Hem / Nyheter / Funderar ni på att ta in nytt kapital genom utställande...

Funderar ni på att ta in nytt kapital genom utställande av konvertibler? Här följer några råd på vägen.

07/10/2022

Det blir allt vanligare att onoterade bolag tar in nytt kapital genom att ställa ut konvertibler, dvs konvertibla skuldebrev. Möjligen är detta en övergående trend orsakad av nuvarande osäkerhet i marknaden, men det kan även vara ett förändrat beteende som blir bestående.

Många bolag väljer att ge ut konvertibler trots att det saknas avsikt att i framtiden återbetala konvertiblerna. Konvertiblerna används istället som ett sätt att skjuta upp frågan om vad en aktie i bolaget är värd. Detta genom att utforma konverteringsvillkoren så att konverteringskursen blir beroende av framtida faktorer, exempelvis teckningskursen i nästkommande investeringsrunda, milstolpar kopplade till bolagets verksamhet och/eller vissa nyckeltal.

Traditionellt sett är en konvertibel ett instrument, ett konvertibelt skuldebrev, som ges ut enligt 15 kap. aktiebolagslagen och som registreras hos Bolagsverket. Nedan benämns denna typ av konvertibler som registrerade konvertibler. Vid sidan av registrerade konvertibler förekommer även på marknaden olika former av avtalskonstruktioner som syftar till att ge motsvarande effekt som registrerade konvertibler utan att följa aktiebolagens struktur.

Sådana lösningar brukar ibland benämnas som avtalade konvertibler eller syntetiska konvertibler. Ett exempel på en avtalad konvertibel är s.k. SAFE (Simple Agreement for Future Equity) som är en struktur för avtalade konvertibler utformad utifrån amerikansk rätt. Det förekommer även konvertibelstrukturer som är baserade på teckningsoptioner som ges ut enligt 14. kap aktiebolagslagen.

Det förekommer att avtalade konvertibler förespråkas framför registrerade konvertibler med hänvisning till att avtalade konvertibler är mindre formbundna och enklare att hantera än registrerade konvertibler. Vissa utländska investerare känner sig även mer bekväma med avtalade konvertibler. Avtalade konvertibler kan dock föra med sig vissa osäkerheter. Vanliga osäkerheter kopplade till avtalade konvertibler är hur konvertibeln formellt bör beslutas och vem som ska vara part i avtalet, om det ska vara låntagaren ensamt eller i kombination med dess aktieägare etc. Det kan även vara hur konverteringen formellt ska genomföras, exempelvis genom kvittningsemission.

En baksida med att använda teckningsoptioner som konvertibelinstrument är att teckningsoptioner inte medför någon skyldighet att teckna aktier. Konvertibler som ges ut i form av teckningsoptioner behöver således kompletteras med avtalade åtaganden om konvertering för det fall att bolaget ska kunna påkalla konvertering mot innehavarens vilja.

Bolag som är i utvecklingsfas och kanske inte har positivt kassaflöde från sin affärsverksamhet önskar i regel att de medel som erhålls vid utställande av konvertibler ska kunna bokföras som eget kapital direkt vid inbetalning, dvs. även innan konvertering skett. Detta är fullt möjligt att åstadkomma genom att utforma konvertibelvillkoren så att konverteringen blir tvingande. Hur ett konvertibelinstrument ska bokföras är ytterst en revisorsfråga men vår erfarenhet är att revisorerna i vart fall brukar acceptera att inbetalda medel bokförs som eget kapital om villkoren inte möjliggör för återbetalning om konvertibeln annat än genom konvertering till aktier.

I de fall avtalade konvertibler görs tvingande uppkommer frågan hur leverans av aktier ska ske i samband med konvertering. Ofta sker konvertering av avtalade konvertibler i form av en kvittningsemission. Om inbetalda medel bokförts som eget kapital uppkommer dock ingen distinkt fordran i balansräkningen som kan kvittas. Vi har sett olika lösningar på denna problematik. Ett generellt råd är att ha en dialog med bolagets revisor redan i samband med utgivandet av konvertibeln för att undvika att problematik uppstår vid konverteringen.

Det finns många positiva aspekter med att ta in kapital genom konvertibler, men det finns även ett par fallgropar. I många fall blir vår slutsats att det i slutändan blir enklare och tydligare att använda registrerade konvertibler framför avtalade konvertibler. Detta gäller inte minst ur ett investerarperspektiv då den som förvärvar en registrerad konvertibel erhåller ett värdepapper/instrument som kan likna vid en aktie. I de fall man ger ut registrerade konvertibler med tvingande konvertering kan det även vara ändamålsenligt att låta investerande part tillträda gällande aktieägaravtal, om sådan finns, redan i samband med teckning av konvertibeln.

Kontakta oss på Wistrand Advokatbyrå vid frågor eller för mer information.

Relaterade personer

Porträtt avLEILA_MEHMEDOVIC_600.jpg
Leila Mehmedovic