Hem / Nyheter / Glädjande besked om utomståenderegeln från Högsta...

Glädjande besked om ut­om­stå­en­de­re­geln från Högsta för­valt­nings­dom­sto­len

03/03/2023

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 februari 2023 en dom i ett mål gällande utomståenderegeln. Domen innebär att ett bolag som investerar i ett fåmansbolag genom en nyemission kan ses som en utomstående ägare trots att aktierna i det investerande bolaget är kvalificerade. Utgången i domen innebär positiva besked för företagare som tagit in externt kapital, som efter det numera ändrade förhandsbeskedet från skatterättsnämnden inte behöver oroa sig för en oväntad skattesmäll.

Utomståenderegeln

De särskilda beskattningsreglerna för aktieägare i fåmansföretag innebär att utdelning och kapitalvinst för ägare som är verksamma i betydande omfattning i bolaget kan beskattas till viss del i inkomstslaget tjänst, dvs. på samma sätt som lön med en skattesats om 30–55 procent. Reglerna är också tillämpliga på delägare som varit verksamma i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Beskattning enligt 3:12-reglerna kan dock frångås om en passiv part, en s.k. utomstående ägare, äger andelar i betydande omfattning, dvs. äger minst 30 procent av andelarna i företaget. Om utomståenderegeln är tillämplig beskattas ägarna i fåmansbolaget för utdelning och kapitalvinst inkomstslaget kapital till en skattesats om 25 procent.

Högsta förvaltningsrättens dom

Den 5 juli kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden med oroande besked om utomståenderegeln. Frågan var om en ägare, som var verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag, kunde förlita sig på en passiv ägare som utomstående ägare. Den passiva ägaren hade investerat i fåmansbolaget via nyemissioner och ägdes i sin tur av en grupp av personer som hade kvalificerade aktier i den passiva ägaren. Nämnden kom till slutsatsen att den passiva ägaren inte kunde anses vara en utomstående ägare mot bakgrund av att kapital överförts mellan bolagen och att bolagen således ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked. I domskälen anger domstolen att den passiva ägaren genom nyemissioner i och för sig har överfört vinstmedel till fåmansbolaget. Mot bakgrund av att investerarna i den passiva ägaren inte är verksamma i betydande omfattning i fåmansbolaget finns det dock ingen risk för omvandling av arbetsinkomster i det bolaget till lägre beskattade kapitalinkomster. Vinstmedlen i fåmansbolagen kan inte heller tas ut av investerarna i den passiva ägaren som lägre beskattad kapitalinkomst eftersom de inte direkt äger några aktier i fåmansbolaget. Mot bakgrund av detta ansågs bolagen inte bedriva samma eller likartad verksamhet och utomståenderegeln kunde därmed tillämpas.

Wistrands kommentar

Med hänsyn till den senaste tidens alltmer fiskala utveckling i praxis av utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet är det positivt att Högsta förvaltningsdomstolen förtydligar rättsläget.

Om Högsta förvaltningsrätten gjort samma bedömning som Skatterättsnämnden skulle många företagare, som tidigare förlitat sig på utomståenderegeln, riskera en betydligt hårdare beskattning än de räknat med. Vidare hade det blivit mycket komplicerat för delägarna i fåmansföretag att bedöma tillämpligheten av utomståenderegeln, eftersom den skulle vara beroende av investerarnas individuella skattemässiga situation i den passiva ägaren. Högsta förvaltningsdomstolen tycks i motsats till Skatterättsnämnden göra en bedömning i överensstämmelse med utomståenderegelns syfte, dvs. att risken för inkomstomvandling är låg om ett betydande utomstående ägande existerar, och skapar i och med det en mer rättssäker lagstiftning. Domen innebär inte minst ett förenklat och mer hanterbart regelverk för företagare.

Under skrivande stund arbetar en kommitté med en översyn av 3:12-regelverket på uppdrag av regeringen. Den 26 januari 2023 beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv i vilket det särskilt föreskrivs att utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska ses över. Vi får därför avvakta och se om det sker en ytterligare utveckling i lagstiftningen. Läs mer om översynen här.

Kontakta oss på Wistrand Advokatbyrå vid frågor eller för mer information.

Relaterade personer

Porträtt avLEILA_MEHMEDOVIC_600.jpg
Leila Mehmedovic