Home / Publicaties

Publicaties

Ontdek het inzicht en thought leadership van onze juridische experts. In onze Expert Guides, die door advocaten vanuit al onze jurisdicties worden geschreven, bieden wij diepgaand onderzoek en inzichten aan die zowel on- als offline gelezen kunnen worden. Hier vindt u ook Law Now-artikelen met juridische analyses, commentaar en inzichten die u helpen te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst en nog veel meer.Type media
Expertise
22/09/2022
Ul­treia et sus­eia
Eti­en­ne Cox gaat in zijn co­lumn in Pro­per­tyNL Ma­ga­zi­ne in op de af­ba­ke­ning van vast­goed­ob­jec­ten en op rechts­ze­ker­heid. Ont­wik­ke­laars en an­de­re vast­goed­on­der­ne­mers moe­ten op voor­hand kun­nen we­ten waar...
07/09/2022
Erf­pacht­ge­schil. Wenk on­der Hof 's-Her­to­gen­bosch, 15 maart 2022
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Heeft het Wa­ter­schap ge­han­deld in strijd met de al­ge­me­ne be­gin­se­len van be­hoor­lijk be­stuur...
29/08/2022
IP/TMC up­da­te Sep­tem­ber 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.CMS...
08/08/2022
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 4-2022...
26/07/2022
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - mei en ju­ni...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kortOp 27 ju­ni 2022 be­ves­tigt de Au­to­ri­teit Con­su­ment & Markt (“ACM”) dat...
07/07/2022
Ho­ge Raad: on­o­ver­draag­baar­heids­be­ding met goe­de­ren­rech­te­lij­ke wer­king leidt...
Op 1 ju­li 2022 heeft de Ho­ge Raad een ar­rest ge­we­zen (ECLI:NL:HR:2022:984) over de ge­vol­gen van een on­o­ver­draag­baar­heids­be­ding met goe­de­ren­rech­te­lij­ke wer­king. In dit ar­rest be­ant­woordt de Ho­ge Raad de...
29/06/2022
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te ju­ni 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
27/06/2022
De 5 be­lang­rijk­ste wij­zi­gin­gen van de Wet im­ple­men­ta­tie EU-richt­lijn trans­pa­ran­te...
De Wet im­ple­men­ta­tie EU-richt­lijn trans­pa­ran­te en voor­spel­ba­re ar­beids­voor­waar­den is per 1 au­gus­tus 2022 in­ge­gaan en geldt voor be­staan­de ar­beids­over­een­kom­sten en voor nieu­we ar­beids­over­een­kom­sten. De­ze...
20/06/2022
Ac­tu­a­li­tei­ten pro­ces- en ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 3-2022...
20/06/2022
CMS Green Guid­an­ce - Cir­cu­lai­re on­der­ne­ming vindt fi­nan­cie­ring: het ver­haal...
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
14/06/2022
Tien re­gels bij aan­be­ste­din­gen in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor
Tien re­gels bij aan­be­ste­din­gen in de Li­fe Sci­en­ces sec­to­rAan­be­ste­dings­pro­ce­du­res zijn niet meer weg te den­ken uit het pu­blie­ke do­mein. Ook in de Li­fe Sci­en­ces sec­tor wor­den steeds meer aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res...
09/06/2022
Kro­niek over­na­me­ge­schil­len in co­ro­na­jaar 2021
Op vrij­dag 3 ju­ni 2022 is de ‘Kro­niek Over­na­me­ge­schil­len in co­ro­na­jaar 2021’ van Bart-Adri­aan de Ruij­ter en Do­mi­ni­que Gla­ze­ner ver­sche­nen in het toon­aan­ge­ven­de tijd­schrift ‘Maand­blad voor On­der­ne­mings­recht’...