Home / Publicaties

Publicaties

Ontdek het inzicht en thought leadership van onze juridische experts. In onze Expert Guides, die door advocaten vanuit al onze jurisdicties worden geschreven, bieden wij diepgaand onderzoek en inzichten aan die zowel on- als offline gelezen kunnen worden. Hier vindt u ook Law Now-artikelen met juridische analyses, commentaar en inzichten die u helpen te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst en nog veel meer.Type media
Expertise
23/05/2024
Back to Basics briefings - New briefing added!
CMS Funds Group Back to Basics briefings intend to provide high level insights regarding funds fundamentals, funds vehicles and operational considerations New briefings are published on a regular basis, covering a specific jurisdiction or topic, and providing basic essential technical explanations.
23/05/2024
Looking ahead to the EU AI Act
Introduction On 21 May 2024, the Council of the European Union adopted the Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence” (the so-called AI Act). As the world's first comprehensive law to regulate artificial intelligence, the AI Act aims to establish uniform requirements for the development and use of artificial intelligence in the European Union. Following the European Parliament's adoption of the draft on 13 March 2024, the AI Act has now been formally adopted . Once signed by the Presidents of the European Parliament and the Council, the Regulation will be published in the Official Journal of the EU and will enter into force twenty days after its publication. With this  adoption of the world’s most significant legislation on Artificial Intelligence, solidifying its position as a pioneer among global legislators. This initiative aims to establish and reinforce the EU’s role as a premier hub for AI while ensuring that AI development remains focused on human-centered and trustworthy principles. After a long and complex journey that began in 2021 with the European Commission’s proposal of a draft AI Act, this new regulation is expected to be passed into law in June  2024. The AI Act aims to ensure that the marketing and use of AI systems and their outputs in the EU are consistent with fundamental rights under EU law, such as privacy, democracy, the rule of law and environmental sustainability. Adopting a dual approach, it outright prohibits AI systems deemed to pose unacceptable risks while imposing regulatory obligations on other AI systems and their outputs. The new regulation, which also aims to strike a fair balance between innovation and the protection of individuals, not only makes Europe a world leader in the regulation of this new technology, but also endeavours to create a legal framework that users of AI technologies will be able to comply with in order to make the most of this significant development opportunity. In this article we provide a first overview of the key points contained in the text of the AI Act that companies should be aware of in order to prepare for the implementing regulation.
15/05/2024
GDPR Enforcement Tracker Report
The CMS Data Protection Group is pleased to launch the 5th edition In the six years since the GDPR came into force, this powerful framework to protect personal data has certainly helped to raise awareness and encourage compliance efforts – just as the European legislator intended. At the same time, the risk of fines of up to EUR 20 million or 4% of a company’s global annual turnover can also lead to fear and reluctance or ignorance about compliance issues. We still believe that facts are better than fear. This is why we continuously update our list of publicly known fines in the GDPR Enforcement Tracker and established the GDPR Enforcement Tracker Report as an annual deep dive approach to provide you with more insights into the world of GDPR fines.
03/05/2024
Motivering bij niet-uit­slui­ting: de betekenis voor de Nederlandse aan­be­ste­dings­prak­tijk
Moeten aanbestedende diensten motiveren wanneer zij besluiten om een ondernemer niet uit te sluiten? Bij arrest van 21 december 2023 (C-66/22) heeft het Hof van Justitie geoordeeld van wel. Elise Vos...
23/04/2024
Energy & Climate Change update: maart 2024
De continue ontwikkeling binnen de energiesector gaat gepaard met een toenemende rol van technologie en veranderende regelgeving. In de enerverende Energy & Climate Change sector neemt de behoefte aan specialistische juridische kennis zodoende steeds meer toe. Om u te helpen voorop te blijven lopen, brengen wij daarom een newsflash met een overzicht van parlementaire stukken die betrekking hebben op de energiesector en in maart 2024 zijn gepubliceerd. Om navigeren zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we de informatie opgesplitst in vijf overzichten, specifiek over het klimaat, elektriciteit, gas en warmte, duurzame energie, schoon transport en overige updates. Klik hieronder op het voor u relevante overzicht en blijf op de hoogte van deze cruciale ontwikkelingen.
