Hem / Nyheter / En tyst begravning: Utredning om Exitskatt läggs...

En tyst begravning: Utredning om Exitskatt läggs ned (igen)

08/02/2023

Efter att den förra regeringen i maj 2022 presenterade ett förslag om en så kallad exitskatt har den nuvarande regeringen i tysthet lagt ner utredningen. Förslag om en exitskatt har tidigare varit aktuell under år 2017 men även då dragits tillbaka efter skarp kritik.

I dag har Sverige rätt att beskatta vissa realiserade kapitalvinster under en tio år lång period (den s.k. tioårsregeln) efter att en person flyttat från Sverige. Effekten av tioårsregeln är dock i de flesta fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.

Syftet med utredningen avseende en ”Exitskatt” var att se över möjligheten att utöka Sveriges beskattningsrätt och möjliggöra beskattning av vissa orealiserade kapitalvinster när en person flyttar från Sverige. Vidare hade utredningen som syfte att komma med förslag på ett effektivt system för kapitalbeskattning vid utflytt från Sverige.

Utredningen har främst kritiserats för att ett införande av en sådan regel skulle försämra Sveriges attraktionskraft för utländska aktörer som önskar komma till Sverige för att arbeta, investera eller i övrigt bedriva verksamhet. Ur ett konkurrensperspektiv har Sveriges attraktiva ställning för utländska nyckelpersoner tidigare kritiserats för att exempelvis expertskattereglerna inte anses vara tillräckligt attraktiva i förhållande till motsvarande regler i andra länder, såsom Danmark. Det finns ett reellt intresse från den svenska arbetsmarknaden att lätta på faktorer som skattetrycksnivå i syfte att framstå som ett mer attraktivt land för utländska arbetstagare, investerare och företagare.

I december 2022 valde den nya regeringen i tysthet att lägga ned utredningen om exitskatt.

Wistrand kommentar
Det kommer inte som en chock att den nuvarande regeringen som tidigare uttryckt ett intresse i att förenkla regelverket för svenska företagare väljer att lägga ner utredningen som den tidigare regeringen tagit fram. Med hänsyn till det svenska näringslivets inställning gentemot förslaget och hur regelverket skulle ha påverkat Sveriges förmåga att attrahera aktörer från utlandet är det i de svenska företagarnas intresse att utredningen inte ledde till ny lagstiftning. En exitskatt när personer flyttar från Sverige skulle vidare riskera att leda till en negativ påverkan på hur utländska aktörer bedömer Sverige som en potentiell plats för arbete, investeringar eller bedrivande av verksamhet.

Det kan dock alltjämt finnas skäl för regeringen att se över och överväga en modernisering av den s.k. tioårsregeln. Regler med motsvarande utformning förekommer inte vanligtvis i andra jurisdiktioner och regelns beskattningskonsekvenser är omfattande då den ger Sverige beskattningsrätt för värdestegringar som uppkommit upp till tio år efter utflytt från Sverige.

Wistrand fortsätter att bevaka situationen rörande en potentiell exitskatt och hur andra potentiella skatteregler skulle kunna påverka den svenska arbetsmarknaden.

Relaterade personer

Kristina Lystad