Home / Publicaties / Voorkom hoge(re) werkgeverspremie op basis van nieuwe...

Voorkom hoge(re) werkgeverspremie op basis van nieuwe Ziektewet

24/01/2014

Per 1 januari 2014 is een belangrijke wijzing van de Ziektewet in werking getreden die voor werkgevers grote financiële gevolgen kan hebben. Het gaat hier om de bescherming van zogenaamde "vangnetters". Werkgevers zijn vanaf 1 januari 2014 financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan en zelfs voor ex-werknemers die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden. Grote en middelgrote werkgevers kunnen geconfronteerd worden met veel hogere premies indien zieke werknemers uit dienst gaan. De duur van de arbeidsovereenkomst is daarbij niet relevant. In theorie kan het zijn dat de kosten van een werknemer die slechts één dag heeft gewerkt, 12 jaar lang worden doorbelast aan de werkgever. Hoe worden deze premies berekend en hoe houdt u deze premies in de hand?

De nieuwe werkgeverspremie voor flexwerkers

Voorheen bestond de werkgeverspremie Ziektewet uit een vaste sectorpremie, ongeacht het aantal ex-werknemers dat van een uitkering gebruik maakte. Dit is vanaf 1 januari 2014 anders. De huidige premie, de gedifferentieerde premie, bestaat uit drie onderdelen:

  1. WGA-vast: dit is een premie die een werkgever voorheen ook betaalde;
  2. WGA-flex: deze premie is afhankelijk van de aan een werkgever toegerekende instroom van ex-werknemers vanuit de Ziektewet in de WGA; én
  3. ZW-flex: dit is de premie die is gebaseerd op de instroom in de Ziektewet van ex-werknemers en ex-werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die bij het bereiken van de einddatum ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding alsnog in de Ziektewet komen (de zogenoemde vangnetters).

Voor middelgrote en grote werkgevers heeft de instroom van ex-werknemers in de Ziektewet een grote invloed op de premiehoogte. Van een middelgrote werkgever is sprake bij een gemiddelde premieloonsom over 2012 van € 307.000,00 tot € 3.070.000,00. Van een grote werkgever is sprake bij een gemiddelde premieloonsom over 2012 vanaf € 3.070.000,00. De nieuwe regeling heeft naar verwachting nadelige gevolgen voor werkgevers die veel tijdelijke arbeidskrachten in dienst hebben.

Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet

Als eigenrisicodrager draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw ex-werknemers die bij ziekte recht hebben op een Ziektewetuitkering. Omdat de premie meer afhankelijk wordt van de prestaties van de individuele werkgever, kan het interessant zijn om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet (en de WGA). In dat geval hoeft u geen premie voor de Ziektewet-flex te betalen (u draagt die lasten immers zelf) met als gevolg een lagere totale gedifferentieerde premie Whk.

Wat kunt u doen?

Om te voorkomen dat u de aankomende jaren met een hoge, of zelfs hogere, premie verrast wordt, is het van belang nu actie te ondernemen. Immers, de premie in een bepaald jaar wordt berekend aan de hand van cijfers van twee jaar eerder. Die van 2014 wordt dus gebaseerd op de betaalde Ziektewetuitkeringen uit het jaar 2012. De premie voor 2015 (op basis van de cijfers van 2013) lijkt daarmee niet meer beïnvloedbaar. Dit betekent echter niet dat er achterover geleund kan worden. Het is juist van belang nu actie te ondernemen, omdat de premie voor 2016 wordt gebaseerd op de instroomcijfers in de Ziektewet in 2014. Alle tijdelijke arbeidskrachten die op dit moment ziek zijn of gedurende 2014 ziek worden kunnen van nadelige invloed zijn op de premiehoogte in 2016 wanneer zij dit jaar in de Ziektewet belanden. Voorkomen is beter dan genezen. Een actief arbobeleid dat gericht is op het voorkomen van ziekte kan daarbij uitkomst bieden. Is een werknemer eenmaal ziek, dan kan een goed
verzuim-/re-integratiebeleid bijdragen aan een spoedig herstel van uw werknemer zodat bij uitdiensttreding geen beroep op de Ziektewet gedaan hoeft te worden. Wij benadrukken dan ook dat u er baat bij heeft u te laten adviseren over uw huidige verzuim- en re-integratiebeleid. Het opnemen van contractuele bepalingen die zien op de re-integratie inspanningen van uw werknemer kunnen hierbij ondersteunend zijn. In eventuele beëindigingsovereenkomsten kan daarnaast worden opgenomen dat de zieke ex-werknemer na uitdiensttreding zich houdt aan de regels tijdens ziekte (gehoor geven aan oproepen van de bedrijfsarts, etc.). Op die manier kan de werkgever nog invloed uitoefenen op het proces en het herstel. Hoe sneller immers de ex-werknemer herstelt, hoe kleiner de kans is op een hogere premie.

Auteurs

Barbara Veldmaat