Home / Publicaties / Verhuur onroerende zaak door holding kan leiden tot...

Verhuur onroerende zaak door holding kan leiden tot volledig btw-aftrekrecht

29/08/2018

De verhuur van een gebouw door een holding aan haar dochteronderneming leidt onder voorwaarden tot een volledig btw-aftrekrecht ten aanzien van kosten die betrekking hebben op de deelneming. Dit volgt uit een recent arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak Marle Participations. Volgens het Hof vormt de verhuur een vorm van inmenging, zodat de btw op kosten rondom de verwerving van de aandelen van de target in aftrek kan worden gebracht. De verhuur moet dan wel btw-belast zijn of – in het geval van een fiscale eenheid – moet de output van de groep aan de btw-heffing zijn onderworpen.

Houden van aandelen

Het enkel verwerven en houden van aandelen door een holding vormt geen economische activiteit in de zin van de btw. Dit heeft tot gevolg dat de holding de btw op toerekenbare kosten niet in aftrek mag brengen. Immers, er bestaat alleen recht op aftrek indien en voor zover goederen en diensten worden gebruikt voor btw-belaste handelingen die in het kader van een economische activiteit worden verricht.

Volgens vaste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie is wél sprake van een economische activiteit indien de holding zich direct of indirect inmengt in het beheer van de ondernemingen. In dat geval heeft de holding in beginsel recht op volledige btw-aftrek. In de praktijk bestaat echter onduidelijkheid over de vraag welke activiteiten nu onder "directe of indirecte inmenging" moeten worden begrepen en dus als economische activiteit moet worden aangemerkt.

Marle Participations

De zaak Marle Participations betreft een houdstervennootschap die aan haar dochterondernemingen een gebouw verhuurt, dat wordt gebruikt als productielocatie. Het Europese Hof heeft ten aanzien van deze verhuur geoordeeld dat zulks een inmenging in het beheer van deze onderneming vormt, indien:

  • deze dienstverlening duurzaam van aard is;
  • zij wordt verricht onder bezwarende titel;
  • sprake is van belaste verhuur; en
  • een direct verband bestaat tussen de verleende dienst en de ontvangen tegenprestatie.

Wegens de btw-belaste verhuur kan de holding de btw op kosten van de verwerving van de dochteronderneming in aftrek brengen. Mocht een holding meerdere deelnemingen verwerven en slechts aan het beheer van bepaalde van die dochters deelnemen, dan kan naar rato btw-aftrek worden gepleegd.

Gevolgen voor de praktijk

In de jurisprudentie was al eerder uitgemaakt dat een moeiende houdster btw-aftrekrecht geniet, maar wat onder moeien moest worden verstaan bleef discutabel. Verhuur van vastgoed aan de betreffende deelneming lijkt een alternatief om btw-aftrek voor de holding te verzekeren, dat makkelijker valt aan te tonen. We kunnen ons dan ook voorstellen dat concerns ervoor zullen kiezen vastgoed zoveel mogelijk te concentreren bij de holding.

Auteurs

Portret van Etienne Cox
Etienne Cox
Counsel
Amsterdam
Stef van Heugten