Hem / Nyheter / Regeringen föreslår lättnader i de s.k. unders...

Regeringen föreslår lättnader i de s.k. underskottsreglerna

02/02/2024

För företag finns det skatteregler som — förenklat beskrivet — innebär att möjligheten att nyttja tidigare års underskott kan begränsas efter vissa ägarförändringar i det s.k. underskottsföretaget eller dess moderföretag. Den 22 januari publicerade Finansdepartementet en promemoria med förslag om att förbättra och förenkla dessa underskottsregler.

I det nyligen publicerade förslaget föreslås följande förändringar:

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Vi kommer fortsatt bevaka ändringarna av lagstiftningen och hålla er uppdaterade med eventuella nyheter.

Om ni har frågor med anledning av det nya förslaget eller liknande frågeställningar är ni välkomna att kontakta oss på Wistrand Advokatbyrå.

  • Beloppsspärren höjs - Beloppsspärren anger hur stor del av tidigare års underskott som får dras av. Regeln anger att underskott efter en ägarförändring inte får dras av till den del underskottet överstiger 200 procent av utgiften för att förvärva bestämmande inflytande över underskottsföretaget. Det föreslås att kvoten höjs till 300 procent av utgiften för förvärvet.
  • Undantag från beloppsspärren införs - Det föreslås att införa ett undantag från beloppsspärren som innebär att om en fysisk person, dödsbo eller vissa utländska juridiska personer får ett direkt bestämmande inflytande över ett företag som de innan ägarförändringen hade ett sådant indirekt inflytande över, ska beloppsspärren inte inträda. Detta är i linje med hur Skatteverket anser att bestämmelsen ska tillämpas idag.
  • Den s.k. flockregeln ändras - Enligt nuvarande regler inträder en beloppsspärr om flera fysiska personer eller vissa andra subjekt under en period av fem beskattningsår för ett underskottsföretag dels var för sig förvärvat andelar med minst fem procent av rösterna, dels tillsammans har förvärvat andelar med mer än 50 procent av samtliga röster i underskottsföretaget. Denna period föreslås sänkas från fem till tre år och kravet på individuellt förvärv höjs från fem procent till 20 procent av rösterna. Vidare föreslås att bestämmelsen ska utvidgas så att den även kan tillämpas vid indirekta förvärv av underskottsföretag.
  • Justering vid beräkning av utgiften – Vid beräkningen av utgiften för att förvärva underskottsföretaget ska utgiften minskas med lämnade kapitaltillskott. Bestämmelsen föreslås justeras på så sätt att den även ska kunna tillämpas när kapitaltillskottet lämnas till ett annat företag som ingår i samma koncern som underskottsföretaget.

 

Relaterade personer

Porträtt avJONATHAN_JOHANSSON_600.jpg
Jonathan Johansson
Advokat
Stockholm
Porträtt avNOREA_ÖSTLUND_600.jpg
Norea Östlund
Biträdande Jurist
Stockholm