Hem / Nyheter / Enklare momshantering och lägre kostnader - Här...

Enklare momshantering och lägre kostnader - Här presenterar Skatteverket sina förslag

15/09/2022

Reglerna om frivillig skattskyldighet till moms vid uthyrning av lokaler är komplicerade och vållar ofta problem för fastighetsägare och hyresgäster. I syfte att förenkla, modernisera och anpassa reglerna till dagens mer flexibla och kortvariga uthyrningsförhållanden presenterar Skatteverket ett förslag till ändringar för att möjligheterna till frivillig skattskyldighet ska utvidgas.

Uthyrning och annan upplåtelse av fastigheter och lokaler är som huvudregel undantagen från skattskyldighet till moms. En konsekvens av detta är att den som upplåter lokalen inte heller har rätt till avdrag för ingående moms avseende kostnader hänförliga till upplåtelsen. Från denna regel finns ett antal undantag. Bland annat kan en fastighetsägare under vissa förutsättningar omfattas av särskilda regler om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokaler. Enligt nu gällande lagstiftning ställs dock vissa krav för att dessa regler ska kunna tillämpas. Exempelvis måste uthyrningen eller upplåtelsen ske för stadigvarande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet till moms eller rätt till återbetalning.

Det innebär att uthyrning till hyresgäster som inte bedriver momspliktig verksamhet, såsom banker, läkarmottagningar och vissa ideella föreningar, inte kan omfattas av frivillig skattskyldighet. Vidare innebär reglerna att upplåtelser som avser kort tid samt upplåtelser av lokaler som inte får nyttjas exklusivt av en och samma hyresgäst inte kan omfattas av reglerna om frivillig skattskyldighet.

Dagens begränsningar leder ofta till ökade kostnader för hyresvärden som inte har rätt till avdrag för ingående moms hänförlig till upplåtelsen och även kan tvingas betala tillbaka tidigare avdragen moms på investeringar. Begränsningarna innebär även att hyresvärdar många gånger avstår från att ingå hyresavtal med hyresgäster som inte bedriver momspliktig verksamhet.

Skatteverket föreslår att dessa krav lättas upp och att följande ändringar ska göras:

Avsikten med de föreslagna ändringarna, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2023, är att öppna upp för mer flexibla möjligheter till uthyrning av lokaler då en uthyrare kan välja att uthyrningen av en specifik yta inom en fastighet ska omfattas av frivillig skattskyldighet, medan andra ytor inom samma fastighet inte omfattas. Genom att dessutom ta bort kraven på hyresgästens exklusiva användning kan uthyraren ha flera hyresgäster för samma lokal, exempelvis en under dagtid och en annan under kvällstid. Det innebär också att frivillig skattskyldighet kan tillämpas för uthyrning kvällstid när uthyraren själv använder lokalen under dagtid. Syftet är att modernisera och anpassa reglerna till dagens mer flexibla och kortvariga uthyrningsförhållanden.

Om Skatteverkets förslag genomförs kommer detta att leda till en enklare momshantering och lägre kostnader hos företagen, samtidigt som icke skattskyldiga aktörer får bättre möjligheter att hyra ändamålsenliga lokaler till sin verksamhet. Vi välkomnar därför förslaget och bevakar den fortsatta utvecklingen.

Kontakta oss på Wistrand Advokatbyrå vid frågor eller för mer information.

  • Kravet på att hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen tas bort.
  • Kravet på att uthyrningen ska vara av viss tidsmässig omfattning tas bort. Utgångspunkten är dock fortsatt att uthyraren ska använda den bestämda ytan kontinuerligt för skattepliktig uthyrning.
  • Frivillig skattskyldighet för ytor som disponeras av flera hyresgäster, samtidigt eller olika tider på dygnet, ska möjliggöras.
  • Uthyraren ska kunna välja att tillämpa frivillig skattskyldighet för en viss yta inom en fastighet samtidigt som andra ytor inte omfattas av skattskyldigheten. All uthyrning av den ytan som omfattas av frivillig skattskyldighet blir då momspliktig.
  • Kravet på att frivillig skattskyldighet ska föreligga även i senare uthyrningsled samt begränsningen i antalet uthyrningsled tas bort.

Relaterade personer

Porträtt avLEILA_MEHMEDOVIC_600.jpg
Leila Mehmedovic