Home / Publicaties / Verplicht energielabel straks echt verplicht!

Verplicht energielabel straks echt verplicht!

03/03/2011

Sinds 1 januari 2008 zijn eigenaren van gebouwen bij de verkoop of verhuur van een gebouw verplicht een energielabel te verstrekken aan de koper respectievelijk huurder. Tot op heden heeft het energielabel een vrijblijvend karakter. Daar komt verandering in. Uiterlijk op 9 januari 2013, maar wellicht eerder, zullen harde maatregelen gaan gelden ter handhaving van het energielabel.

Doel en functie energielabel

De verplichting om te beschikken over een energielabel vloeit voort uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD-richtlijn). Het energielabel biedt inzicht in het energiegebruik van een gebouw. Doelstelling van het label is om energiebesparende maatregelen te stimuleren. Het energielabel is verdeeld in 7 klassen: A tot en met G. Labelklasse A geeft de hoogste energiezuinigheid aan, labelklasse G het laagst. Het energielabel mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

Uitzonderingen en extra verplichting overheidsgebouwen

Bij de bouw, verkoop en verhuur dient de eigenaar te beschikken over een energielabel. Voor bepaalde gebouwen geldt een uitzondering, zoals bijvoorbeeld voor gebouwen met een industriefunctie, monumenten en vrijstaande gebouwen die kleiner zijn dan 50 m2.

Voor overheidsinstellingen en -diensten geldt een extra verplichting. In de meeste gebouwen van de overheid moet het energielabel voor iedereen zichtbaar zijn opgehangen. Per 9 januari 2013 geldt het ophangen van het energielabel voor gebouwen van meer dan 500 m2 en vanaf 9 juli 2015 vanaf 250 m2.

De sancties

De herziene richtlijn verplicht de lidstaten sancties op te leggen in de volgende situaties

  • ontbreken energielabel bij oplevering van een (nieuw) gebouw of gebouwunit;
  • ontbreken energielabel bij verkoop van een gebouw of gebouwunit;
  • ontbreken energielabel bij verhuur van een gebouw of gebouwunit;
  • niet zichtbaar ophangen van het energielabel in publieke gebouwen;
  • niet vermelden van de energielabelklasse in commerciële verkoop- of verhuuradvertenties.

Ontbreken energielabel bij verkoop of oplevering van een gebouw

Als bij verkoop van een bestaand of nieuw gebouw in de transportakte geen melding wordt gemaakt van de overhandiging van een energielabel kan de akte niet worden ingeschreven in het Kadaster en vindt er geen eigendomsoverdracht van het gebouw plaats. Voor de invoering van deze maatregel zal de Kadasterwet worden gewijzigd.

Ontbreken energielabel bij verhuur van een gebouw

Bij verhuur van een utiliteitsgebouw of geliberaliseerde woonruimte zal een deel van de huurprijs niet verschuldigd zijn, zolang het energielabel niet aan de huurder is overhandigd. Voor de invoering van deze maatregel is een wijziging van het Burgerlijk Wetboek vereist. Voor woonruimte waarop het Woningwaarderingstelsel (WWS) van toepassing is (niet-geliberaliseerde woonruimte)  is reeds een wijziging van het WWS in gang gezet. Met deze wijziging wordt het energielabel gekoppeld aan de punten in het WWS. Hoe hoger de energielabelklasse, hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de huurprijs.

Niet zichtbaar ophangen van het energielabel in publieke gebouwen

Als in een overheidsgebouw geen energielabel is opgehangen is de sanctie een last onder dwangsom. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen overheidsgebouwen en overige voor publiek toegankelijke gebouwen (winkels bijvoorbeeld). In overheidsgebouwen moet altijd een energielabel worden opgehangen, in overige gebouwen waar veel publiek komt is het ophangen van een energielabel alleen verplicht indien, als gevolg van een transactie al een energielabel aanwezig is.

Niet vermelden van de energielabel klasse in commerciële verkoop- of verhuuradvertenties.

In het Besluit energieprestatie gebouwen (Beg) wordt de verplichting opgenomen om in advertenties de energielabelklasse van een gebouw op te nemen, ingeval al een energielabel is verstrekt. Op dit moment is niet duidelijk wat de sanctie is, als de energielabelklasse niet in de advertentie wordt opgenomen.

Conclusie

Het vrijblijvende karakter van het energielabel is binnen 2 jaar van de baan. De sancties op het ontbreken van een energielabel hebben vergaande consequenties. Voor de verkoop en de verhuur van een gebouw zal de energielabelklasse van invloed zijn op de prijs. Het is voor eigenaren van gebouwen waarvoor een energielabel verplicht is, noodzaak de komende jaren inzicht te krijgen in het energiegebruik van een gebouw, mogelijk verbeteringen aan te brengen en ingeval van verkoop en verhuur een energielabel aan te vragen.

Auteurs

Hein van der Meer