19/04/2024
More restrictive measures for new hotel development in Amsterdam
Following our publication dated 14 June 2022, the municipality of Amsterdam has adopted further measures to limit new hotel developments within the city of Amsterdam.
19/04/2024
Toepassing criteria Didam-arrest. Wenk onder Rb. Den Haag, 03-10-2023
Heeft de gemeente voldaan aan de criteria van het Didam-arrest door een erf­pacht­over­een­komst aan te willen gaan zonder een openbare se­lec­tie­pro­ce­du­re te doorlopen?Wenk in RN 2024/27, ECLI:NL:RBDHA:2023:14892In...
12/04/2024
Life Sciences & Healthcare update: maart 2024
De continue ontwikkeling van nieuwe medische hulpmiddelen en geneesmiddelen gaat gepaard met een toenemende rol van technologie en veranderende regelgeving. In de enerverende life sciences branche neemt de behoefte aan specialistische juridische kennis zodoende steeds meer toe. Om u te helpen voorop te blijven lopen, brengen wij daarom een maandelijkse newsflash met de laatste gerechtelijke uitspraken, informatie afkomstig van de autoriteiten en relevante ach­ter­grond­ar­ti­ke­len. Om navigeren zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we de informatie opgesplitst in twee overzichten, één overzicht specifiek over geneesmiddelen en één overzicht specifiek over medische hulpmiddelen. Klik hieronder op het voor u relevante overzicht en blijf op de hoogte van deze cruciale ontwikkelingen.
11/04/2024
Wanneer is er sprake van vergunningplicht bij groeps­ver­ze­ke­rin­gen?
In maart 2024 heeft de Autoriteit Financiële Markten (''AFM'') de ''Interpretatie Groeps­ver­ze­ke­rin­gen'' (de ''In­ter­pre­ta­tie'') gepubliceerd. In deze Interpretatie verduidelijkt de AFM wanneer een zogenoemde ''­groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer'' van een groeps­ver­ze­ke­ring kwalificeert als bemiddelaar in verzekeringen en daarmee in principe ver­gun­ning­plich­tig is. In dit artikel bespreken we de hoofdpunten van deze Interpretatie. Een groeps­ver­ze­ke­ring is kort gezegd een tussen een verzekeraar en verzekeringnemer gesloten ver­ze­ke­rings­over­een­komst, waarbij de verzekeringnemer deze ver­ze­ke­rings­over­een­komst niet voor zichzelf sluit, maar ten behoeve van bepaalde derden die zich al dan niet op vrijwillige basis aansluiten bij de ver­ze­ke­rings­over­een­komst. De verzekeringnemer wordt in dit verband veelal aangeduid als de ''­groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer'' en de derden die zich aansluiten als de ''individuele verzekerden''. De AFM noemt als voorbeeld van een structuur met een groeps­ver­ze­ke­ring een verhuisbedrijf die aan klanten de mogelijkheid biedt om een verzekering af te sluiten tegen schade aan de inboedel. De Interpretatie van de AFM volgt op een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (''HvJ EU'') van 29 september 2022. Kort gezegd oordeelde het HvJ EU in deze uitspraak dat een groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer onder bepaalde voorwaarden als een bemiddelaar in verzekeringen kwalificeert waarvoor in beginsel een vergunningplicht geldt. In de Interpretatie zoekt de AFM aansluiting bij deze voorwaarden en biedt zij duidelijkheid over de vergunningplicht bij groeps­ver­ze­ke­rin­gen voor de Nederlandse praktijk. De Interpretatie In de Interpretatie geeft de AFM aan dat een groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer kwalificeert als bemiddelaar in verzekeringen indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:de individuele verzekerde heeft een keu­ze­mo­ge­lijk­heid; ende groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer ontvangt