Hem / Nyheter / Nya regler för upphandlande myndigheter och enheter...

Nya regler för upphandlande myndigheter och enheter vid annonsering

20/09/2023

Finansdepartementet meddelade i ett pressmeddelande den 15 september 2023 att regeringen beslutat om ändringar i upphandlingsannonser som syftar till att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt till att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Ändringarna börjar gälla från den 1 januari 2024.

Beslutet som regeringen fattat avser ändring om uppgifter i upphandlingsannonser som syftar till att ge en bättre uppfattning om hur konkurrensen ser ut. Bakgrunden är att regeringen bedömer att det är nödvändigt med bättre underlag samt ökad kännedom om offentliga upphandlingar. Genom beslutet är regeringens uppfattning att det kommer bli möjligt att få en mer heltäckande nationell statistik om upphandlingar och att det i sin tur kommer göra det möjligt att följa mindre företags faktiska möjligheter att delta i offentliga upphandlingar och därigenom kunna konkurrera på lika villkor.

Huvudregeln är att upphandlingar alltid ska efterannonseras. Syftet med efterannonsering är att skapa transparens och insyn i upphandlingar genom att samla information av den genomförda upphandlingen. Tanken är att detta ger ett lämpligt underlag för bland annat statistik av den offentliga marknaden. Innehållet i efterannonser regleras för upphandlingar över respektive under EU:s tröskelvärden i bilaga V del D till Upphandlingsdirektivet (2014/24/EU) och i upphandlingsförordningen (2016:1162) där det framgår att en efterannons bland annat ska innehålla uppgifter om den eller de som tilldelats kontrakt. Regeringens beslut är en ändring från kravet på uppgifter om de som tilldelats kontrakt och innebär att upphandlande myndigheter och enheter vid efterannonsering ska ange samtliga företag som har deltagit i en upphandling och inte endast det vinnande anbudet. Enligt regeringen kommer dessa uppgifter dessutom underlätta för konkurrensverkets arbete med att identifiera eventuella otillåtna anbudssamarbeten.

Ytterligare en ändring som följer av regeringens beslut är att även upphandlingar över EU:s tröskelvärden ska innehålla uppgifter om upphandlingens uppskattade värde samt att det ska framgå av annonsen om det i upphandlingen tas hänsyn till faktorer så som miljö, sociala aspekter och innovation. Detta var tidigare endast obligatoriskt för upphandlingar under EU:s tröskelvärden, men kommer nu att bli obligatoriskt för samtliga upphandlingar. Regeringen förklarar att uppgift om upphandlingens uppskattade värde är en viktig och värdefull uppgift för företag och därmed potentiella leverantörer, särskilt för de som är nya på den offentliga marknaden och därav kan befinna sig i ett informationsunderläge i förhållande till redan befintliga leverantörer på den offentliga marknaden.

Sammanfattningsvis kommer ändringarna ställa krav på upphandlande myndigheter och enheter att vid efterannonsering ange samtliga aktörer som deltagit i upphandlingen samt i annonsering om anbudsinfordran uppge obligatoriska uppgifter om upphandlingens uppskattade värde och om upphandlingen tar hänsyn till faktorer som miljö, sociala aspekter och innovation.

Kontakta Wistrand Advokatbyrå vid frågor eller för mer information.

Relaterade personer

Porträtt avHANNA_TRYGG_600.jpg
Hanna Trygg
Associate Partner
Göteborg
Porträtt avEMELIE_BANIAMERI_600.jpg
Emelie Baniameri
Biträdande Jurist
Göteborg