Hem / Nyheter / 3:12-reglerna är under översyn (igen!)

3:12-reglerna är under översyn (igen!)

09/02/2023

Den 25 maj 2022 beslutade regeringen om en större översyn av beskattningsreglerna för delägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. Regeringen tillsatte en kommitté med syftet att se över möjligheter att förenkla regelverket. Den 26 januari 2023 presenterade regeringen ett tilläggsdirektiv till det ursprungliga direktivet enligt vilket kommittén ska se över regelverket för att ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften. Datumet för presentation av uppdraget förlängdes i tilläggsdirektivet från den 30 november 2023 till den 29 mars 2024.

De särskilda beskattningsreglerna för aktieägare i fåmansföretag innebär att utdelning och kapitalvinst för ägare som är verksamma i betydande omfattning i bolaget kan beskattas till viss del i inkomstslaget tjänst, dvs. likt lön med en skattesats om 30–55 procent. 3:12-reglerna har funnits sedan den stora skattereformen under 90-talet och syftar till att förhindra att tjänsteinkomster omvandlas till lågbeskattade kapitalinkomster. Reglerna har under åren genomgått flertalet förändringar vilket har bidragit till att de av många uppfattas som oförutsebara och svåröverskådliga. Med hänsyn till detta har regeringen beslutat att se över 3:12-reglerna för att främja incitamentet för entreprenörer att starta och driva företag. Regeringen anser också att det är viktigt att skapa bättre förutsättningar för ägarskiften så att upparbetade värden i fåmansföretag kan tillvaratas.

Det ursprungliga direktivet och tilläggsdirektivet som presenterades i år omfattar bland annat följande uppdrag:

Det ursprungliga direktivet innehöll även ett uppdrag om att särskilt överväga en justerad skattesats på den utdelning och kapitalvinst som tas upp i inkomstslaget kapital, men i och med det nya tilläggsdirektivet tas detta bort.

Wistrands kommentar

3:12-reglerna har under en lång tid diskuterats och kritiserats för sin komplexitet och svårtillämplighet. Den senaste tidens utveckling i rättspraxis har lett till än mer komplicerade regler för det stora antalet fåmansföretag i Sverige, i synnerhet vad gäller tillämpningen av utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. Med hänsyn till detta välkomnar vi en översyn av regelverket och bevakar med intresse den fortsatta utvecklingen.

Wistrand Advokatbyrå bistår kontinuerligt vid frågor relaterade till 3:12-reglerna. Om du har några frågor eller vill veta mer om reglerna är du varmt välkommen att kontakta oss.

  • analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas,
  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna, bl.a. utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras, särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital,
  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas, och
  • lämna förslag till de förändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga.

Relaterade personer

Porträtt avBirgitta Holmin
Birgitta Holmin