een vergoeding. Keu­ze­mo­ge­lijk­heid Met betrekking tot de eerste voorwaarde is van belang of er sprake is van een zogeheten automatische of een niet-au­to­ma­ti­sche toetreding van de individuele verzekerden tot de groeps­ver­ze­ke­ring. Van een ''automatische toetreding'' tot een groeps­ver­ze­ke­ring is sprake indien de individuele verzekerden geen keu­ze­mo­ge­lijk­heid hebben. Van ''geen keu­ze­mo­ge­lijk­heid'' is sprake als aan de volgende cumulatieve elementen wordt voldaan. De individuele verzekerden hebben:geen keuze voor een bepaalde dekking;geen keuze voor een bepaald verzekerd bedrag;geen keuze tussen verschillende polissen; engeen keuze voor een aan­bie­der/ver­ze­ke­raar. Is aan één of meer van de hiervoor genoemde cumulatieve elementen niet voldaan, dan is sprake van een niet-au­to­ma­ti­sche toetreding van de individuele verzekerden tot de groeps­ver­ze­ke­ring en daarom van een keu­ze­mo­ge­lijk­heid. Indien wel aan alle hiervoor genoemde cumulatieve elementen is voldaan, kwalificeert de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer naar het oordeel van de AFM niet als bemiddelaar. Voorwaarde hiervoor is wel dat geen sprake mag zijn van het vervullen van een adviserende rol door de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer ten opzichte van de individuele verzekerden. Als voorbeeld van een groeps­ver­ze­ke­ring zonder keu­ze­mo­ge­lijk­heid noemt de AFM een on­ge­val­len­ver­ze­ke­ring die een school of sportvereniging afsluit ten behoeve van hun leerlingen of leden, waarbij de leerlingen en leden automatisch verzekerd zijn onder de on­ge­val­len­ver­ze­ke­ring. Vergoeding Met betrekking tot de tweede voorwaarde om te kwalificeren als bemiddelaar in verzekeringen, is van belang of de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer een vergoeding ontvangt. Met ''vergoeding'' bedoelt de AFM dat de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer daadwerkelijk een financieel voordeel behaalt. Het uitsluitend doorberekenen van de premie en (ad­mi­ni­stra­tie)kos­ten door de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer wordt daarom door de AFM niet gezien als vergoeding in dit verband. Vergunningplicht en vrijstelling Indien voldaan is aan de voorwaarden met betrekking tot de keu­ze­mo­ge­lijk­heid en de vergoeding, kwalificeert de groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer als bemiddelaar in verzekeringen. De AFM verduidelijkt echter in haar Interpretatie dat niet in alle gevallen waarin een groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer kwalificeert als bemiddelaar, sprake is van een ver­gun­ning­plicht. De AFM wijst in dit verband op de vrijstelling voor de zogenoemde ''­ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen'' zoals geregeld in artikel 7 van de Vrij­stel­lings­re­ge­ling Wft. Dit artikel kent onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de vergunningplicht en een groot deel van de ge­drags­ver­plich­tin­gen uit de Wet op het financieel toezicht voor ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen. Dit zijn partijen die een andere hoofd­be­roeps­werk­zaam­heid hebben dan bemiddelen in verzekeringen, zoals fietsenzaken, au­to­ver­huur­be­drij­ven, verkopers van mobiele telefoons en reisbureaus die naast hun hoofdactiviteit ook bemiddelen in verzekeringen. De voorwaarden voor deze vrijstelling zijn kort gezegd dat de verzekering het risico moet dekken van een defect, verlies of beschadiging van een geleverde zaak of het niet-gebruik van een verleende dienst. Verder mag de premie niet hoger zijn dan € 600 per jaar, of € 200 per persoon