Home / Publicaties / Verlenging van de arbeidsovereenkomst: opnieuw een...

Verlenging van de arbeidsovereenkomst: opnieuw een concurrentiebeding?

19/11/2009

Een werkgever kan er groot belang bij hebben dat een werknemer niet bij een concurrent gaat werken. De betreffende werknemer kan immers bepaalde, via de werkgever opgedane, kennis gebruiken om met diezelfde werkgever te concurreren. Om dit te voorkomen kan een concurrentiebeding overeengekomen worden. Een concurrentiebeding is een beding waarbij een werknemer beperkt wordt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij concurrerende werkgevers of als zelfstandige.

Aangezien een werknemer door een concurrentiebeding wordt beperkt in zijn mogelijkheden om elders werkzaamheden te verrichten en dit dus grote gevolgen kan hebben voor de carrière van de werknemer, worden er eisen gesteld aan de geldigheid van een concurrentiebeding.

Eisen concurrentiebeding

De wet stelt twee eisen aan een concurrentiebeding:

- de werknemer moet ten tijde van het overeenkomen van het concurrentiebeding de meerderjarige leeftijd hebben bereikt;

- het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen.

Uit de jurisprudentie vloeit echter nog een derde vereiste voort:

- de werkgever moet de inhoud van het concurrentiebeding zorgvuldig overwegen.

De laatste twee vereisten leiden in de praktijk vaak tot problemen en deze zullen daarom hieronder verder worden uitgewerkt.

Het schriftelijkheidsvereiste

Dit vereiste is gesteld om er zeker van te zijn dat een werknemer kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van het concurrentiebeding. Geruime tijd werd gedacht dat alleen hieraan werd voldaan als het concurrentiebeding was vastgelegd in een individueel, door de werknemer ondertekend geschrift, zoals een arbeidsovereenkomst of een brief.

Afgelopen jaar is dit vereiste echter minder strikt geworden. Dit komt doordat in de jurisprudentie is uitgemaakt dat al aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan, als de werknemer een arbeidsovereenkomst of een brief heeft ondertekend, waarin wordt verwezen naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden met daarin een concurrentiebeding. Het is niet nodig dat de arbeidsovereenkomst of brief uitdrukkelijk verwijst naar het concurrentiebeding. Evenmin is het vereist dat de werknemer de bijgevoegde arbeidsvoorwaarden voor akkoord ondertekent. Het is echter wel van belang dat de bijlage schriftelijk wordt bijgevoegd. Op deze manier heeft de werknemer voldoende de mogelijkheid gehad om kennis te nemen van de inhoud van het concurrentiebeding.

De inhoud van het concurrentiebeding

De werkgever dient te kiezen voor een bepaalde afbakening van de concurrerende werkzaamheden, zodat duidelijk is welke activiteiten van de werknemer verboden worden. Bovendien dient het concurrentiebeding te worden beperkt in tijd. De looptijd van een concurrentiebeding mag niet te lang zijn. Doorgaans wordt een concurrentiebeding overeengekomen voor één tot twee jaar. Een langere termijn wordt vaak gematigd door de rechter als het tot een procedure komt, aangezien de werknemer dan te lang beperkt wordt in zijn mogelijkheden elders te werken.

Ten slotte moet een concurrentiebeding worden beperkt in geografisch bereik. Het gebied waarbinnen niet mag worden geconcurreerd, moet duidelijk in het concurrentiebeding worden omschreven en mag niet te groot zijn.

Verlenging arbeidsovereenkomst

Een veelgestelde vraag is of bovenstaande vereisten ook van toepassing zijn bij de verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en of een concurrentiebeding dan opnieuw expliciet overeengekomen dient te worden. In de praktijk wordt bij de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vaak verwezen naar de eerder overeengekomen afspraken, waaronder het concurrentiebeding. Deze zouden onverminderd van kracht blijven bij de voortzetting van de arbeidsovereenkomst. 

In de rechtspraak is echter uitgemaakt dat een concurrentiebeding alleen op die manier van kracht blijft, als de arbeidsovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd. De arbeidsovereenkomst loopt dan door zonder dat deze opnieuw wordt afgesloten. Bij de verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, is er echter al snel sprake van het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Zo kan de enkele zin "uw contract zal worden voortgezet in een dienstverband voor een periode van onbepaalde tijd" volgens de Nederlandse rechtspraak al betekenen dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst overeengekomen is.

Conclusie

Gezien het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat een werkgever er verstandig aan doet om een concurrentiebeding opnieuw overeen te komen op het moment dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd. Er kan ook uitdrukkelijk bepaald worden dat alle eerder gemaakte afspraken, waaronder die over het concurrentiebeding, van kracht blijven. Er moet echter wel aan de vereisten voor een concurrentiebeding worden voldaan. Bij deze afspraak zal er dus verwezen moeten worden naar het concurrentiebeding en zal deze wederom schriftelijk moeten worden bijgevoegd. Alleen dan kan er sprake zijn van een rechtsgeldig overeengekomen concurrentiebeding.