Home / Publicaties / Waardeoverdracht: de oude werkgever krijgt de rek...

Waardeoverdracht: de oude werkgever krijgt de rekening

03/04/2012

Verandering van baan heeft ook gevolgen voor de pensioenregeling. Deelname aan de bestaande pensioenregeling wordt beëindigd. Men gaat over naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Dat leidt tot een zekere versnippering. Men bouwt zo pensioenaanspraken op bij meerdere pensioenuitvoerders (pensioenfondsen of verzekeraars). Dit kan nadelig zijn voor de werknemer. Om dergelijke nadelen te ondervangen is het instituut van de individuele waardeoverdracht gecreëerd. Maar die kan weer nadelig uitpakken voor de werkgever. 

De individuele waardeoverdracht

Nadelige consequenties voor de werknemer kunnen zich met name voordoen, indien deze deelnam in een eindloonregeling. Bij een dergelijke regeling wordt het pensioen afgestemd op het laatstverdiende salaris. Dan veroorzaakt de overstap een zogenaamde "pensioenbreuk". Via een individuele waardeoverdracht kan men dat dan tegengaan. Een individuele waardeoverdracht houdt in dat men de opgebouwde pensioenaanspraken meeneemt naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Daarvan verkrijgt men dan ook pensioenaanspraken over het verleden, alsof men daar altijd aangesloten bij is geweest. Daartoe is nodig dat de vorige pensioenuitvoerder de gereserveerde pensioengelden overdraagt aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Maar veelal wordt niet precies het bedrag overgedragen dat nodig is. Dat is het gevolg van de toepasselijke regels. In zo'n geval moet de oude of nieuwe werkgever mogelijk bijbetalen. Tot 2011 was dat steeds de nieuwe werkgever. Maar sindsdien kan die verplichting juist bij de oude werkgever terechtkomen. Vooral sinds 1 januari 2012 kan de oude werkgever hierdoor met zeer aanzienlijke betalingsverplichtingen worden geconfronteerd. Met name bij werknemers met veel dienstjaren.

Een risico voor de werkgever?

Werkgevers doen er goed aan te controleren welk risico ze op dit vlak lopen. Dat kan van geval tot geval verschillen. Als men is aangesloten bij een pensioenfonds loopt men in de regel geen risico. Daarnaast wil de Minister voor kleine werkgevers een grensbedrag invoeren. Een verplichting tot bijbetaling voor deze groep vervalt, indien de bijbetaling  het grensbedrag van € 15.000,= zou overschrijden. Dan moet wel tevens vaststaan, dat het bij te betalen bedrag ook minimaal 10% is van de totale overdrachtswaarde. Deze uitzondering zou gelden voor alle werkgevers die op grond van de sociale zekerheids-wetgeving als "klein" dienen te worden aangemerkt. Door de val van het Kabinet is nu alleen onzeker geworden, of het desbetreffende ontwerp-Besluit wel wordt ingevoerd. Verder speelt een verplichting tot bijbetaling ook in een aantal andere gevallen niet.

Auteurs

Paulus van den Bos