Home / Publicaties

Publicaties

Ontdek het inzicht en thought leadership van onze juridische experts. In onze Expert Guides, die door advocaten vanuit al onze jurisdicties worden geschreven, bieden wij diepgaand onderzoek en inzichten aan die zowel on- als offline gelezen kunnen worden. Hier vindt u ook Law Now-artikelen met juridische analyses, commentaar en inzichten die u helpen te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst en nog veel meer.Expertise
06/03/2020
Co­ro­na (CO­VID-19) Legal Team Con­tact Card
Ons Co­ro­na Legal Team in­for­meert be­drij­ven over al­ler­lei ju­ri­di­sche vra­gen waar u als on­der­ne­mer van­we­ge de im­pact van het co­ro­na­vi­rus mee kunt zit­ten. Meld u aan voor on­ze e-mail­nieuws­brief in­dien u...
27/03/2018
Ad­vi­sing the in­su­ran­ce in­du­stry: cor­po­ra­te
At CMS we pri­de our­sel­ves on put­ting the needs and wants of our clients first. Our clients be­ne­fit from our la­wy­ers’ in-depth know­led­ge of the in­su­ran­ce in­du­stry. Our deep-root­ed in­su­ran­ce sec­tor ex­per­ti­se...
07/03/2018
Cor­po­ra­te and In­ter­na­ti­o­nal Tax
At CMS we im­mer­se our­sel­ves in our clients’ bu­si­ness which ena­bles us to de­li­ver ef­fec­ti­ve, co­he­rent, stra­te­gic so­lu­ti­ons to the tax and legal chal­len­ges your bu­si­ness fa­ces
12/09/2017
CMS - Con­struc­ti­on across Eu­ro­pe: one in­du­stry, ma­ny legal sys­tems
To be suc­ces­sful across Eu­ro­pe, the con­struc­ti­on in­du­stry needs to ta­ke both lo­cal con­di­ti­ons and lo­cal laws in­to con­si­de­ra­ti­on. At CMS, we pro­vi­de Eu­ro­pe-wi­de mul­ti-dis­ci­pli­na­ry legal ser­vi­ces for the...
07/08/2017
Cor­po­ra­te/M&A
Wilt u de groei­po­ten­tie van uw or­ga­ni­sa­tie uit­brei­den en over­weegt u een fu­sie, of denkt u er­aan nieu­we mark­ten te be­tre­den? Zoekt u nieu­we fi­nan­cie­ring in de vorm van een le­ning van een pri­va­te par­tij...
20/04/2017
CMS in La­tin Ame­ri­ca Ener­gy, Mi­ning & Pro­jects
CMS has stea­di­ly grown its pre­sen­ce in La­tin Ame­ri­ca over the past ten ye­ars. In 2017 we ad­ded to our well-es­ta­blis­hed of­fi­ces in Rio de Jan­ei­ro and Mexi­co three new CMS mem­ber firms in Chi­le, Co­lom­bia...
15/11/2016
He­alth & Sa­fe­ty Com­pli­an­ce
CMS is een er­kend, spe­ci­a­lis­tisch kan­toor op het ge­bied van He­alth & Sa­fe­ty Com­pli­an­ce, ook over de grens. Op dit ge­bied staan wij re­gel­ma­tig (ver­ze­ke­raars van) on­der­ne­min­gen, haar be­stuur­ders en werk­ne­mers...
04/11/2016
Re­al Es­ta­te and Con­struc­ti­on Group
The CMS Re­al Es­ta­te and Con­struc­ti­on Group com­pri­ses about 170 part­ners and 300 other qua­li­fied la­wy­ers. The group has an ex­cel­lent re­puta­ti­on and ex­ten­si­ve ex­pe­rien­ce across Eu­ro­pe and be­yond, with a...
02/07/2015
CMS An­nu­al Re­view 2014-2015
We are plea­sed to bring you ‘See­ing the world through your per­spec­ti­ve - CMS An­nu­al Re­view 2014-2015’.This pu­bli­ca­ti­on shows how we at CMS stay clo­se to the prac­ti­cal, ‘re­al li­fe’ world of bu­si­ness...