Home / Publicaties

Publicaties

Ontdek het inzicht en thought leadership van onze juridische experts. In onze Expert Guides, die door advocaten vanuit al onze jurisdicties worden geschreven, bieden wij diepgaand onderzoek en inzichten aan die zowel on- als offline gelezen kunnen worden. Hier vindt u ook Law Now-artikelen met juridische analyses, commentaar en inzichten die u helpen te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst en nog veel meer.Expertise
29/01/2020
Ener­gy Tran­si­ti­on: Evo­lu­ti­on or Re­vo­lu­ti­on?
De top 15 we­reld­wij­de be­drij­ven uit de olie- en gas­in­du­strie in­ves­teert mo­men­teel 3% van hun CA­PEX-bud­get­ten in duur­za­me ener­gie. Dat komt neer op een to­taal van 6,6 mil­jard dol­lar. Dat blijkt uit on­der­zoek...
08/05/2019
Em­ploy­ment Chal­len­ge
Do­ing bu­si­ness across Eu­ro­pe is com­plex and can be con­fu­sing. Eu­ro­pean laws, lan­gu­a­ges and cul­tu­res mean that lo­cal ju­ris­dic­ti­ons va­ry wi­de­ly. And in the ca­se of em­ploy­ment le­gis­la­ti­on, is­sues are par­ti­cu­lar­ly...
26/06/2018
CMS Gui­de to An­ti-Bri­be­ry and Cor­rup­ti­on Laws 2018
We are de­ligh­ted to pre­sent the fifth edi­ti­on of the CMS Gui­de to An­ti-Bri­be­ry and Cor­rup­ti­on Laws.This edi­ti­on of the Gui­de co­vers mo­re coun­tries than ever be­fo­re, as­ses­sing the laws in 42 coun­tries...
14/06/2018
An­nu­al Re­view of En­glish Con­struc­ti­on Law De­vel­op­ments 2018
Wel­co­me to the 2018 edi­ti­on of our in­ter­na­ti­o­nal­ly fo­cu­sed An­nu­al Re­view of En­glish Con­struc­ti­on Law De­vel­op­ments.2017 has been ano­ther bu­sy year for the de­vel­op­ment of En­glish con­struc­ti­on law. This...
28/02/2018
Top de­vel­op­ments and pre­dic­ti­ons for the TMT Sec­tor in Chi­na
As the new year be­gins, you may be re­flec­ting on what your bu­si­ness can ex­pect to fa­ce, both in terms of op­por­tu­ni­ties and chal­len­ges, in the fast pa­ce and evol­ving sec­tor of TMT in Chi­na. 2017 wit­nes­sed...
13/02/2018
Al­ge­me­ne ver­or­de­ning ge­ge­vens­be­scher­ming
Het land­schap voor pri­va­cy­re­gel­ge­ving, in het bij­zon­der de be­scher­ming van per­soons­ge­ge­vens, is gro­ten­deels on­ge­wij­zigd ge­ble­ven sinds 1995. Dit land­schap ver­an­dert bin­nen­kort in­grij­pend. Na uit­ge­brei­de...
29/11/2017
In­fra­struc­tu­re In­dex - Eu­ro­pe Over­view
Cre­a­ting an at­trac­ti­ve en­vi­ron­ment for in­ves­tors in in­fra­struc­tu­re is no ea­sy task. Po­li­tics and po­li­cy can ma­ke or break pri­va­te par­ti­ci­pa­ti­on and the flow of in­vest­ment. So­me­thing that has ne­ver been...
08/11/2017
Over­view of re­tail lea­se agree­ments in Eu­ro­pe
This gui­de sum­ma­ri­ses the main pro­vi­si­ons ap­pli­ca­ble to re­tail lea­se agree­ments across a num­ber of the prin­ci­pal wes­tern and cen­tral Eu­ro­pean ju­ris­dic­ti­ons
06/11/2017
Ca­pi­tal Mar­kets Union – how will it help SME fun­ding?
The Ca­pi­tal Mar­kets Union pro­ject was an­noun­ced in Ju­ly 2014 by EU Com­mis­si­on Pre­si­dent Junc­ker and it see­ks to re­mo­ve bar­riers to the free flow of ca­pi­tal in Eu­ro­pe, and in­crea­se the role that mar­ket-ba­sed...
04/10/2017
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2017
Vast­goed­markt blijft sta­biel en ver­ko­per­vrien­de­lijk­Ster­ke vraag naar kan­toor­ruim­te­Meer in­ter­na­ti­o­na­le in­ves­teer­ders op Ne­der­land­se markt­Veel ver­ko­per­vrien­de­lij­ke be­pa­lin­gen in koop­over­een­kom­sten­Stuttg­art...
27/06/2017
VAT re­fund
The VAT re­fund sche­me al­lows bu­si­nes­ses to ob­tain re­funds for va­lue ad­ded tax they ha­ve been char­ged in ano­ther coun­try by a bu­si­ness ba­sed in that coun­try.If a bu­si­ness ope­ra­tes in a coun­try with no...
21/06/2017
Do­ing Bu­si­ness in Rus­sia
We at CMS ha­ve now been wel­co­ming in­ves­tors to Rus­sia for 25 ye­ars, and we ap­pre­ci­a­te the im­por­tan­ce of high-qua­li­ty, ac­cu­ra­te in­for­ma­ti­on to the suc­cess of bu­si­ness he­re. To help clients, we ha­ve put...