Home / Publicaties / Zijn uw vertrouwelijke bedrijfsgegevens goed besc...

Zijn uw vertrouwelijke bedrijfsgegevens goed beschermd?

08/09/2015

Iedere onderneming beschikt over vertrouwelijke informatie. Kennis van de inhoud van die informatie kan de werknemer een voorsprong geven als de werknemer in dienst treedt bij een concurrent. Het is van belang om te voorkomen dat een werknemer zijn voordeel kan doen met dergelijke informatie. De beoordeling van vraagstukken van onrechtmatige concurrentie luistert zeer nauw, zo blijkt ook weer uit een recent vonnis van de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2015:5299).

In deze zaak had een Accountmanager bedrijfsinformatie die was vervat op digitale gegevensdragers van zijn zakelijke e-mail adres verzonden naar zijn privé e-mailadres. Wat er vervolgens met de bedrijfsinformatie is gebeurd, is onduidelijk. Wel is bekend dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer is beëindigd en dat de werknemer bij een concurrent is gaan werken. De inmiddels "oud-werkgever" vreest dat de "oud-werknemer" de bedrijfsinformatie zal aanwenden bij zijn nieuwe werkgever en de oud-werkgever daarmee concurrentie zal aandoen.

De oud-werkgever laat het er niet bij zitten en vordert een verklaring voor recht dat werknemer met het doorgeleiden van aan de werkgever toebehorende bestanden naar zijn privé e-mailadres onrechtmatig heeft gehandeld jegens de werkgever.

De rechter oordeelt dat het vast staat dat de bedrijfsinformatie buiten het bedrijfsnetwerk is gebracht. Dat leidt volgens de rechter nog niet tot het oordeel dat de bedrijfsinformatie buiten het bedrijfsnetwerk is gebruikt. De werkgever kon dit ook niet aantonen en heeft slecht de vrees geuit dat de bedrijfsinformatie buiten de onderneming gebruikt zou kunnen worden. Die vrees is volgens de rechter onvoldoende om een inbreuk op het gebruiksrecht en de bedrijfsinformatie aan te nemen. Er zijn geen wettelijke bepalingen die verhinderen dat een werknemer informatie aan zijn privé e-mail adres stuurt. Daarop voortbordurend oordeelt de rechter dat het aan de werkgever is om in het kader van de arbeidsovereenkomst met haar werknemers dergelijke regels te stellen en toe te zien op de naleving daarvan. Die regels zullen naar het oordeel van de rechter afhankelijk zijn van de door de werkgever geboden mogelijkheden om thuis te werken, de functie van de werknemer, de aard van zijn werkzaamheden, de vertrouwelijkheid van de digitale bestanden waarover hij in het kader van de arbeidsovereenkomst de beschikking heeft en het risico van openbaarmaking. De rechter stelt vervolgens vast dat de werkgever niet over dergelijke interne regels beschikt. Daarnaast stelt de rechter vast dat er in de arbeidsovereenkomst wel een geheimhoudingsverplichting is opgenomen, maar dat de werkgever geen beroep heeft gedaan op die bepaling.

De handelwijze van de werknemer is niet als onrechtmatig aan te merken, zodat de vordering van de werkgever wordt afgewezen.

Deze uitspraak is weer een goed voorbeeld van de gevolgen van de verdergaande digitalisering van de werkomgeving. De rechter overweegt daarbij dat omstandigheden als thuis werken van invloed kunnen zijn op de wijze waarop met de digitale informatie en programmatuur wordt omgegaan. Iedere werkgever zal goed moeten nadenken over de wijze waarop hij toestaat dat zijn werknemers met digitale informatie en programmatuur omgaat, zeker als deze digitale informatie en programmatuur bedrijfsgebonden of zelfs bedrijfsspecifiek is. Het is daarom van belang bedrijfsgebonden regels te stellen en die op te nemen in een personeelsgids of arbeidsovereenkomst. daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen IT-rechten (en het behoud daarvan) en geheimhouding van bepaalde informatie. Tot slot is het raadzaam om direct ook een sanctie te koppelen aan het niet naleven van de bedrijfsgebonden regels, zodat er op basis van geüniformeerd beleid kan worden gehandeld. Daarmee staat de werkgever ook een stuk sterker als een zaak uiteindelijk voor de rechter komt.

Auteurs

Portret van Tjeerd Hoekstra
Tjeerd Hoekstra
Advocaat
Amsterdam