Hem / Nyheter / Nytt lagförslag om införandet av EU:s omdiskuterade...

Nytt lagförslag om införandet av EU:s omdiskuterade upphovsrättsdirektiv

11/10/2022

Den 12 juli lämnade regeringen över en proposition till riksdagen med förslag om hur EU:s direktiv om upphovsrätten på den digitala inre marknaden, DSM-direktivet, ska implementeras. De nya reglerna syftar till att anpassa det upphovsrättsliga regelverket efter den senaste tekniska utvecklingen. Lagändringarna föreslås att träda i kraft 1 januari 2023. Nedan behandlas huvudpunkterna i propositionen.

Nya rättigheter för framställare av presspublikationer

Tidningsföretag och andra framställare av presspublikationer får en ny ensamrätt avseende viss användning av deras nyhetsmaterial. Ensamrätten medför som huvudregel en uteslutande rätt för tidningsföretag att förfoga över sitt nyhetsmaterial genom att via en onlinetjänst framställa exemplar av nyhetsmaterialet och överföra dessa exemplar till allmänheten. Det nya regelverket ska ses mot bakgrund av att det idag finns onlinetjänster, exempelvis Google News, som skapar intäkter genom att återanvända presspublikationer.

Ensamrätten till presspublikationer är inte undantagslös, exempelvis kommer privat och ickekommersiell användning av presspublikationer att undantas från skyddet. Inte heller kommer hyperlänkning till presspublikationer, enstaka ord eller mycket korta utdrag av dessa att omfattas av skyddet.

Nya regler om ansvar för digitala plattformar

Leverantörer som tillhandahåller digitala plattformar på vilka användarna själv laddar upp material, exempelvis Google som tillhandahåller plattformen Youtube, får ett upphovsrättsligt ansvar för materialet på plattformarna. Enligt det nya regelverket kommer en leverantör av en sådan plattform anses överföra verk till allmänheten när en användare laddar upp material på plattformen. Om uppladdningen sker utan upphovsmannens samtycke är utgångspunkten att både användaren och leverantören av plattformen kan hållas ansvariga för upphovsrättsintrång. Leverantören kan undgå ansvar om den ingår avtal med rättsinnehavaren och säkerställer att otillåtet material exkluderas från plattformen.

Leverantörerna av digitala plattformar ska även säkerställa att de åtgärder som vidtas för att hindra tillgång till olovligt innehåll inte hindrar lagliga uppladdningar på plattformen. Detta innebär att metoder för automatisk blockering enbart får tillgripas för att hindra tillgång till innehåll som med hög sannolikhet kan antas utgöra intrång i annans upphovsrätt.

Nya regler om skälig ersättning

Lagförslaget innehåller även regler om att en upphovsman ska ha rätt till skälig ersättning när upphovsmannen överlåter sin upphovsrätt till någon som avser att utnyttja upphovsrätten i förvärvsverksamhet. Vidare ges upphovsmannen en rätt till ytterligare ersättning om det i framtiden skulle uppdagas att den ursprungliga överenskomna ersättningen är oproportionellt låg i förhållande till de intäkter som utnyttjandet av verken har genererat. Bestämmelserna är tvingande och kommer därmed inte kunna avtalas bort.

För att upphovsmannen ska få tillgång till adekvat information ska den som har förvärvat upphovsrätten minst en gång per år lämna aktuell, relevant och uttömmande information till upphovsmannen om hur verket har utnyttjats, vilka intäkter som förvärvaren erhållit genom utnyttjandet samt vilken eventuell ersättning som upphovsmannen har rätt till. Även denna bestämmelse är tvingande och kommer därmed inte kunna avtalas bort.

Sammanfattningsvis innebär lagförslaget ett antal nya inslag i upphovsrätten inom ramen för EU:s ambitioner att modernisera regelverket. Flera praktiska frågor uppkommer som blir intressanta att följa. Hur ska exempelvis leverantörer som tillhandahåller digitala plattformar säkerställa att de åtgärder som vidtas för att hindra tillgång till olovligt innehåll inte hindrar lagliga uppladdningar på plattformen?

Kontakta oss på Wistrand Advokatbyrå vid frågor eller för mer information.

Relaterade personer

Porträtt avLEILA_MEHMEDOVIC_600.jpg
Leila Mehmedovic