per jaar als de verzekering een aanvulling betreft op een dienst met een duur van maximaal drie maanden. De AFM geeft aan dat een groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mer zich op deze vrijstelling kan beroepen als aangetoond kan worden dat per individuele verzekerde binnen de groep aan de voorwaarden van de vrijstelling wordt voldaan. Overigens hebben wij recent voor het Tijdschrift voor Financieel Recht een artikel geschreven over de ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­soon. In dit artikel (getiteld ''De (vrijgestelde) ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­soon nader belicht'') bespreken wij enkele praktische vraagstukken bij de toepassing van de vrijstelling voor ne­ven­ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen. Groeps­ver­ze­ke­ring­ne­mers die kwalificeren als bemiddelaar en geen gebruik kunnen maken van een uitzondering op of vrijstelling van de ver­gun­ning­plicht, moeten bij de AFM een vergunning aanvragen. Het is voor dergelijke partijen vereist om uiterlijk 1 oktober 2025 over de benodigde vergunning te beschikken. Contact Vraagt u zich af of de Interpretatie van de AFM impact heeft op uw organisatie, of heeft u vragen over bovengenoemd tijd­schrift­ar­ti­kel, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
08/04/2024
Nieuw Uniform Europees Aan­be­ste­dings­do­cu­ment (UEA)
Het UEA is een eigen verklaring over de financiële toestand, bekwaamheden en geschiktheid van een ondernemer en wordt gebruikt bij aanbestedingen. Het UEA is verplicht voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen. Bij aanbestedingen onder de Europese drempelbedragen is het UEA alleen verplicht als er uit­slui­tings­gron­den of ge­schikt­heids­ei­sen worden gesteld. Een ondernemer kan volstaan met het indienen van een UEA bij inschrijving en hoeft nog geen bewijsmiddelen aan te leveren. Per 31 maart 2024 is de oude interactieve pdf van het UEA vervangen door een nieuwe UEA-tool waarmee een UEA kan worden vervaardigd. De nieuwe tool is beschikbaar via TenderNed en dient door aanbestedende diensten te worden ingevuld. Vervolgens vullen ondernemers ten behoeve van hun inschrijving de hieruit gegenereerde pdf in. Met de nieuwe UEA-tool wordt geen nieuwe informatie uitgevraagd. Wel heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden ten aanzien van het invullen van Deel III (uit­slui­tings­gron­den) van het UEA. Daar waar een ondernemer per uit­slui­tings­grond eerst 'nee' moest invullen om te verklaren dat de uit­slui­tings­grond niet op hem van toepassing is, dient de ondernemer deze vraag in het nieuwe UEA met 'ja' te beantwoorden. Bij iedere uit­slui­tings­grond is namelijk de zinsnede toegevoegd dat ‘door te antwoorden met ‘ja’ de ondernemer aangeeft dat deze uit­slui­tings­grond niet van toepassing is’. Ondernemers dienen dus goed op te letten bij het invullen van dit nieuwe document. Hoewel de wijziging klein is, kunnen de gevolgen van het onjuist invullen van een UEA groot zijn. Dit kan namelijk tot uitsluiting van een inschrijving leiden. Contact Heeft u vragen over het (invullen van het) nieuwe UEA of over andere aan­be­ste­dings­rech­te­lij­ke kwesties? Neem dan contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.
05/04/2024
Deelnameplicht voor con­gestiema­na­ge­ment
