Home / Nyheter

Nyheter

Få med deg siste nytt og pressemeldinger fra CMS. Hold deg oppdatert om alt som rører seg i firmaet og få nyttig innsikt gjennom våre publikasjoner. Les om hva som skjer i advokatbransjen. Er du journalist eller pressekontakt og ønsker en kommentar på juridiske implikasjoner av trender og utvikling i næringslivet, kan du besøke vårt globale presserom.Kompetanse
15/11/2022
Hvor­dan stil­le eg­ne­de miljø­krav i of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser?
17. no­vem­ber in­vi­ter­te CMS Klu­ge og DFØ til en se­mi­nar­rek­ke om hvor­dan stil­le miljø­krav i of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser. Her kan du se opp­ta­ket fra se­mi­na­ret, hvor vi så på miljø­krav som kva­li­fi­ka­sjons­krav...
15/11/2022
Vi sø­ker ad­vo­ka­ter og ad­vo­kat­full­mek­ti­ger – skatt, av­gift og struk­tu­re­ring...
Har du in­ter­es­se for skatt, av­gift og struk­tu­re­ring ved ei­en­doms­ut­vik­ling, og har lyst til å job­be med det­te i et av lan­dets størs­te ei­en­doms­mil­jø­er?  Vi bi­står et stort an­tall ei­en­doms­ut­vik­le­re...
14/11/2022
Ny part­ner i CMS Klu­ge
Vi er svært gla­de for å kun­ne øns­ke Alex­an­der With vel­kom­men som part­ner i CMS Klu­ge. Alex­an­der kom­mer fra stil­ling som part­ner i De­loit­te Ad­vo­kat­fir­ma AS, hvor han var le­der av av­gifts­av­de­lin­gen...
07/11/2022
Em­ma Wat­son med klar tale til alle menn i ad­vo­kat­bran­sjen
For­ri­ge uke ble IBA kon­fe­ran­sen ar­ran­gert i Mia­mi. CMS var til ste­de og det var også den pris­vin­nen­de skue­spil­le­ren Em­ma Wat­son. Wat­son har si­den 2014 vært en av FNs «Wo­mans Good­will» am­bas­sa­dø­rer...
07/11/2022
Ram­me­ne for dia­log i til­buds­kon­kur­ran­ser har fått en nær­me­re av­kla­ring...
Det føl­ger av an­skaf­fel­ses­for­skrif­ten § 9-3 at opp­drags­gi­ver i en til­buds­kon­kur­ran­se kan ha dia­log om «alle si­der ved til­bu­de­ne og and­re mot­tat­te do­ku­men­ter el­ler opp­lys­nin­ger». Det har len­ge vært...
04/11/2022
CMS Klu­ge og Håmsø bi­står med nytt IPR-kurs ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger
Stav­an­ger-de­len av CMS Klu­ges IPR-sats­ning er ny­lig byg­get ut gjen­nom en sam­ar­beids­av­ta­le med Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger (UiS), som job­ber mot å få ju­ri­disk mas­ter­grad i for­len­gel­sen av det ek­sis­te­ren­de...
13/10/2022
Me­ner fle­re unge ad­vo­ka­ter bur­de tes­te ut uli­ke rol­ler og fag­om­rå­der
CMS Klu­ge har over man­ge år hatt en pro bono-av­ta­le med Flykt­ning­hjel­pen. Ad­vo­kat­full­mek­tig i CMS Klu­ge, Mahrukh Mahmood, var snar med å gri­pe sjan­sen da hun fikk mu­lig­he­ten til å bli ut­leid til Flykt­ning­hjel­pen...
03/10/2022
Ei­ganes­tun­ne­len: Sta­ten må be­ta­le rundt 400 mil­lio­ner kro­ner
Fre­dag, 30. sep­tem­ber av­sa Gula­ting lag­manns­rett dom i tvist mel­lom JV Im­ple­nia Stange­land E39 Ei­ganes­tun­ne­len ANS og Sta­ten v/ Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet. Ry­fast­pro­sjek­tet, som SVV har gjen­nom­ført «un­der...
22/09/2022
CMS´ Pub­lic Procure­ment Fo­rum 2022
Her kan du se CMS’ år­li­ge Fo­rum for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser fra The Hub i Oslo, tors­dag 22. sep­tem­ber 2022. På agen­da­en står en opp­da­te­ring på of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser i et euro­pe­isk per­spek­tiv. ...
15/09/2022
Ny sei­er i Høy­este­rett i sak om Bank-ID svin­del
Høy­este­rett har i dag av­sagt en prin­si­pi­ell dom om ban­ke­nes an­svar ved mis­bruk av BankID. Ad­vo­ka­te­ne Asle Bjel­land og Amund Noss re­pre­sen­ter­te bank­kun­den og For­bru­ker­rå­det og fikk fullt med­hold i at...
12/09/2022
Vi sø­ker re­sep­sjo­nist/ju­ri­disk as­sis­tent
Til vårt Oslo-kon­tor sø­ker vi etter en re­sep­sjo­nist/ju­ri­disk as­sis­tent til fast stil­ling. Vi sø­ker deg som er ser­vice­inn­stilt, flek­si­bel, selv­sten­dig og har godt hu­mør. Som re­sep­sjo­nist vil du ha...
08/09/2022
End­ring i perm­it­te­rings­reg­le­ne kan for­hind­re kon­kurs­bøl­ge
CMS Klu­ge får man­ge hen­ven­del­ser fra be­drif­ter som vur­de­rer perm­it­te­rin­ger el­ler ned­be­man­nin­ger på grunn av de høye strøm­kost­na­de­ne. - Der lik­vi­di­te­ten er kri­tisk, gjel­der det å perm­it­te­re før...