Home / Publicaties / Vrijstelling onder nieuwe Wro niet vervallen!

Vrijstelling onder nieuwe Wro niet vervallen!

11/09/2009

In de eerste Newsflash is aandacht besteed aan een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem van 22 april 2009, waarin de voorzieningenrechter van oordeel was dat een vrijstelling op grond van artikel 19 lid 2 WRO niet meer zou kunnen worden gebruikt voor een bouwaanvraag ingekomen na 1 juli 2008.

Op die uitspraak is veel kritiek gekomen. Ook bleek dat het ministerie van VROM van oordeel was de bouwaanvragen ingediend ná 1 juli 2008, waarvoor vrijstelling is verleend vóór 1 juli 2008, wél zouden kunnen worden vergund.

Op 17 juli 2009 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, nevenzittingsplaats Utrecht over een soortgelijke zaak een tegengestelde uitspraak gedaan.  De opvatting van de rechtbank Arnhem van 22 april 2009 is in die uitspraak niet gevolgd. In die zaak was het verzoek om vrijstelling op grond van artikel 19 lid 2 WRO ingediend vóór 1 juli 2008 en het verzoek om een bouwvergunning na 1 juli 2008. De rechtbank Utrecht is van oordeel dat op grond van het overgangsrecht het oude recht van toepassing blijft, ook als een bouwaanvraag na 1 juli 2008 is ingediend. De voorzieningenrechter is van oordeel dat een vrijstelling die onder het regime van de WRO (oud) is aangevraagd of verleend, zijn werking niet verliest in geval na 1 juli 2008 om bouwvergunning wordt verzocht.

Deze uitspraak is meer in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever bij het overgangsrecht. Eerder heeft het ministerie van VROM laten weten dat naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter van 22 april 2009, een verduidelijking van het overgangsrecht zal wordt voorbereid. Deze zal worden opgenomen in de Crisis- en herstelwet. Deze wet zal naar verwachting op 1 januari 2010 in werking treden. Dan zal aan de inmiddels ontstane onduidelijkheid een einde komen. Tot op dat moment kan in lopende procedures een beroep worden gedaan op deze uitspraak en op de bedoeling van de wetgever. Een projectbesluit op basis van de nieuwe Wro voor projecten waarvoor vrijstelling voor 1 juli 2008 is aangevraagd/verleend, lijkt dan ook niet nodig te zijn.

Bekijk hier de volledige uitspraak van de Voorzieningenrechter.