Sinds 24 mei 2022 kunnen netbeheerders aangeslotenen met een trans­port­ca­pa­ci­teit van 1 MW binnen een congestiegebied verplichten om deel te nemen aan con­gestiema­na­ge­ment (de "Deel­na­me­plicht"). In september vorig jaar publiceerde de ACM een evaluatie over de toepassing van con­gestiema­na­ge­ment, waaruit blijkt dat in de regel geen gebruikgemaakt wordt van de Deelnameplicht, omdat deze volgens de netbeheerders niet duidelijk zou zijn. Op 13 november 2023 heeft de bran­che­or­ga­ni­sa­tie van netbeheerders, Netbeheer Nederland, co­de­wij­zi­gings­voor­stel 'BR-2023-1979' (het "Co­de­wij­zi­gings­voor­stel") ingediend bij de ACM, en daarmee ligt het in de lijn der verwachting dat binnenkort door netbeheerders veelvuldig een beroep gedaan zal worden op de Deelnameplicht. Naast dit Co­de­wij­zi­gings­voor­stel zijn er momenteel nog een aantal andere diverse co­de­wij­zi­gings­voor­stel­len en ontwerpbesluiten bij de ACM aanhangig op grond waarvan de regels voor con­gestiema­na­ge­ment gewijzigd, aangescherpt en verduidelijkt zullen worden. 1 Voor alle partijen met een elek­tri­ci­teits­groot­ver­brui­kers­aan­slui­ting kan dit gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van hun elek­tri­ci­teits­voor­zie­ning.2 Dit is te meer relevant aangezien door een toegenomen vraag naar elektriciteit vanwege elektrificatie (niet-elek­tri­sche systemen en apparaten vervangen door elektrische varianten, hetgeen een belangrijke pijler is van de ener­gie­tran­si­tie), een toenemend aantal partijen te maken zal krijgen met (de gevolgen van) con­gestiema­na­ge­ment. In dit artikel geven we een overzicht van de huidige en toekomstige verplichtingen op het gebied van con­gestiema­na­ge­ment.3 Con­gestiema­na­ge­ment Als een netbeheerder in een gebied structurele congestie voorziet moet hij dit bekendmaken via een vooraankondiging congestie en onderzoeken of con­gestiema­na­ge­ment (of andere middelen)4 een oplossing zou kunnen bieden voor het tekort aan trans­port­ca­pa­ci­teit. Als uit dit onderzoek blijkt dat con­gestiema­na­ge­ment ingezet kan worden (en geen van de uitzonderingen opgenomen in de Netcode Elektriciteit ("Netcode") van toepassing is)5 moet de netbeheerder con­gestiema­na­ge­ment toepassen. Con­gestie­dien­sten De netbeheerder kan bij de uitvoer van con­gestiema­na­ge­ment gebruikmaken van de volgende twee diensten die door aangeslotenen geleverd kunnen worden ("Con­gestie­dien­sten"):Bie­din­gen voor redispatch ("Re­dis­pat­ching"): Aangeslotenen dienen via hun congestie serviceprovider ("CSP") biedingen in om op een specifiek moment minder of meer van het net te onttrekken of in te voeden, tegen een bepaalde vergoeding. Dit stelt de netbeheerder in staat om trans­port­ver­mo­gen middels in­tra­day­bie­din­gen te verminderen. Het aangaan van een ca­pa­ci­teits­be­per­kings­con­tract ("CBC") met de netbeheerder: De trans­port­ca­pa­ci­teit zoals opgenomen in een aansluiting- en trans­porto­ver­een­komst ("ATO") is in principe een vast recht op transport6, wat betekent dat de netbeheerder de gecontracteerde trans­port­ca­pa­ci­teit te allen tijde beschikbaar moet stellen aan de aangeslotene. De aangeslotene kan in ruil voor een vergoeding (al dan niet met tussenkomst van een CSP) met de netbeheerder een CBC aangaan op grond waarvan dit vaste recht op transport (volledig of gedeeltelijk) kan worden beperkt door de netbeheerder, op bepaalde momenten en omstandigheden opgenomen in de CBC. In ruil voor het leveren van Con­gestie­dien­sten ontvangt de aangeslotene een vergoeding van de netbeheerder. Vice versa, als een aangeslotene een Congestiedienst aanbiedt, maar deze niet nakomt moet de aangeslotene een vergoeding betalen aan de netbeheerder. Drie fasen van con­gestiema­na­ge­ment Bij de toepassing van con­gestiema­na­ge­ment kunnen drie fasen worden onderscheiden: (i) de vrijwillige fase van marktgebaseerd con­gestiema­na­ge­ment, (ii) de