Home / Publicaties / Wijzigingen op de financiële markten

Wijzigingen op de financiële markten

29/06/2011

Op 1 juli 2011 zal de Wijzigingswet financiële markten 2010 in werking treden. Deze wijzigingswet is de eerste in een reeks van wijzigingswetten (onlangs is een voorstel voor de wijzigingswet financiële markten 2012 ingediend bij de Tweede Kamer) en bevat naast een aantal wijzigingen van technische aard (zoals correcties en verduidelijkingen), ook inhoudelijke wijzigingen zoals het vrijwillig toezichtregime voor - van toezicht vrijgestelde - beheerders van beleggingsfondsen en de identificatieplicht voor betaaldienstverleners. Daarnaast bevat de Wijzigingswet financiële markten 2010 de ophoging van het grensbedrag voor vrijgestelde beleggingsobjecten, beleggingsfondsen en effecten van €50.000 naar €100.000, en het invoeren van een standaard vrijstellingsmelding (het zogenaamde wildwestbordje), die pas op 1 januari 2012 van kracht zullen worden. Hierna wordt kort aangegeven wat de inhoudelijke wijzigingen voor de praktijk betekenen.

Ophogen grensbedrag
Onder de huidige regels is het aanbieden van beleggingsobjecten, beleggingsfondsen en effecten voor een grensbedrag van €50.000 (per product of per belegger) van toezicht vrijgesteld. Doordat het oorspronkelijke grensbedrag van €50.000 te laag werd geacht om te voorkomen dat niet-gekwalificeerde beleggers in - van toezicht vrijgestelde - producten beleggen, wordt het grensbedrag van €50.000 (per product of per belegger) per 1 januari 2012 opgehoogd naar €100.000.

Wildwestbordje
Om een (potentiële) belegger bewuster te maken van het feit dat er geen toezicht is van de AFM op een bepaalde activiteit wordt per 1 januari 2012 een standaard vrijstellingsmelding verplicht. Bij - onder meer - een aanbieding van beleggingsobjecten, beleggingsfondsen en effecten voor een grensbedrag van €100.000 (per product of per belegger), moet dan in reclame-uitingen en aanbiedingsdocumenten worden opgenomen dat er geen vergunningplicht of propectusplicht bestaat én de aanbieding niet onder toezicht van de AFM staat. De AFM heeft voorschriften opgesteld voor het gebruik van de verplichte vrijstellingsvermelding. De verplichte vermelding is vanaf 1 januari 2012: 'Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit' of 'Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.' Hierbij hoort ook een vast symbool dat bestaat uit een denkend persoon met een vraagteken.

Vrijwillig toezichtregime
Onder de bestaande regels is het aanbieden van beleggingsfondsen aan gekwalificeerde beleggers van toezicht vrijgesteld. Aangezien er gekwalificeerde beleggers bestaan die (conform nationale of interne regels) slechts mogen beleggen in gereguleerde beleggingsfondsen, wordt er nu er een vrijwillig toezichtregime voor - van toezicht vrijgestelde - beheerders van beleggingsfondsen gecreëerd teneinde toch gelden van deze gekwalificeerde beleggers te kunnen aantrekken. Conform dit toezichtregime is het voor - van toezicht vrijgestelde - beheerders van beleggingsfondsen mogelijk om (onder voorwaarden) een verklaring van ondertoezichtstelling te verkrijgen van de AFM indien de beleggingsfondsen slechts worden aangeboden aan gekwalificeerde beleggers.

Identificatieplicht betaaldienstverleners
Met de inwerkingtreding van de wijzigingswet is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing geworden op alle betaaldiensten. Dit betekent - onder meer - dat alle vergunninghoudende betaalinstellingen, EU-betaaldienstverleners en vrijgestelde betaaldienstverleners, verplicht zijn cliënten voor het verlenen van betaaldiensten te identificeren volgens de regels van de Wwft.