Home / Publicaties / Wat te verrekenen met het salaris

Wat te verrekenen met het salaris

09/12/2014

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst mag de werkgever geldbedragen met de laatste loonbetaling of met de eindafrekening verrekenen. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden wat recentelijk is bevestigd door een uitspraak van de Rechtbank Limburg.

Rechtbank Limburg

In de betreffende zaak gaat het om een Wajong-werknemer die zijn arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) met directe ingang heeft opgezegd omdat hij zich niet correct behandeld voelde op het vlak van werktijden, overwerk, veiligheid en andere arbeidsomstandigheden. Een andere belangrijke omstandigheid in deze zaak is dat de werknemer voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden veelvuldig gebruik heeft gemaakt van een bedrijfsauto. Tijdens zijn werkzaamheden is er tweemaal schade ontstaan aan dit voertuig.

De werkgever besluit op enig moment het contract van de werknemer niet te zullen verlengen. Voordat de einddatum van het contract bereikt is, neemt de werknemer echter zelf ontslag. Hierbij heeft de werknemer geen opzegtermijn in acht genomen. Zijn werkgever kan zich niet vinden in deze gang van zaken en stelt zich op het standpunt dat hij diens loon niet wil uitbetalen nu de werknemer 'er gewoon mee gestopt' is.

Kortweg meent de werkgever dat werknemer schadeplichtig is om de volgende redenen:

  • Werknemer heeft direct opgezegd en hierbij geen opzegtermijn in acht genomen;
  • Tweemaal is schade ontstaan aan de bedrijfswagen toen deze gebruikt werd door de werknemer tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden;
  • Eigendommen van de werkgever zijn nooit ingeleverd (het gaat hierbij om kluissleutels en kleren).


De rechtbank reageert hierop door te stellen dat de werkgever juridische mogelijkheden had en consequenties kon verbinden aan de onmiddellijke opzegging van de werknemer. Zo had zij zich kunnen beroepen op de artikelen 7:677 BW jo. 7:680 en kunnen stellen dat de werknemer geen dringende reden had om per direct een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst en daarom jegens de werkgever schadeplichtig is.

De werkgever heeft echter nagelaten de werknemer daarop te wijzen of een dergelijke vordering in te stellen. Daar komt nog bij dat een werkgever slechts in uitzonderlijke gevallen de werknemer kan aanspreken op vergoeding van schade aan zijn eigendommen. Dit is alleen mogelijk wanneer de schade is ontstaan doordat de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos gehandeld heeft. Dit moet gesteld én bewezen worden door de werkgever.

Daarnaast is bevestigd dat de werkgever de vakantieadministratie nauwkeurig dient bij te houden en zorgvuldig moet registreren welk (vakantie)verlof de werknemer opbouwt. Het ontkennen van het recht op de door de werknemer genoemde verlofuren, zonder dit te onderbouwen door middel van administratie, is niet aanvaardbaar. In deze zaak kon de werkgever geen administratie met betrekking tot de verlofuren noch loonspecificaties overleggen en daarom werd de vordering van de werknemer betreffende zijn verlofuren toegewezen.

De rechtbank veroordeelt de werkgever het loon inclusief de vakantietegoeden te voldoen inclusief de wettelijke rente. Daarnaast is aan de werkgever onder last van een dwangsom de verplichting opgelegd een correcte loonspecificatie en eindafrekening af te geven.

Praktijk

Voor de praktijk is het belangrijk om te weten dat de werkgever in beginsel zijn opeisbare vorderingen mag verrekenen met de laatste loonbetaling aan de werknemer. Dit mag echter alleen wanneer voldaan wordt aan twee voorwaarden:

  1. Er moet sprake zijn van een opeisbare vordering. Het moet dus duidelijk zijn dat de werkgever daadwerkelijk een vordering op de werknemer heeft welke ook al geïnd kan worden.
  2. Bij de eindafrekening moet de werknemer in ieder geval 90% van de bijstandsnorm aan loon uitgekeerd krijgen. Het is dus niet mogelijk om met het gehele salaris te verrekenen.


Een vordering van de werkgever op de werknemer kan bijvoorbeeld bestaan op grond van geleden schade zoals in genoemde zaak naar voren kwam, maar kan ook bestaan op grond van een studiekostenbeding, lening, of doordat teveel loon betaald is. Deze opsomming is niet limitatief, maar de werkgever zal de omstandigheden altijd moeten bewijzen.

Bij een vordering op grond van aan de werkgever toegebrachte schade moet voor ogen gehouden worden dat een werknemer in principe niet aansprakelijk is voor schade die hij zijn werkgever heeft berokkend, tenzij hij opzettelijke of bewust roekeloos heeft gehandeld. Dit is een zeer hoge drempel en in de rechtspraak houdt een dergelijke vordering niet vaak stand.

Tenslotte is deze zaak ook weer een goed voorbeeld dat het van groot belang is om de werknemersadministratie op orde te houden. De werknemer kan stellen; de werkgever dient (het tegendeel) te bewijzen.

Auteurs

Portret vanAyşegül Avci
Ayşegül Avci
Advocaat
Amsterdam
Portret vanNiels Koene
Niels Koene
Advocaat
Amsterdam