Home / Publicaties / Verscholen wetswijzigingen: handhaving van consumentenbescherming...

Verscholen wetswijzigingen: handhaving van consumentenbescherming uitgebreid

18/12/2012

In februari 2012 heeft de Regering een voorstel ingediend voor een wet tot instelling van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Verstopt in dit wetsvoorstel staan echter ook drie aanpassingen van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). Welke zijn dit en hebben deze gevolgen voor ondernemers?

Consumentenautoriteit

Sinds 2006 bestaat de Consumentenautoriteit (CA), een toezichthouder op het gebied van het consumentenrecht. De CA is de bevoegde autoriteit in het geval van oneerlijke handelspraktijken waarbij schade wordt of kan worden toegebracht aan collectieve consumentenbelangen (met uitzondering van oneerlijke handelspraktijken op financieel terrein). De CA houdt onder andere toezicht op regelingen op het gebied van algemene voorwaarden, koop op afstand en de Colportagewet. In de Whc zijn de bevoegdheden van de CA vastgelegd. De CA kan onder meer een bestuursrechtelijke boete of een last onder dwangsom opleggen.

Autoriteit Consument en Markt

Na inwerkingtreding van deze wet gaat de CA op in de nieuw op te richten ACM (zie elders in deze Newsflash het artikel: De nieuwe Autoriteit Consument en Markt: bestaand toezicht in een nieuw jasje?). In het wetsvoorstel tot oprichting van de ACM is ook een aantal aanpassingen van de Whc opgenomen. Zodra de Instellingswet in werking treedt neemt de ACM de taken en bevoegdheden van de CA over, waaronder de bevoegdheden die worden genoemd in de Whc.

Aanpassingen Whc

De voorgestelde wijzigingen in de Whc zijn:

  1. Het invoeren van een bindende aanwijzingsbevoegdheid,
  2. Aanvullende mogelijkheden bij een last onder dwangsom, en
  3. Verhogen van de boetebedragen.

De bindende aanwijzingsbevoegdheid

Het doel van de bindende aanwijzingsbevoegdheid is om te zorgen dat een onderneming zich houdt aan de regels ter bescherming van consumenten. Indien de ACM vermoedt dat een ondernemer zich niet aan deze regels houdt, kan de ACM die ondernemer opdragen een bepaalde gedragslijn te volgen of na te laten. De ACM kan deze aanwijzing concreet op de ondernemer toesnijden. De bedoeling hiervan is dat de betrokken ondernemer door middel van deze concrete gedragslijn snel zijn handelwijze in overeenstemming brengt met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Voor het geven van een bindende aanwijzing is het niet noodzakelijk dat een overtreding is vastgesteld. Een ondernemer die een bindende aanwijzing krijgt kan daartegen bezwaar maken bij de ACM en beroep aantekenen bij de bestuursrechter.

Aanvullende mogelijkheden bij een last onder dwangsom

De last onder dwangsom dient er toe een overtreding ongedaan te maken dan wel een herhaling van een overtreding te voorkomen. Aan de overtreder wordt door het bestuursorgaan de verplichting opgelegd om een geldsom (dwangsom) te betalen, tenzij binnen de gestelde termijn wordt voldaan aan de in de beschikking opgenomen last.

Deze last houdt in dat de overtreder de onrechtmatige situatie in overeenstemming met de wet dient te brengen of een overtreding achterwege dient te laten. Voor de dwangsommen geldt een maximum bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.

Om naleving van de last te kunnen controleren wordt het mogelijk voor de ACM om in de last aanvullende voorschriften op te nemen. Deze moeten echter wel proportioneel zijn.

De Regering gaf hierbij als voorbeeld dat de ACM een call center dat zich niet aan zijn informatieverplichtingen houdt een last onder dwangsom kan opleggen. Deze last onder dwangsom kan de aanvullende maatregel bevatten om gedurende de periode van de last gebruik te maken van voicelogs om de verkoopgesprekken op te nemen. Deze voicelogs dienen dan als bewijs bij het bepalen of de ondernemer zich aan de opgelegde last houdt.

Verhogen van de boetebedragen

In de Whc zijn twee boetecategorieën opgenomen. Bij overtreding van de Wet oneerlijke handelspraktijken is de maximale boete € 450.000, maar bij overtreding van overige wettelijke bepalingen die de consumenten beschermen is de maximale boete nu nog € 78.000. Na deze wetsaanpassing zal de maximale boete in alle gevallen € 450.000 bedragen.

Conclusie

Met de aanpassing van de Whc krijgt de ACM meer bevoegdheden om het consumentenrecht te handhaven. Op welke datum de ACM wordt ingesteld is echter niet duidelijk. De beoogde datum was 1 januari 2013, maar zeer onlangs heeft de Eerste Kamer besloten het wetsvoorstel Instellingswet pas later verder te behandelen, tegelijk met een ander wetsvoorstel dat de bevoegdheden van de op te richten ACM zal regelen. Nu dit laatste wetsvoorstel nog moet worden ingediend in de Tweede Kamer kan de instelling van de ACM, en daarmee de wijzigingen van de Whc, zo maar een jaar worden vertraagd. Desalniettemin een voorspoedig nieuwjaar gewenst!

Auteurs

Portret van Marcoline Dussen
Marcoline van der Dussen
Advocaat
Amsterdam