Hem / Nyheter / Dags för fler företag att inrätta system för visselblåsning...

Dags för fler företag att inrätta system för visselblåsning enligt lagen

17/10/2023

Den 17 december 2023 måste företag med 50-249 anställda ha interna rapporteringskanaler på plats för visselblåsning enligt visselblåsarlagen. Om det inte redan har skett, så är det alltså hög tid för företag med fler än 50 anställda att inrätta interna kanaler för visselblåsning och informera anställda om dem, t.ex. genom visselblåsarpolicy, och på ett sätt som innebär att man uppfyller lagens krav. För bl.a. privata företag med 250 anställda eller fler är detta redan gällande. I det följande berör vi några av delarna av skyddet för visselblåsare och kravet på intern rapporteringskanal.

Vad visselblåsarlagen handlar om 

Visselblåsarlagen skyddar personer som i arbetsrelaterade sammanhang rapporterar om missförhållanden, och som det finns ett allmänintresse av kommer fram. Det kan röra sig både handlande och underlåtenhet, och det spelar ingen roll om det rör ett uppsåtligt eller oaktsamt agerande. För att det ska finnas ett allmänintresse krävs att informationen som rapporteras är av intresse för en bredare krets av människor och som det finns ett berättigat intresse av att den kommer fram. Allmän nyfikenhet är inte ett allmänintresse, och normalt inte heller frågor som rör den rapporterande personens eget arbets- eller anställningsförhållande. Det finns inte särskilt angett i lagen vad som är ett missförhållande av allmänintresse.

Skydd vid rapportering av missförhållande av allmänintresse kräver också att den rapporterande personen hade skälig anledning att anta att informationen var sann; uppgifterna behöver alltså inte visa sig vara sanna i slutändan men visselblåsaren ska ha varit av uppfattningen att de var sanna och haft skälig anledning att tro det. Om uppgifter t.ex. är påhittade, falska eller baseras på ogrundade rykten så finns det inte skäl till skydd enligt lagen. Det ställs alltså ett visst krav på kunskapsunderlag för påståendet.

Vad är det då för skydd man som visselblåsare kan få? Jo, enligt lagen får personen som visselblåser t.ex. inte hållas ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt eller för att ha överträtt bestämmelser vid inhämtande av information (dock med vissa begränsningar). Ett företag får inte hindra eller försöka hindra att någon visselblåser. Inte heller får företaget agera, vilket även omfattar underlåtenhet att agera, på ett sätt som skadar den rapporterande personen, eller skulle kunna skada.

Värt att notera är att visselblåsarlagens skydd omfattar en väldigt bred krets av personer som kommer i kontakt med ett företag, t.ex. som arbetssökande, anställd, konsult eller praktikant.

Skydd enligt visselblåsarlagens skydd förutsätter vidare att visselblåsaren använder någon av de tre olika rapporteringskanalerna som anges i lagen; intern rapportering, extern rapportering och offentliggörande. När och hur de olika kanalerna kan användas varierar – här fokuserar vi på interna rapporteringskanaler.

Vad är en intern rapporteringskanal?

En intern rapporteringskanal är helt enkelt ett ordnat sätt för visselblåsare att rapportera om missförhållanden på, dvs. en på förhand given ordning för hur det ska göras på företaget och som företaget ansvarar för att styra upp i enlighet med vad lagen kräver. Det kan också träffas kollektivavtal om interna visselblåsarfunktioner, och förekomsten av kollektivavtal kan i sig vara av betydelse även i övrigt.

Lagen ställer upp relativt detaljerade krav på den interna rapporteringskanalens utformande. Den ska t.ex. utformas så att den rapporterande personen kan rapportera både skriftligt och muntligt och, om så begärs, vid ett fysiskt möte inom en skälig tid. Den rapporterande personen ska som huvudregel få en bekräftelse att rapporten kommit verksamheten tillhanda, och inom viss tid därefter ska den rapporterande personen i skälig utsträckning få återkoppling om vilka åtgärder som vidtagits till följd av rapporteringen.

Företaget ska utse vem eller vilka som är behöriga att ta emot interna rapporter hos dem, och som också ska följa upp rapporteringen och lämna återkoppling. Det kan både vara anställda hos företaget i fråga, men även extern aktör som har anlitats för att hantera rapporteringskanalerna och förfarandena för verksamhetsutövarens räkning.

Visselblåsarlagen ställer även krav på att företaget ska informera anställda om den interna rapporteringskanalen, vad den är för något och hur den har utformats, vilket exempelvis kan ske genom en visselblåsarpolicy eller liknande som publiceras på en webbplats, hängs upp på en anslagstavla eller hålls tillgänglig på annat sätt. Det är viktigt att informationen är tillgänglig inte bara för företagets anställda utan för samtliga som personer som ska kunna rapportera genom den interna rapporteringskanalen. Arbetsmiljöverket är ansvarig tillsynsmyndighet och ha ansvar att kontrollera att verksamhetsutövare lever upp till kraven om interna visselblåsarfunktioner, och kan ingripa med bl.a. förelägganden om vite.

Kontakta Wistrand Advokatbyrå vid frågor eller för mer information.

Relaterade personer

Porträtt avDOUGLAS_PALM_600.jpg
Douglas Palm
Biträdande Jurist
Göteborg