Home / Publikasjoner

Publikasjoner

Utforsk tankelederskap og få juridisk innsikt servert av jusseksperter fra hele CMS. I ekspertveiledningene våre, skrevet av CMS-advokater fra alle jurisdiksjonene vi opererer i, gir vi deg tilgang til juridisk forskning og nyttig innsikt du kan lese både online og offline. Du finner også Law-Now-artikler med detaljerte juridiske analyser, kommentarer og innsikter som hjelper deg å forutse fremtidige utfordringer, og mye mer.


Kompetanse
06/12/2021
Stø­re-re­gje­rin­gens ko­ro­na­re­strik­sjo­ner inn­ført 3. de­sem­ber 2021
Tors­dag 2. de­sem­ber inn­før­te re­gje­rin­gen en rek­ke til­tak med virk­ning fra mid­natt 3. de­sem­ber. På na­sjo­nalt nivå inn­fø­res først og fremst an­be­fa­lin­ger, men for de har­dest ram­me­de kom­mu­ne­ne inn­fø­res...
29/11/2021
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i ok­to­ber 2021
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av...
26/11/2021
Ikke uten­ke­lig at vak­si­ne­nekt er opp­si­gel­ses­grunn, selv om ters­ke­len er...
Det er mye dis­ku­sjon om hånd­te­ring av uvak­si­ner­te. Den sis­te ti­den har ar­beids­gi­ve­re lurt på om det er mu­lig å på­leg­ge an­sat­te vak­si­ne­ring. Og hva hvis an­sat­te nek­ter - kan de da f.eks. sies opp?...
22/11/2021
Er «ver­dens bes­te lov» ved­tatt?
I som­mer ved­tok Stor­tin­get åpen­hets­lo­ven. Lo­ven for­plik­ter sel­ska­per til å sik­re men­neske­ret­tig­he­ter og an­sten­di­ge ar­beids­for­hold i pro­duk­sjo­nen av va­rer og tje­nes­ter. For man­ge sel­ska­per vil dis­se...
18/11/2021
Den retts­li­ge rekke­vid­den av miljø­kra­vet i lov om of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser...
Ad­vo­kat­full­mek­tig Ton­je Pla­tou har pub­li­sert en ar­tik­kel i Lov og Rett som un­der­sø­ker den retts­li­ge rekke­vid­den av miljø­kra­vet i lov om of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser § 5. I gjen­nom­fø­rin­gen av EUs nye an­skaf­fel­ses­di­rek­ti­ver...
01/11/2021
Opp­drags­gi­vers hand­lings­rom når de fak­tis­ke om­sten­dig­he­te­ne end­rer seg
I sak LE-2021-113410 Norsk Gjen­vin­ning Down­stre­am kom lag­manns­ret­ten til at opp­drags­gi­ver had­de brutt an­skaf­fel­ses­re­gel­ver­ket ved å eva­lu­ere til­bu­de­ne uten å hen­syn­ta for­bren­nings­av­gif­ten.Sa­ken gjaldt...
25/10/2021
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i sep­tem­ber 2021
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
12/10/2021
Skat­te- og av­gifts­end­rin­ger i stats­bud­sjet­tet 2022
Re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett for 2022 ble frem­lagt i dag, 12. ok­to­ber 2021. Det til­hø­ren­de for­sla­get til skat­te- og av­gifts­end­rin­ger har få over­ras­kel­ser og er i stor grad en for­len­gel­se...
21/09/2021
Kom­men­tar til Kon­ver­te­rings­dom­men i Høy­este­rett (HR-2021-1209-A)
Klu­ge-ad­vo­ka­te­ne Hå­vard Bernt­zen og Stef­fen As­munds­son har skre­vet en kom­men­tar til Høy­este­retts dom HR-2021-1209-A (Kon­ver­te­ring) i Ju­ri­dika Inn­sikt. I dom­men, som ble av­sagt 3. juni 2021, tar Høy­este­rett...
15/09/2021
Hand­lings­pla­nen for økt an­del kli­ma- og miljø­venn­li­ge of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser...
Re­gje­rin­gen la ny­lig frem hand­lings­pla­nen for å sik­re økt an­del kli­ma- og miljø­venn­li­ge of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser og grønn in­no­va­sjon. Som råd­gi­ve­re i et stort an­tall an­skaf­fel­ses­pro­ses­ser opp­le­ver...
23/08/2021
Uri­me­lig be­skat­ning av vind­kraft­an­legg
Den na­sjo­na­le Klage­nemn­da for inn­tekts­skatt har hatt møte i stor av­de­ling i som­mer og be­hand­let en sak av prin­si­pi­ell in­ter­es­se knyt­tet til av­skriv­ning av vind­kraft­an­legg.In­du­stri, han­del og fi­nans Skatt...
18/08/2021
Hvor­for fikk Ama­zon GD­PR-ge­byr på 746 mil­lio­ner euro?
Som­mer­ens størs­te ny­het på per­son­vern­fron­ten er at Ama­zon er ilagt et over­tre­del­ses­ge­byr fra Lux­em­bourgs data­be­skyt­tel­ses­kom­mi­sjon på rundt 7,8 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner. Men hvor­for har sel­ska­pet fått...