Home / Publicaties

Publicaties

Ontdek het inzicht en thought leadership van onze juridische experts. In onze Expert Guides, die door advocaten vanuit al onze jurisdicties worden geschreven, bieden wij diepgaand onderzoek en inzichten aan die zowel on- als offline gelezen kunnen worden. Hier vindt u ook Law Now-artikelen met juridische analyses, commentaar en inzichten die u helpen te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst en nog veel meer.


Expertise
11 juni 2021
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te april/mei 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
03 juni 2021
CMS Green Guid­an­ce - Sub­si­dies zijn ka­ta­ly­sa­tor bij duur­za­me in­ves­te­rin­gen
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
11/05/2021
CMS IP/TMC up­da­te mei 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving...
10/05/2021
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - maart en...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.In het kort:Op 6 april 2021 pu­bli­ceer­de de ACM de re­ac­ties die zij tij­dens de con­sul­ta­tie­pe­ri­o­de...
27/04/2021
SEW: Recht­spraak van het Ge­recht van de Eu­ro­pe­se Unie
De au­teurs ver­zor­gen de ju­ris­pru­den­tie van het Ge­recht in de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie EU ac­tu­eel van SEW, Tijd­schrift voor Eu­ro­pees en eco­no­misch recht. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 04-2021.
26/04/2021
Sustai­na­ble fi­nan­ce: de ri­si­co’s van een ver­an­de­rend (maat­schap­pe­lijk)...
Door de on­voor­spel­ba­re ge­vol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring en het toe­ne­mend be­sef dat er nu ac­tie no­dig is, wor­den er op al­ler­lei ni­veaus (maat­schap­pe­lijk, po­li­tiek en ju­ri­disch) maat­re­ge­len ge­trof­fen...
19/04/2021
Ver­krij­ging aan­de­len in op­slag­be­drijf mo­ge­lijk toch be­last met over­drachts­be­las­ting
Af­ge­lo­pen vrij­dag is een ar­rest van de Ho­ge Raad ver­sche­nen over de hef­fing van over­drachts­be­las­ting bij de ver­krij­ging van aan­de­len in een op­slag­be­drijf (ook wel self-stor­a­ge of soms zelfs goe­de­ren­ho­tel...
19 april 2021
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te april 2021
 De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
08 april 2021
CMS Green Guid­an­ce - Help, het kli­maat be­dreigt mijn le­ning
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
06/04/2021
CMS IP/TMC up­da­te april 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving...
25/03/2021
SEW: Recht­spraak van het Ge­recht van de Eu­ro­pe­se Unie
De au­teurs ver­zor­gen de ju­ris­pru­den­tie van het Ge­recht in de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie EU ac­tu­eel van SEW, Tijd­schrift voor Eu­ro­pees en eco­no­misch recht. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 03-2021.
25/03/2021
News­flash Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving – ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2021
On­der­staand treft u een over­zicht aan van par­le­men­tai­re stuk­ken die be­trek­king heb­ben op de ener­gie­sec­tor en in ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri 2021 zijn ge­pu­bli­ceerd.Kli­maat1. Eind­rap­port stu­die­groep Kli­maat­op­ga­ve...