde project van de grond zal komen.

Tot slot
De subsidie wordt aangevraagd door en toegekend aan gemeenten. Het is vervolgens aan die gemeenten om te bepalen hoe de subsidie wordt ingezet. Daarbij moeten de EU-regels omtrent staatssteun in acht worden genomen. De Tijdelijke Stimuleringsregeling kan zelf geen staatssteun opleveren, omdat de subsidie wordt toegekend aan gemeenten en dus niet aan ondernemingen. Echter, als de subsidie vervolgens wordt aangewend ten gunste van een onderneming gelden de Europese staatssteunregels wel. Dat wil nog niet zeggen dat de subsidie dan automatisch als verboden staatssteun moet worden beschouwd. Eerder dit jaar zijn wegens de crisis bijvoorbeeld de mogelijkheden voor staatssteunverlening tot een bedrag van 500.000 euro verruimd, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan,. Maar ook indien het bedrag hoger is dan 500.000 euro is de subsidie niet per definitie verboden staatssteun.

Auteurs

Allard Knook
Robert Lucassen