Home / Menneskene / Ronny Rosenvold
Portrett av Ronny-Rosenvold

Ronny Rosenvold

Assosiert Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Engelsk, Norsk

Ronny Rosenvold arbeider innenfor EU/EØS-rett, primært med offentlige anskaffelser og statsstøtte, hvor han har lang erfaring i rådgivning av leverandører og offentlige myndigheter, og videre med konkurranserett, eksportkontroll/sanksjoner og generell rådgivning knyttet til EØS-avtalen.

Rosenvold arbeider innenfor en rekke bransjer, men har særlig omfattende erfaring innen teknologi, entreprise, energi, legemidler, forsvar og transport. Rosenvold har bred erfaring som rådgiver for norske og internasjonale selskaper i komplekse saker på nasjonalt og EU/EØS-nivå.

Innen offentlige anskaffelser har Rosenvold gjennomført en rekke større anskaffelsesprosesser på vegne av offentlige myndigheter. I anskaffelsessaker har Rosenvold representert offentlige oppdragsgivere og leverandører både i nasjonale domstoler og i Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Som del av sin praksis innenfor statsstøtte har Rosenvold bistått klienter under etterforskning av EFTAs overvåkingsorgan for brudd på EØS-avtalens statsstøtteregler. Han har videre bistått både private selskaper og offentlige myndigheter i saker for EFTA-domstolen.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2020 - Assosiert partner, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma AS)
 • 2017 - 2020 Senioradvokat, Kluge Advokatfirma AS
 • 2014 - 2017 Advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
 • 2012 - 2014 Advokatfullmektig, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
 • 2011 - 2012 Vitenskapelig assistent, Stortingets Utredningsseksjon
mer mindre

Publikasjoner

 • Medforfatter av tidskriftet «Sanctions 2022», Global Legal Group (2021)
 • Medforfatter av boken «Offentlige kontrakter – Aktuelle tema», Gyldendal forlag (2020)
 • Medforfatter av tidskriftet «Sanctions 2020», Global Legal Group (2020)
 • Medforfatter av boken «Aktuell Merverdiavgiftsrett» Gyldendal forlag (2015)
 • EØS-avtalens statsstøtteregler – muligheten til å benytte skatte- og avgiftsregler som miljøpolitisk virkemiddel, Perspektiv 02/12 Stortinget (2012
mer mindre

Utdanning

 • 2007 - 2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
mer mindre

Feed

22/09/2022
Vel­kom­men til CMS’ Fo­rum for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser
Vi gle­der oss til å øns­ke vel­kom­men til CMS’ år­li­ge Fo­rum for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser på The Hub i Oslo, tors­dag 22. sep­tem­ber 2022. Her vil vi gi en opp­da­te­ring på of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser med...
21/02/2022
Spen­nin­gen knyt­tet til Ukrai­na øker - Hva må nors­ke sel­ska­per være for­be­redt...
Vest­li­ge di­plo­ma­ter hol­der kor­te­ne tett om hvil­ke spe­si­fik­ke sank­sjo­ner Russ­land kan for­ven­te seg og når de even­tu­elt måt­te inn­tref­fe. Det his­to­ris­ke bak­tep­pet kan imid­ler­tid gi oss noen sig­na­ler om...
11/02/2022
Opp­drags­gi­vers an­skaf­fel­ses­stra­te­gi for kli­ma og mil­jø – hva kre­ves?
Den 3. fe­bru­ar 2022 la Riks­re­vi­sjo­nen frem sin un­der­sø­kel­se av grøn­ne of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser.  I un­der­sø­kel­sen kon­klu­de­res det med at of­fent­li­ge opp­drags­gi­ve­res an­skaf­fel­ses­prak­sis ikke i stor nok...
01/02/2022
CMS Klu­ge bi­drar i ny rap­port om vak­sine­pro­duk­sjon i sam­men­lign­ba­re land
Hvor­dan er ut­sik­te­ne for vak­sine­pro­duk­sjon i land som Nor­ge? Det har Oslo Eco­no­mics i sam­ar­beid med CMS Klu­ge un­der­søkt i en stu­die på veg­ne av Næ­rings- og fiskeri­de­par­te­men­tet. Rap­por­ten ble igang­satt...
04/10/2021
Opp­da­tert ut­gi­vel­se om in­ter­na­sjo­na­le sank­sjo­ner
Klu­ge har bi­dratt til en opp­da­tert ut­gi­vel­se av In­ter­na­tio­nal Com­pa­ra­ti­ve Le­gal Guides: Sanc­tions 2022, som dek­ker sank­sjons­re­gel­ver­ke­ne i 16 sen­tra­le ju­ris­dik­sjo­ner. Bo­ken gir vei­led­ning på hvor­dan...
15/09/2021
Hand­lings­pla­nen for økt an­del kli­ma- og miljø­venn­li­ge of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser...
Re­gje­rin­gen la ny­lig frem hand­lings­pla­nen for å sik­re økt an­del kli­ma- og miljø­venn­li­ge of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser og grønn in­no­va­sjon. Som råd­gi­ve­re i et stort an­tall an­skaf­fel­ses­pro­ses­ser opp­le­ver...