Home / Publikasjoner / Utredning om tilgjengelighetsdirektivet

Utredning om tilgjengelighetsdirektivet

mandag 7. juni 2021

Direktiv (EU) 2019/882 av 17. april 2019 om krav til tilgjengelighet av varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse («tilgjengelighetsdirektivet») skal gjennomføres i norsk rett. Direktivet har som formål å sørge for en harmonisering av medlemsstatenes regelverk som gjelder tilgjengelighetskrav og sikre bedre flyt av varer og tjenester i EU. Dette skal blant annet gi personer med funksjonsnedsettelser og eldre bedre tilgang til flere produkter og tjenester.

Gjennomføringen i norsk rett er koordinert av Kulturdepartementet, i tett samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kluge har på oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomført en større utredning av tilgjengelighetsdirektivets innhold og påvirkning på norsk rett.

Utredningen inneholder følgelig en fullstendig gjennomgang av tilgjengelighetsdirektivets krav, det vil si alle artikler, og tilhørende vedlegg. Kravene i tilgjengelighetsdirektivet vurderes opp mot kravene i andre EU-direktiver og øvrige rettsakter som tilgjengelighetsdirektivet viser til. Utredningen kommenterer også forholdet mellom tilgjengelighetsdirektivet og annet EØS-regelverk, der dette er relevant.

Utredningen belyser om, og eventuelt hvilke deler av direktivet, som allerede er gjennomført i norsk rett. Det er i tillegg vurdert i hvilken grad det er motstrid mellom eksisterende regelverk og direktivets krav. Det redegjøres endelig for tilgjengelighetsdirektivets krav om tilsyn og klagebehandling, sett i sammenheng med relevante eksisterende tilsyns- og klagebehandlingsordninger.

Se utredning som e-blad eller last ned som PDF.