Home / Publicaties / Verrekening teveel genoten vakantiedagen

Verrekening teveel genoten vakantiedagen

18/05/2010

Een werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog vakantieaanspraken heeft, heeft recht op een uitkering in geld van die aanspraak op vakantie. In de praktijk komt het echter ook geregeld voor dat werknemers die hun arbeidsovereenkomst opzeggen, op dat moment meer vakantiedagen hebben opgenomen dan ze tot dat moment hadden opgebouwd. De kantonrechter te Zaandam heeft in dit verband recent een opvallende uitspraak gedaan.

In deze zaak stelde de werkgever dat een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst eindigde teveel vakantiedagen zou hebben opgenomen. Hoewel dit door de werknemer werd betwist, vorderde de werkgever van de werknemer een vergoeding voor de teveel opgenomen vakantiedagen.

De kantonrechter te Zaandam oordeelde dat zelfs indien juist zou zijn dat werknemer teveel vakantie zou hebben opgenomen, daaruit voor de werknemer niet zonder meer de verplichting voortvloeide om die uren aan de werkgever te vergoeden. Dat zou naar het oordeel van de kantonrechter alleen anders zijn indien de werkgever vóór het toekennen van de bewuste vakantiedagen duidelijke en ondubbelzinnig met de werknemer zou hebben afgesproken, dat een vergoeding zou worden gevorderd indien het dienstverband zou eindigen voordat weer voldoende vakantiesaldo zou zijn opgebouwd. Dat was hier niet het geval.

Veel werkgevers hanteren de praktijk dat teveel genoten vakantiedagen bij einde dienstverband worden verrekend. Uit deze (en eerdere) uitspraken volgt dat deze verrekening niets steeds (automatisch) is toegestaan. Werkgevers zullen steeds vooraf afspraken moeten maken over de verrekening van teveel genoten vakantiedagen bij einde dienstverband. Het verdient aanbeveling om in dit kader een bepaling op te nemen in personeelsgids of arbeidsovereenkomst.