Hem / Nyheter / Nytt förslag om utvidgade expertskatteregler

Nytt förslag om utvidgade expertskatteregler

26/09/2023

I regeringens budgetproposition för 2024 föreslås det att utvidga expertskattereglerna till att gälla under högst sju år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades istället för att som hittills gälla under högst fem år.

Den så kallade ”expertskatten” innebär att utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som flyttar till Sverige för att arbeta ges en skattelättnad om 25 % på arbetsinkomster under förutsättning att de uppfyller vissa kvalifikationer. De arbetstagare som omfattas är sådana som arbetar inom områden där Sverige har ett starkt intresse av att kunna konkurrera om internationell arbetskraft.

Reglerna syftar bland annat till att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft, öka incitamentet för utländska företag att nyetablera i Sverige samt att öka konkurrenskraften inom svensk forskning.

Bedömningen av huruvida en arbetstagare kvalificerar för skattelättnaden görs utifrån antingen kompetensregeln eller beloppsregeln. Enligt kompetensregeln är en arbetstagare kvalificerad om denne utför arbete med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet, utför kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet eller företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag.

Enligt beloppsregeln anses en arbetstagare som har en ersättning per månad som överstiger två gånger prisbasbeloppet (dvs 105000 kronor under år 2023) vara kvalificerad för skattelättnaden utan att det görs någon prövning av arbetstagarens kvalifikationer.

Vidare krävs att arbetsgivaren hör hemma i Sverige eller är ett utländskt företag med fast driftställe här, att arbetstagaren inte är svensk medborgare samt att denne inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som föregått det kalenderår då arbetet påbörjas.

Enligt nuvarande lagstiftning kan en arbetstagare beviljas skattelättnad under högst fem år. Dessutom måste arbetstagarens vistelse i Sverige vara avsedd att vara högst fem år.

De svenska expertskattereglerna skiljer sig i vissa avseenden åt från motsvarande regler i andra europeiska länder – bland annat är tidsgränsen i Belgien fem år med möjlig förlängning om tre år och i Danmark är tidsgränsen sju år. En sådan skillnad bedöms medföra en risk för att svensketablerade företag har sämre förutsättningar att rekrytera nyckelpersoner från utlandet i jämförelse med företag i viktiga konkurrentländer. I syfte att stärka de svenska reglernas konkurrenskraft föreslås därför tidsgränsen för skattelättnaden att utvidgas från fem till sju år. Följaktligen föreslås även kravet om att vistelsen i Sverige ska vara avsedd att vara högst fem år till högst sju år.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023.

Möjligen kan vi vänta oss fler ändringar av expertskattereglerna. Den 8 juni 2023 tillsatte regeringen en utredning där det bland annat ska analyseras om den procentuella andelen av ersättningen som är skattefri bör höjas, om kompentensregeln bör utformas på ett annat sätt alternativt slopas samt om lönenivån enligt beloppsregeln bör sänkas och differentieras mellan olika yrkeskategorier. Vi på Wistrand Advokatbyrå håller koll på den fortsatta utvecklingen.

Om ni har några frågor med anledning av det nya förslaget eller liknande frågeställningar är ni välkomna att höra av er till oss på Wistrand Advokatbyrå.

Relaterade personer

Porträtt avTOMAS_HECHT_600.jpg
Tomas Hecht
Göteborg
Porträtt avANGELICA_STÅHLBRÖST_600.jpg
Angelica Ståhlbröst
Biträdande Jurist
Göteborg