Home / Menneskene / Camilla Grytten
Portrett av Camilla-Grytten

Camilla Grytten

Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Olav Kyrres gate 21 (Herbarium)
NO-4005 Stavanger
PO Box 277
NO-4068 Stavanger
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Camilla Grytten har gjennom sin omfattende erfaring fra olje- og gassbransjen solid forståelse for ikke bare de juridiske, men også de organisatoriske og tekniske aspekter ved bransjen. Hun har særlig erfaring med petroleumsrett, konsesjonsverket og kontraktsrett, og yter rådgivning innenfor et bredt spekter av problemstillinger, både oppstrøms, nedstrøms og innenfor transaksjoner. Grytten har lang erfaring med forhandlinger og tvisteløsning, og har et kommersielt og praktisk tilsnitt i sin rådgivning.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2020 - Partner, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma AS)
 • 2015 - 2020 Advokat/senioradvokat, ConocoPhillips Norge
  - Petroleumsregelverket og konsesjonsverket
  - Kommersielle avtaler, som unitiseringsavtaler, tredjepartstilknytning, transport- og prosesseringsavtaler
  - Salgsavtaler for olje og gass
  - JIP-avtaler (Joint Industry Projects), forskning- og teknologiutviklingsavtaler
  - Anskaffelseskontrakter, inkludert «tool pool» -avtaler og riggsamarbeid
  - Forretningsutvikling
 • 2014 - 2015 Kluge Advokatfirma
  - Secondment til ConocoPhillips
  - Secondment til Premier Oil
 • 2011 - 2014 Kontraktsleder/advokat, Kaefer Energy AS
  - I en periode også leder for prosjektøkonomi
  - Juridisk og strategisk rådgivning opp mot selskapsledelsen, anbudsavdelingen, anskaffelsesavdelingen og mot de enkelte prosjekter
  - Kontraktsutarbeidelse, kontraktsforhandlinger
  - Endringer (VO, VOR, DVO) og tvisteløsning
  - Compliance
  - Forsikring
 • 2008-2011 Advokat, Statoil ASA
  - Petroleumsregelverket og konsesjonsverket
  - HMS-regelverket; sekretær for styrets komité for sikkerhet, bærekraft og etikk
  - Kommersielle avtaler
  - Lisenstransaksjoner
 • 2007 - 2008 Senior kontraktskonsulent og kategoriansvarlig, Norsk Hydro ASA/StatoilHydro ASA
  - Kategoriansvarlig – “Surface Equipment” (brønnhoder, juletrær mm.)
      o Prosjektleder for utarbeidelse av kategoristrategi
      o Forhandlinger med leverandører
  - Kontraktskoordinator – Boring & brønn -operasjoner
      o Kontraktsadministrasjon av riggkontrakter
      o Kontraktuell rådgivning opp mot Boring & Brønn
      o Evaluering av anbud
 • 2004 - 2007 Advokatfullmektig, Wikborg Rein
  - Corporate-avdelingen (selskapsrett, transaksjoner, børsnotering)
mer mindre

Verv med mer

 • 2019/2020 Deltaker på NHOs lederutviklingsprogram “Female Future”, inkl. faget “Styrekompetanse” ved Handelshøyskolen BI
 • 2019 - Ekstern sensor og veileder for masterstudenter ved det juridiske fakultet v/UiB
 • 2006 - 2009 Ekstern sensor og veileder for masterstudenter ved det juridiske fakultet v/UiB
 • 2005 Sensor ved Norges Handelshøyskole (NHH)
 • 2003 Vinner av den nordiske prosedyrekonkurransen Sporrong Lönnroth; beste skriftlige innlegg First place winner and winner of Best Written Argument Award in the Nordic Sporrong Lönnroth Moot Court Competition
mer mindre

Rangeringer

Grytten er anbefalt innen Oil and gas av Legal 500.

Camilla Grytten has impressed with her knowledge, responsiveness, broader understanding of E&P commercial issues, team work and influencing skills.
Legal 500, 2022

Grytten er rangert innen olje/gass i Finansavisens advokatundersøkelse i 2022. (Up&coming i 2021)

emea recommended lawyer 2022

 

mer mindre

Utdanning

 • 2004 (vår) Universitetet i Bergen – Cand. Jur. (fullført ett år før normert tid)
  Valgemner:
  - Selskapsrett I
  - Selskapsrett II
  - EMK-rett med prosedyrekonkurranse (ekstra)
  - Petroleumsrett (ekstra, i 2008)
mer mindre

Feed

11/05/2022
Sto­re am­bi­sjo­ner for hav­vind – ras­ke­re kon­se­sjons­be­hand­ling og åp­ning for...
Spen­nin­gen var stor da re­gje­rin­gen in­vi­ter­te til presse­kon­fe­ran­se 11. mai 2022 for å kon­kre­ti­se­re am­bi­sjo­nen i Hur­dals­platt­for­men om å til­rette­leg­ge for en stor­stilt sat­sing på hav­vind i Nor­ge. CMS...
29/06/2021
Klu­ge i media | Fort­satt fle­re uav­klar­te hav­vind-spørs­mål
At re­gje­rin­gen leg­ger opp til auk­sjo­ner ved kon­se­sjons­til­de­lin­ger, kan iføl­ge Klu­ge-ad­vo­ka­te­ne Ca­mil­la Gryt­ten og Siv Ve­ro­ni­ka Mad­land by på fle­re ut­ford­rin­ger. - Det blir vik­tig å stil­le kri­te­ri­ene...
01/06/2021
Klu­ge har bi­stått FHI
Klu­ge har si­den høs­ten 2020 bi­stått FHI med å ut­ar­bei­de og frem­for­hand­le av­ta­le­ne om Nor­ges inn­kjøp av Co­vid-19 vak­si­ner fra blant an­net Pfizer og Mo­der­na gjen­nom EUs inn­kjøps­sam­ar­beid.Kon­trakts­team­et...
18/03/2021
Klu­ge og Green Duck­lings inn­går et unikt sam­ar­beid in­nen norsk hav­vind
Hav­vind har po­ten­si­al til å bli Nor­ges nye eks­port­even­tyr, og vi ser fle­re og fle­re sel­ska­per som ut­fors­ker mu­lig­he­te­ne in­nen hav­vind. Man­ge har et sterkt tek­no­lo­gi- og kom­pe­tanse­grunn­lag kom­bi­nert med...