Hem / Nyheter / Kapitalvinst från kursuppgång ska beskattas vid...

Kapitalvinst från kursuppgång ska beskattas vid gäldenärsbyte av fordran

17/03/2023

I ett nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har domstolen slagit fast att ett gäldenärsbyte innebär att en fordran ska anses avyttrad och att beskattning ska ske avseende eventuella kursvinster under fordrans innehavstid. Avgörandet innebär en ändring av Skatterättsnämndens beslut, som innebar att gäldenärsbytet inte medförde att fordran ansågs avyttrad.

I förhandsbeskedet hade ett bolag begärt förhandsbesked avseende åtgärder kring fordringar upprättade i euro på ett annat koncernbolag. Under innehavstiden hade eurons värde gått upp i förhållande till den svenska kronan och en avyttring av fordran skulle resultera i en beskattningsbar kapitalvinst motsvarande kursuppgången.

För att undvika en sådan situation frågade bolagen om följande åtgärder skulle resultera i att fordran ansågs vara avyttrad: Bolaget med fordran skulle etablera ett NYAB med euro som redovisningsvaluta. NYAB skulle sedan ta över skulden från koncernbolaget mot kontant betalning som motsvarade den utestående skulden. Därefter skulle NYAB fusioneras upp i bolaget och fordran på NYAB skulle på så vis upphöra.

Den primära frågan blev då om gäldenärsbytet från koncernbolaget till NYAB innebar att fordran ansågs ha avyttrats.

I förhandsbeskedet ansåg Skatterättsnämnden att gäldenärsbytet inte innebar att fordran ansågs vara avyttrad, eftersom villkoren och rättigheterna som gällde för fordringarna innan gäldenärsbytet bestod även efter gäldenärsbytet. HFD höll dock inte med om detta resonemang, utan menade i stället att ett gäldenärsbyte resulterar i att de befintliga fordringarna upphör och ersätts med nya fordringar gentemot den nya gäldenären. Eftersom de befintliga fordringarna upphör att existera, innebär det att fordringarna har avyttrats och att en kapitalvinst avseende kursuppgången ska beskattas.

Wistrands kommentar

Genom domen har HFD klargjort att ett gäldenärsbyte innebär att en fordran ska anses vara en avyttring. För bolag som har euro som redovisningsvaluta och innehar fordringar i euro kan det vara lämpligt att se över hur domens utfall kan påverka eventuella omstruktureringar. Med hänsyn till att den svenska kronan tappat i förhållande till euron under de senaste åren, måste således bolag med euro som redovisningsvaluta vara uppmärksamma på hur det kan komma att påverka bolaget ur ett skatteperspektiv. Wistrand fortsätter att följa utvecklingen på området.

För mer information eller andra frågor får du gärna kontakta oss på Wistrand Advokatbyrå.

Relaterade personer

Porträtt avLEILA_MEHMEDOVIC_600.jpg
Leila Mehmedovic