Home / Publicaties / Voorrang voor windenergie

Voorrang voor windenergie

04/04/2011

Op dit moment wordt 4,4% van alle elektríciteit in Nederland opgewekt door windturbines. De overheid streeft ernaar dat in 2020 14% van onze energie uit duurzame bronnen afkomstig is. Bij de realisatie van dit doel speelt windenergie een belangrijke rol. ln het licht van de bezuinigingen die in deze kabínetsperiode moeten worden doorgevoerd heeft het kabinet op dit moment met name oog voor windenergie op het land. Maar voor windenergie op zee bestaan nog veel onduidelijkheden. Met het oog op bovengenoemde doelstellingen heeft de Nederlandse regering het afgelopen jaar een aantal wetgevings- en beleidsmaatregelen getroffen, ln dit artikel zal nader worden ingegaan op twee belangrijke ontwikkelìngen: (i) voorrang voor windenergie op het net, en (ii) de SDE+ subsidie voor wind.

Publicaties
Energiebeurs Bulletin 2011
Downloaden
PDF 2 MB

Auteurs

Portret van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam