Home / Menneskene / Torstein Arendt
Portrett av Torstein-Arendt

Torstein Arendt

Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

"Når offentlig sektor skal igangsette store, samfunnskritiske teknologiprosjekter, og samtidig ønsker å unngå årelange rettstvister, er det spesielt én advokat de ønsker med på laget: Torstein Arendt." "Det er nettopp store, komplekse saker som dette Arendt er ekspert på. Han blir regnet som en av landets fremste, og han har en track-record det står respekt av."
Portrettintervju i Finansavisens Jusbilag 6. november 2015

Med bakgrunn som dataingeniør og jurist har Torstein den nødvendige tverrfaglige bakgrunn for å forstå oppdragsgivers teknologiske og kommersielle utfordringer og dermed kunne yte målrettet og effektiv juridisk bistand.

Han har blant annet spisskompetanse på anskaffelserett, IKT-rett, kontraktsrett, e-forvaltningsrett, immaterialrett, personvernrett, informasjonssikkerhet, skytjenester og AI. Han har ved flere anledninger bistått statlige virksomheter med store teknologiprosjekter (Brønnøysundregistrene, Digitaliseringdirektoratet, Helse Midt Norge, Helse Nord, Norsk helsenett, Universitetet i Oslo, Helsedirektoratet, Direktoratet for e- helse, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Bufdir og Bufetatene, ulike fylkeskommuner, DFØ, Sykehusbygg, Avinor mf.)

Torstein er kjent for rask respons, gode juridiske vurderinger og korte konsise råd. Han har praktisk erfaring med alle de norske IKT standardavtalene (SSA, Den Norske Dataforening og IKT Norge). Han regnes som en av landets aller fremste eksperter på Statens Standardavtaler (SSA-avtalene). Torstein har også inngående kjennskap til avtaleverket som Microsoft, Oracle, Google, IBM og SAP bruker og har bistått flere kunder i forbindelse med lisensrevisjoner.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2000 - Partner, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma AS)
 • 1996 - 2000 Advokatfirmaet Selmer DA
 • 1999 - 1999 Holland & Knight LLP, USA
 • 1987 - 1992 Datakonsulent
 • 1984 - 1987 ICS Service AS, Salgssjef
 • 1982 - 1984 Braathens AS, Driftsleder EDB
 • 1979 - 1982 IBM Oslo, Dataingeniør
mer mindre

Rangeringer

Torstein Arendt er anbefalt av både Legal 500 og Chambers Europe innen kategorien TMT: Information Technology.

Torstein Arendt has shown excellent skills in public contract standards and laws regulating public procurements. He has also been very flexible and responsive.
Legal 500, testimonials, 2022

Torstein Arendt is appreciated for his expertise in advising public entities and corporates on large platform procurements, IT contracts and cloud services. One client enthuses: "Torstein is a problem solver and very responsive and his service is excellent."
Chambers, 2022

Arendt har i en årrekke blitt rangert som en av Norges beste IKT og  teknologiadvokater i Finansavisens kåring.

emea recommended lawyer 2022

 

 

mer mindre

Publikasjoner

 • Et betydelig antall artikler i IDG Norge AS' tidsskrift Computer World om IT og anskaffelsesrett. Blant annet artikler om «Cloud Computing», «Cookies», «Konkurransepreget dialog», «Salg av brukt programvare» og personvern
 • Tidsskrift for forretningsjus nr. 1 2010, årgang 16, s. 18 – 33. ”Bevissikring utenfor rettssak”, sammen med Nils Kristian Sveaas
 • Tidsskrift for forretningsjus nr. 3 1999, årgang 5, s. 341 – 350. ”Fortolkning av "shrinkwrap" og "clikckwrapavtaler" med eksempler fra amerikansk rettspraksis”
mer mindre

Utdanning

 • 1995 Cand. jur. ved Universitet i Oslo
 • 1979 Dataingeniør ved Kongsberg Ingeniørhøyskole
mer mindre

Feed

18/10/2022
Fro­kost­se­mi­nar om per­son­vern og IT-an­skaf­fel­ser
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om ut­valg­te em­ner in­nen­for per­son­vern og IT-an­skaf­fel­ser. I se­mi­na­ret går vi gjen­nom føl­gen­de: Hvor­dan hånd­te­rer du kra­vet til per­son­vern i en an­skaf­fel­se?Hvor­dan...
13/09/2022
Di­gi­ta­le kurs i Sta­tens Stan­dard­av­ta­ler | 13, 14 og 15. sep­tem­ber
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til di­gi­ta­le kurs i Sta­tens Stan­dard­av­ta­ler. Mål­grup­pen for kur­se­ne er ju­ris­ter og and­re som ar­bei­der med inn­kjøp og le­ve­ran­ser av IT-ut­styr, pro­gram­vare og tje­nes­ter. Du vil lære...
22/03/2022
Di­gi­ta­le kurs i Sta­tens Stan­dard­av­ta­ler | 22., 23. og 24. mars
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til di­gi­ta­le kurs i Sta­tens Stan­dard­av­ta­ler. Mål­grup­pen for kur­se­ne er ju­ris­ter og and­re som ar­bei­der med inn­kjøp og le­ve­ran­ser av IT-ut­styr, pro­gram­vare og tje­nes­ter. Du vil lære...
01/06/2021
Klu­ge har bi­stått FHI
Klu­ge har si­den høs­ten 2020 bi­stått FHI med å ut­ar­bei­de og frem­for­hand­le av­ta­le­ne om Nor­ges inn­kjøp av Co­vid-19 vak­si­ner fra blant an­net Pfizer og Mo­der­na gjen­nom EUs inn­kjøps­sam­ar­beid.Kon­trakts­team­et...