verplichte fase van marktgebaseerd con­gestiema­na­ge­ment, en (iii) de verplichte en niet-markt­ge­ba­seer­de fase van con­gestiema­na­ge­ment. In tegenstelling tot marktgebaseerd con­gestiema­na­ge­ment (waarbij aangeslotenen zelf de prijs voor hun aangeboden con­gestie­dien­sten kunnen bepalen), is bij niet-markt­ge­ba­seerd con­gestiema­na­ge­ment de hoogte van de vergoeding wettelijk gereguleerd. Vrijwillige fase van con­gestiema­na­ge­ment Na de publicatie van de vooraankondiging congestie gaat de netbeheerder met aangeslotenen met een trans­port­ca­pa­ci­teit van 500kW of meer in gesprek of zij op vrijwillige basis Con­gestie­dien­sten willen leveren. Als er echter door aangeslotenen onvoldoende Con­gestie­dien­sten op vrijwillige basis worden geleverd, moet de netbeheerder partijen met een trans­port­ca­pa­ci­teit van 1 MW of hoger verplichten deze te leveren, zoals hieronder nader beschreven. Verplichte fase van marktgebaseerd con­gestiema­na­ge­ment Op grond van de Deelnameplicht kunnen partijen die een aansluiting hebben in een congestiegebied en een trans­port­ca­pa­ci­teit hebben van 1MW of hoger, als de netbeheerder daarom verzoekt verplicht worden om Con­gestie­dien­sten te leveren. Indien het Co­de­wij­zi­gings­voor­stel geïmplementeerd wordt, kunnen netbeheerders per congestiegebied een waarde tussen de 1 MW en 60 MW bepalen op grond waarvan de aangeslotenen met een trans­port­ca­pa­ci­teit gelijk aan of hoger dan deze drempelwaarde onder de Deelnameplicht Con­gestie­dien­sten moeten leveren (de "Nieuwe Deel­na­me­plicht").7 Om kleinere partijen niet onnodig te belasten zal de netbeheerder in beginsel de drempelwaarde steeds zo hoog mogelijk vaststellen. Tevens kunnen netbeheerders op grond van het Co­de­wij­zi­gings­voor­stel kiezen welke Congestiedienst partijen moeten aanbieden (i.e. Redispatching of een ca­pa­ci­teits­be­per­king, of beide) en voor iedere Congestiedienst een aparte drempelwaarde instellen. Hoewel dit niet expliciet in de Netcode staat, lijkt het onder de huidige Netcode zo te zijn dat aangeslotenen zelf kunnen kiezen welke Congestiedienst (i.e. Redispatching en/of ca­pa­ci­teits­be­per­king) zij willen leveren. Volumes trans­port­ca­pa­ci­teit De huidige Deelnameplicht is niet duidelijk over de vraag hoeveel trans­port­ca­pa­ci­teit aangeslotenen beschikbaar moeten stellen voor de Con­gestie­dien­sten. Aangezien dit tot vragen leidde wordt dit in het Co­de­wij­zi­gings­voor­stel verduidelijkt: partijen die onder de Nieuwe Deelnameplicht vallen zullen in beginsel hun volledige trans­port­ca­pa­ci­teit beschikbaar moeten stellen voor het leveren van de relevante Con­gestie­dienst(en). Samen met belanghebbenden zullen netbeheerders een leidraad vaststellen die een nadere verduidelijking zal geven over de hoeveelheid vermogen die de aangeslotenen moeten aanbieden. De concept leidraad8 geeft per categorie (producenten (onderverdeeld in (i) producenten met zon, wind, of waterkracht, en (ii) thermische elek­tri­ci­teits­pro­du­cen­ten), verbruikers, opslageenheden en gesloten dis­tri­bu­tie­sys­te­men) aan hoeveel vermogen zij beschikbaar moeten stellen voor Con­gestie­dien­sten. Sancties Hoewel in de ATO in de regel is opgenomen dat partijen zich aan de geldende Netcode houden, ontbreekt in de Netcode vooralsnog een sanctie bij het niet nakomen van de Deelnameplicht. Bij niet-na­ko­ming9 van de Nieuwe Deel­na­me­ver­plich­ting zal de aangeslotene een schriftelijke waarschuwing krijgen met een hersteltermijn van 7 dagen. Als na deze herstelperiode nog steeds niet aan de verplichting wordt voldaan, zal de netbeheerder een boete