Home / Publikasjoner / KOFA med prinsipiell avgjørelse om oppdragsgivers...

KOFA med prinsipiell avgjørelse om oppdragsgivers plikt til å «normalisere» poengscorer

mandag 12. juli 2021

Den 8. juli 2021 avsa Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) avgjørelse i sak 2021/1000. Saken ble avgjort i stornemnd, og inneholder prinsipielle uttalelser om oppdragsgivers plikt til å foreta såkalt «normalisering» ved evaluering av tilbud.

Saken gjaldt en åpen tilbudskonkurranse for totalentreprenør til oppføring av tilbygg på Ørsta ungdomsskole. Ørsta kommune var oppdragsgiver og det kom inn seks tilbud i konkurransen. K. Nordang AS ble først tildelt kontrakten, men tildelingsbeslutningen ble omgjort slik at HENT AS isteden ble utropt som vinner av konkurransen. K. Nordang klaget deretter Ørsta kommune inn for KOFA.

For KOFA gjorde Klager først gjeldende at Innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet i lov om offentlige anskaffelser (LOA) § 4 ved å benytte en evalueringsmetode som forskjøv den oppgitte vekten av tildelingskriteriene. Dette som følge av at Innklagede hadde gitt det beste tilbudet under tildelingskriteriet «Pris» (som skulle vektes 80%) 10 poeng, mens det beste tilbudet under tildelingskriteriet «Prosjektorganisasjon og kompetanse» (som skulle vektes 20%) kun ble gitt 8,17 poeng. Innklagede hadde dermed unnlatt å «normalisere» poengscorene.

KOFA fremhever ved vurderingen av dette spørsmålet at prisforskjeller ikke er direkte sammenlignbare med forskjeller i «Prosjektorganisasjon og kompetanse». Innslaget av skjønn ved vurderingen av sistnevnte tildelingskriterium, gjør det vanskelig å fastsette en metode for bedømmelsen av kriteriet. KOFA uttaler at dette får betydning for prøvingen av om tildelingskriterienes vekt er endret.

Videre tar KOFA et oppgjør med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin generelle anbefaling til oppdragsgivere om å normalisere poengscorer.[1] KOFA uttaler at normalisering kan være riktig i enkelte tilfeller, men nemnda «kan ikke se at det er grunnlag for en generell anbefaling om å normalisere» og at normalisering tvert imot kan gi «uønskede og uriktige utslag». Det gjelder særlig i tilfeller hvor det kvalitativt beste tilbudet har relativt lav kvalitet, fordi det da blir «mange kvalitetspoeng å fordele på et lite kvalitetsintervall».

KOFA viser deretter også til EU-domstolens avgjørelse i sak C-6/15 Dimarso, hvor det blant annet står at oppdragsgiver er gitt en viss frihet til å «strukturere sit arbejde med at undersøge og analysere de afgivne tilbud». KOFA mener dermed at EU-domstolen har anerkjent oppdragsgivers behov for å kunne «fastsette de evalueringsmetoder som etter en konkret vurdering anses riktige».

Etter å avslutningsvis peke på at løsningen også er i tråd med norsk lagmannsrettspraksis, konkluderer KOFA med at det ikke kan oppstilles en plikt til å normalisere poengscoren på tildelingskriteriet «Prosjektorganisasjon og kompetanse» for å ivareta tildelingskriterienes vekt. KOFA finner derfor at Innklagede ikke hadde brutt kravet til forutberegnelighet i LOA § 4.

Klager gjorde for det andre gjeldende at Innklagede hadde brutt de grunnleggende kravene til forutberegnelighet og likebehandling ved evalueringen av HENT under tildelingskriteriet «Prosjektorganisasjon og kompetanse». Klager mente at Innklagede ved evalueringen hadde lagt vekt på arbeidserfaring og prosjektreferanser som ikke var relevante for utførelsen av oppdraget. KOFA viste kort til at oppdragsgiver har et innkjøpsfaglig skjønn ved evalueringen av tilbudene, at tildelingskriteriene ikke la noen særlige begrensninger for hva slags erfaring og referanser som kunne tillegges vekt og at Innklagedes evaluering fremstod som forsvarlig. KOFA fant derfor at det ikke forelå brudd på kravene til forutberegnelighet og likebehandling ved evalueringen.

Samlet sett kom KOFA til at Innklagede ikke hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Innklagede ble bistått av Kluge Advokatfirma, ved advokat Ronny Rosenvold og advokatfullmektig Sigurd Høines. Saken er av prinsipiell betydning, og medfører etter vårt syn at oppdragsgivere som et utgangspunkt bør unngå å normalisere poengscorer ved evaluering av skjønnsmessige tildelingskriterier.

Se Klagenemndas avgjørelse i sak 2021-1000 (PDF)

[1] Se Relative poengmodellar på anskaffelser.no.