Home / Menneskene / Ronny Rosenvold
Portrett av Ronny-Rosenvold

Ronny Rosenvold

Assosiert Partner

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Ronny Rosenvold arbeider innenfor EU/EØS-rett, primært med offentlige anskaffelser og statsstøtte, hvor han har lang erfaring i rådgivning av leverandører og offentlige myndigheter, og videre med konkurranserett, eksportkontroll/sanksjoner og generell rådgivning knyttet til EØS-avtalen.

Rosenvold arbeider innenfor en rekke bransjer, men har særlig omfattende erfaring innen teknologi, entreprise, energi, legemidler, forsvar og transport. Rosenvold har bred erfaring som rådgiver for norske og internasjonale selskaper i komplekse saker på nasjonalt og EU/EØS-nivå.

Innen offentlige anskaffelser har Rosenvold gjennomført en rekke større anskaffelsesprosesser på vegne av offentlige myndigheter. I anskaffelsessaker har Rosenvold representert offentlige oppdragsgivere og leverandører både i nasjonale domstoler og i Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Som del av sin praksis innenfor statsstøtte har Rosenvold bistått klienter under etterforskning av EFTAs overvåkingsorgan for brudd på EØS-avtalens statsstøtteregler. Han har videre bistått både private selskaper og offentlige myndigheter i saker for EFTA-domstolen.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2020 - Assosiert partner, Kluge Advokatfirma AS
  • 2017 - 2020 Senioradvokat, Kluge Advokatfirma AS
  • 2014 - 2017 Advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
  • 2012 - 2014 Advokatfullmektig, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
  • 2011 - 2012 Vitenskapelig assistent, Stortingets Utredningsseksjon
mer mindre

Publikasjoner

  • Medforfatter av boken «Offentlige kontrakter – Aktuelle tema», Gyldendal forlag (2020)
  • Medforfatter av tidskriftet «Sanctions 2020», Global Legal Group (2020)
  • Medforfatter av boken «Aktuell Merverdiavgiftsrett» Gyldendal forlag (2015)
  • EØS-avtalens statsstøtteregler – muligheten til å benytte skatte- og avgiftsregler som miljøpolitisk virkemiddel, Perspektiv 02/12 Stortinget (2012
mer mindre

Utdanning

  • 2007 - 2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
mer mindre

Feed

04/10/2021
Opp­da­tert ut­gi­vel­se om in­ter­na­sjo­na­le sank­sjo­ner
Klu­ge har bi­dratt til en opp­da­tert ut­gi­vel­se av In­ter­na­tio­nal Com­pa­ra­ti­ve Le­gal Guides: Sanc­tions 2022, som dek­ker sank­sjons­re­gel­ver­ke­ne i 16 sen­tra­le ju­ris­dik­sjo­ner. Bo­ken gir vei­led­ning på hvor­dan...
15/09/2021
Hand­lings­pla­nen for økt an­del kli­ma- og miljø­venn­li­ge of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser...
Re­gje­rin­gen la ny­lig frem hand­lings­pla­nen for å sik­re økt an­del kli­ma- og miljø­venn­li­ge of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser og grønn in­no­va­sjon. Som råd­gi­ve­re i et stort an­tall an­skaf­fel­ses­pro­ses­ser opp­le­ver...