opleggen.10 Verplichte en niet-markt­ge­ba­seer­de fase van con­gestiema­na­ge­ment Als blijkt dat de Con­gestie­dien­sten tijdens de vrijwillige fase en de verplichte fase van marktgebaseerd con­gestiema­na­ge­ment, zoals hierboven beschreven, onvoldoende zijn om de congestie op te lossen, moeten de netbeheerders de laatste fase van con­gestiema­na­ge­ment toepassen, d.w.z. niet-markt­ge­ba­seerd con­gestiema­na­ge­ment. Niet-markt­ge­ba­seerd con­gestiema­na­ge­ment is in principe een laatste redmiddel, dat pas toegepast dient te worden als één of meer van de volgende omstandigheden zich voordoet:de Con­gestie­dien­sten die op vrijwillige en verplichte basis worden verleend zijn onvoldoende om de netcongestie op te lossen;er is geen marktgebaseerde oplossing beschikbaar;het aantal beschikbare elek­tri­ci­teits­pro­duc­tie-, energieopslag- of vraag­res­pon­s­in­stal­la­ties binnen het congestiegebied is te klein om mededinging te waarborgen; ofde netsituatie leidt tot congestie op zo'n regelmatige en voorspelbare basis dat marktgebaseerde redispatching zou resulteren in regelmatige strategische biedingen, die op hun beurt meer congestie binnen het overbelaste gebied ver­oor­za­ken.11Ver­plich­te niet-markt­ge­ba­seer­de re­dis­patch­bie­din­gen worden aan aangeslotenen toegewezen op basis van kos­ten­ef­fec­ti­vi­teit en op basis van toer­beurts­ge­wij­ze toewijzing. Daarnaast zal in het geval van producenten eerst een beroep worden gedaan op biedingen van elek­tri­ci­teits­pro­du­cen­ten uit conventionele bronnen (bijv. kolen of gas), vervolgens op biedingen van producenten met een warm­te­kracht­kop­pe­ling, en ten slotte op biedingen van duurzame producenten (bijv. wind of zon). De netbeheerder heeft het recht om per on­ba­lans­ver­re­ke­nings­pe­ri­o­de (15 minuten) de aangesloten partijen te instrueren hoeveel meer of minder volumes zij de volgende dag moeten invoeden of afnemen.12 Vrijstelling voor vitale processen Niet-markt­ge­ba­seerd con­gestiema­na­ge­ment mag niet op alle partijen worden toegepast. partijen die op de NCTV lijst met vitale processen staan, en installaties van de Dienst Justitiële Inrichtingen, ziekenhuizen en openbaar ver­voer13 ("Vi­ta­le Partijen") zijn vrijgesteld van niet-markt­ge­ba­seerd con­gestiema­na­ge­ment. Vitale Partijen zijn verplicht dit te melden aan hun netbeheerder. Op grond van het Co­de­wij­zi­gings­voor­stel wordt deze vrijstelling uitgebreid tot de fasen van verplicht marktgebaseerd con­gestiema­na­ge­ment.14 Vervolgstappen Het is nu aan de ACM om vast te stellen of het Co­de­wij­zi­gings­voor­stel van Netbeheer Nederland voldoet aan de wettelijke eisen van de Elek­tri­ci­teits­wet 1998. Als dat het geval is zal de ACM dit kwartaal nog een ontwerpbesluit publiceren waarna ge­ïn­te­res­seer­den hun zienswijze over het ontwerpbesluit bij de ACM kenbaar kunnen maken. Naar verwachting zal het definitieve codebesluit dit jaar vastgesteld worden. Hoewel de uiteindelijke tekst van de codewijziging nog niet geheel vaststaat dienen aangeslotenen (in con­gestie­ge­bie­den), meer dan voorheen, er rekening mee te houden dat zij verplicht kunnen worden om Con­gestie­dien­sten te leveren. Het is dan ook raadzaam om de ontwikkelingen op dit gebied te volgen en na te gaan welke Con­gestie­dien­sten eventueel geleverd kunnen worden.
25/03/2024
Wetsvoorstel btw-herziening op vastgoeddiensten schiet zijn doel voorbij
Aan het onlangs gepubliceerde con­cept­wets­voor­stel over btw-herziening op diensten aan onroerende zaken kleven volgens Etienne Cox en Jeroen van Dijk nog wel wat haken en ogen. Er is volgens hen sprake...