Hem / Nyheter / Tingsrätt fälls för olovlig direktupphandling

Tingsrätt fälls för olovlig di­rektupp­hand­ling

08/03/2023

I ett nyligen meddelat avgörande från Kammarrätten i Stockholm konstaterades att Västmanlands tingsrätt överträtt reglerna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling genom att genomföra en otillåten direktupphandling.

Målet gällde frågan om Västmanlands tingsrätt genomfört en olovlig direktupphandling av tolktjänster. Enligt tingsrättens mening saknades möjlighet att iaktta reglerna om annonseringsskyldighet vid förordnandet av tolkar. Enligt Domstolsverkets föreskrift var tingsrätten bunden av en fastslagen ersättningsnivå för tolkar och det var därför inte möjligt att utvärdera tolkuppdraget utifrån pris eller kostnad. Inte heller var det möjligt att utvärdera kvaliteten menade man, eftersom denna enkom styrdes av det redan fastslagna priset. Givet att tolkbehovet varierar och styrs av de mål och parter som inkommer till domstolen skulle det inte heller lämpa sig att upphandla tolktjänsten, eftersom behovet av tolk styrs av den fysiska personen – och inte myndighetens – behov av att göra sig förstådd i domstolen.

Konkurrensverket som var motpart i detta fall ansåg att upphandlingen av tolkningstjänster vid tingsrätten borde ha annonserats för att uppfylla kraven i lagen om offentlig upphandling (LOU). Konkurrensverket hävdade att fastställda tolktaxor inte är relevanta för bedömningen av tjänstens karaktär och att om enbart ett språk tas i beaktande vid beräkningen av upphandlingens värde kan det innebära att flera tolktjänster undandras LOU:s tillämpningsområde. Konkurrensverket påpekade också att avtalet om tolktjänster kan ingås med ett bolag och inte bara med en enskild tolk och att det finns andra kvalitetsindikatorer som kan tas i beaktande än de som anges i Domstolsverkets förordning om tolktaxa eller de kompetensnivåer som Kammarkollegiet har fastställt.

Förvaltningsrätten bedömde att tolktjänster i domstol inte är undantagna från upphandlingsreglerna enligt 3 kap. 23 § 3 LOU som avser vissa juridiska tjänster. Bedömningen gjordes utifrån den vägledning som finns i lagens förarbeten. Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning. Enligt kammarrätten finns det visserligen likheter mellan tolkningstjänster vid domstol och vissa andra tjänster som förekommer vid domstol och som ingår i begreppet juridiska tjänster enligt bestämmelsen. Men eftersom tolktjänsten inte ansågs vara en juridisk tjänst till sin karaktär ansåg domstolen att det saknades utrymme för att tolktjänster ska omfattas av det aktuella undantaget. Därför måste en annonserad upphandling ske om det inte finns grund för direktupphandling.

I det aktuella fallet uppgick avtalets värde till endast 560 kr och har direktupphandlats. Men vid beräkningen av upphandlingens värde ska tjänster av samma slag beaktas och eftersom kostnaderna för samtliga tolktjänster vid tingsrätten under 2020 anses vara tjänster av samma slag, ska de räknas samman. Kostnaderna överstiger därmed den s.k. direktupphandlingsgränsen, vilket innebär att det enligt huvudregeln finns en skyldighet att annonsera.

En upphandlande myndighet kan i vissa fall använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, exempelvis vid synnerlig brådska som inte har kunnat förutses av myndigheten och där anskaffningen är absolut nödvändig (6 kap. 15 § LOU). Konkurrensverket hade påpekat att det kan finnas situationer när synnerlig brådska kan uppstå för en tingsrätt i samband med anskaffning av tolkar.

Tingsrätten hade dock inte fört fram några omständigheter eller argument till stöd för att undanta tolktjänsterna från annonseringsskyldigheten. Därför bifölls Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Wistrands kommentar:

Sammanfattningsvis kan sägas att tolktjänster vid domstol inte förefaller vara undantagna från upphandlingsreglerna enligt 3 kap. 23 § 3 LOU. Det innebär att tolktjänster som överstiger direktupphandlingsgränsen normalt ska annonseras. Om det finns synnerlig brådska som inte har kunnat förutses av domstolen kan dock förhandlat förfarande användas utan föregående annonsering, men myndigheten måste då kunna åberopa omständigheter till stöd för att ett sådant förfarande kan användas.

Referenser:

Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145)

Domstolsverkets förordning om tolktaxa (DVFS 2015:7)

Relaterade personer

Porträtt avLEILA_MEHMEDOVIC_600.jpg
Leila Mehmedovic