Home / Menneskene / Sander Pettersen
Portrett av Sander-Pettersen

Sander Pettersen

Advokatfullmektig

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Engelsk, Norsk

Sander arbeider i CMS Kluges avdeling for corporate. Han bistår særlig norske og internasjonale klienter med problemstillinger i krysningspunktet mellom skatterett og selskapsrett, og har god erfaring med aksjeinsentivordninger og earn out.

Sander har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen. Som stipendmottaker og vitenskapelig assistent skrev han masteroppgave med tittelen «Grensen mellom arbeidsinntekt og kapitalinntekt i skatteloven § 5-1: Med fokus på beskatningen av aksjeinntekter og aksjer i arbeidsforhold».

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2021 Advokatfullmektig, CMS Kluge Advokatfirma AS
  • 2021 Praktikant, Finansdepartementet, Skattelovavdeling
  • 2020 - 2021 Vitenskapelig assistent, tilknyttet forskergruppen for skatt og avgift, Universitet i Bergen
  • 2020 Praktikant, Wikborg Rein Advokatfirma AS
  • 2020 Praktikant, Thommessen Advokatfirma AS
  • 2019 Praktikant, Wikborg Rein Advokatfirma AS
mer mindre

Utdanning

  • 2021 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
mer mindre

Feed

14/09/2022
Klas­si­fi­se­rin­gen av veder­lags­sum­men ved earn out
Ad­vo­kat­full­mek­tig San­der Petter­sen har pub­li­sert en ar­tik­kel i tids­skrift for Skatte­rett om klas­si­fi­se­rin­gen av veder­la­get ved earn out. Ar­tik­ke­len er ba­sert på en del av mas­ter­opp­ga­ven han skrev som...
12/05/2022
For­slag til nye skatte­reg­ler for sel­ska­per med ei­en­de­ler som er eg­net til...
Fi­nans­de­par­te­men­tet send­te 9. mai ut et hø­rings­no­tat hvor det fore­slås nye skatte­reg­ler for sel­ska­per som ei­er ei­en­de­ler som er eg­net til pri­vat bruk. Det frem­går av hø­rings­no­ta­tet at reg­le­ne er ment...
29/03/2022
Kru­se Smith-mo­del­len døde, men stod opp igjen på tred­je må­ne­den
I en ny prin­sipp­ut­ta­lel­se av 28. mars 2022 be­kref­ter Skatte­di­rek­to­ra­tet tid­li­ge­re for­valt­nings­prak­sis knyt­tet til den så­kal­te Kru­se Smith-mo­del­len. Mo­del­len er en van­lig ak­sje­in­sen­tiv­mo­dell, og in­ne­bæ­rer...
12/10/2021
Skat­te- og av­gifts­end­rin­ger i stats­bud­sjet­tet 2022
Re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett for 2022 ble frem­lagt i dag, 12. ok­to­ber 2021. Det til­hø­ren­de for­sla­get til skat­te- og av­gifts­end­rin­ger har få over­ras­kel­ser og er i stor grad en for­len­gel­se...