Home / Publikasjoner

Publikasjoner

Utforsk tankelederskap og få juridisk innsikt servert av jusseksperter fra hele CMS. I ekspertveiledningene våre, skrevet av CMS-advokater fra alle jurisdiksjonene vi opererer i, gir vi deg tilgang til juridisk forskning og nyttig innsikt du kan lese både online og offline. Du finner også Law-Now-artikler med detaljerte juridiske analyser, kommentarer og innsikter som hjelper deg å forutse fremtidige utfordringer, og mye mer.


Kompetanse
25/10/2021
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i sep­tem­ber 2021
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
21/09/2021
Kom­men­tar til Kon­ver­te­rings­dom­men i Høy­este­rett (HR-2021-1209-A)
Klu­ge-ad­vo­ka­te­ne Hå­vard Bernt­zen og Stef­fen As­munds­son har skre­vet en kom­men­tar til Høy­este­retts dom HR-2021-1209-A (Kon­ver­te­ring) i Ju­ri­dika Inn­sikt. I dom­men, som ble av­sagt 3. juni 2021, tar Høy­este­rett...
15/09/2021
Hand­lings­pla­nen for økt an­del kli­ma- og miljø­venn­li­ge of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser...
Re­gje­rin­gen la ny­lig frem hand­lings­pla­nen for å sik­re økt an­del kli­ma- og miljø­venn­li­ge of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser og grønn in­no­va­sjon. Som råd­gi­ve­re i et stort an­tall an­skaf­fel­ses­pro­ses­ser opp­le­ver...
23/08/2021
Uri­me­lig be­skat­ning av vind­kraft­an­legg
Den na­sjo­na­le Klage­nemn­da for inn­tekts­skatt har hatt møte i stor av­de­ling i som­mer og be­hand­let en sak av prin­si­pi­ell in­ter­es­se knyt­tet til av­skriv­ning av vind­kraft­an­legg.In­du­stri, han­del og fi­nans Skatt...
18/08/2021
Hvor­for fikk Ama­zon GD­PR-ge­byr på 746 mil­lio­ner euro?
Som­mer­ens størs­te ny­het på per­son­vern­fron­ten er at Ama­zon er ilagt et over­tre­del­ses­ge­byr fra Lux­em­bourgs data­be­skyt­tel­ses­kom­mi­sjon på rundt 7,8 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner. Men hvor­for har sel­ska­pet fått...
17/08/2021
Nor­ma­li­se­ring – kom­mu­ni­ka­sjon av vek­ten til til­de­lings­kri­te­ri­er
Man bør vel­ge eva­lu­e­rings­mo­dell ut fra hva som mest sann­syn­lig vil gi en inn­kjøps­fag­lig god eva­lu­e­ring for den ak­tu­el­le an­skaf­fel­sen, og retts­lig trygg eva­lu­e­ring, og ikke ut fra teo­re­tisk lo­gis­ke svak­he­ter...
03/08/2021
Nor­ma­li­se­ring – lov­lig og hen­sikts­mes­sig
Fra et retts­lig per­spek­tiv kan opp­drags­gi­ver gjer­ne opp­ly­se i kon­kur­ranse­grunn­la­get om man vil nor­ma­li­se­re el­ler ikke, men i man­ge an­skaf­fel­ser vil man med støt­te i stor­nemnd­av­gjø­rel­sen til KOFA kun­ne...
12/07/2021
KOFA med prin­si­pi­ell av­gjø­rel­se om opp­drags­gi­vers plikt til å «nor­ma­li­se­re»...
Den 8. juli 2021 av­sa Klage­nemn­da for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser (KOFA) av­gjø­rel­se i sak 2021/1000. Sa­ken ble av­gjort i stor­nemnd, og inne­hol­der prin­si­pi­el­le ut­ta­lel­ser om opp­drags­gi­vers plikt til å fore­ta...
02/07/2021
Vil GD­PR hind­re vak­sinepass?
Man­ge hus­ker da Data­til­sy­net sat­te ned fo­ten for Folke­helse­in­sti­tut­tets "smitte­app", som skul­le gjø­re det let­te­re å spo­re opp CO­VID-19-smit­ten. Be­grun­nel­sen var at ap­pens be­hand­ling av per­son­opp­lys­nin­ger...
09/06/2021
Er det på tide med en retts­lig re­gu­le­ring av e-sport?
E-sport har i re­kord­fart blitt et glo­balt fe­no­men med in­ter­na­sjo­na­le tur­ne­rin­ger, na­sjo­na­le e-sport-liga­er og lag som be­står av mer el­ler mind­re pro­fe­sjo­nel­le spil­le­re. – Er ti­den mo­den for at det...
07/06/2021
Ut­red­ning om til­gjen­ge­lig­hets­di­rek­ti­vet
Di­rek­tiv (EU) 2019/882 av 17. april 2019 om krav til til­gjen­ge­lig­het av va­rer og tje­nes­ter for per­soner med funk­sjons­ned­set­tel­se («til­gjen­ge­lig­hets­di­rek­ti­vet») skal gjen­nom­fø­res i norsk rett. Di­rek­ti­vet...
28/05/2021
Beatles-hit­se­nes ret­tig­he­ter ri­si­ker­te å «fal­le i det fri»
Hvis ikke ar­tis­ters og pro­du­sen­ters ret­tig­he­ter i inn­spilt mu­sikk had­de blitt ut­vi­det fra 50 til 70 år i EUs verne­tids­di­rek­tiv vil­le alle ut­git­te san­ger av The Beatles blitt alle­manns­eie i 2021, skri­ver...