Hem / Nyheter / Tyskland och Frankrike i framkant avseende lagstiftning...

Tyskland och Frankrike i framkant avseende lagstiftning om automatiserade fordon – hamnar Sverige på efterkälken?

01/03/2022

Den snabbt framskridande tekniska och teknologiska utvecklingen avseende automatiserad fordonstrafik innebär att även lagstiftningen behöver anpassas i samma takt.

År 2016 tilläts de första testkörningarna med automatiserade fordon i Sverige, och år 2018 publicerade regeringen en statlig utredning (SOU 2018:16 Vägen till självkörande fordon) där man även föreslog en ny lag (Lag om automatiserad fordonstrafik). Lagförslaget som presenterades bestod bland annat i att möjliggöra för fullt automatiserade fordon (SAE nivå 4 samt nivå 5) på allmänna vägar inom loppet av fem år. Sedan lagförslaget har däremot ingen större utveckling skett i den svenska lagstiftningen, med undantag från en departementspromemoria (Ds 2021:28) i vilken man särskilt behandlade ansvarsfrågan i förhållande till just automatiserade fordon.

Vad som just nu kan skådas i Europa är en slags pågående ”kapplöpning” där flertalet länder – Frankrike, Tyskland och Storbritannien, för att nämna några – kan sägas tävla om vem som först kan lyckas skapa en legal plattform för användandet av automatiserade fordon på allmänna vägar. Så som det ser ut just nu verkar Frankrike och Tyskland ha tagit ledningen i detta ”lopp”.

I juli 2021 presenterade den franska regeringen ett lagförslag genom vilket Frankrike blev det första landet att föreslå lagstiftning och ändring av vägtrafikbestämmelser i syfte att möjliggöra användandet av fullt automatiserade fordon på allmänna vägar. Förordningen kommer, från och med september 2022, att tillåta framförande av automatiserade fordon på förutbestämda rutter eller i utpekade zoner. Genom förordningen introduceras även ett antal nya ändringar vad gäller den franska transportlagstiftningen och mer specifikt ett uppdaterat straffrättsligt system anpassat till automatiserade fordon. En annan nytillkommen funktion är möjligheten att reglera förarens uppmärksamhetsnivå som denne förväntas ha i trafikmiljön när ADS -Automated Driving System – är aktiverat. Förordningen ses som en väsentlig utveckling på området, vilket gör Frankrike till ett av de första europeiska länderna som presenterat ett fullständigt juridiskt ramverk för just automatiserad fordonstrafik.

Även Tyskland har inlett anpassningen av den nationella lagstiftningen vad avser automatiserade fordon. Så tidigt som år 2018 hade landet redan reglerat förarens ansvar vid användning av automatiserade kärnfunktioner. I juli 2021 antog Tyskland en ny lagstiftning som möjliggjorde framförande av automatiserade fordon inom definierade test-områden – ett viktigt steg mot att introducera den här typen av fordon även på allmänna vägar. Lagstiftningen var också tänkt som ett försök att åtminstone temporärt kompensera för frånvaron av lagstiftning på området tills dess att ett EU-rättsligt ramverk har kommit på plats. Fram till att den nya lagen trädde i kraft tillät Tyskland endast körning med fordon upp till SAE nivå 3, men den nya lagen ställer däremot inte längre något krav på att det ska finnas en fysisk förare till fordonet, och har som avsikt att möjliggöra att även SAE nivå 4 används inom definierade områden – ett framåtskridande som sätter Tyskland i framkant i utvecklingen.

Nyckelpunkterna i den tyska lagstiftningen är, bland annat, att en ”förare” numera har ersatts av en ny roll, en så kallad ”teknisk övervakare”. Denne ska vara en fysisk person vars uppgift är att bland annat säkerställa trafikreglernas efterlevnad. Lagen kommer även att utöka de existerande möjligheterna till testkörning och det kommer att finnas möjlighet att godkänna fordon med så kallade latenta autonoma funktioner. Vidare beskriver lagen flera olika dataskyddsåtgärder samt skyldigheter avseende detsamma; ägaren av ett fordon med automatiserade körfunktioner kommer att ha en skyldighet att förvara och – på förfrågan – överföra vissa fordonsdata så som fordonets identifikationsnummer, position, miljöförhållanden, fart m.m. Härutöver bär tillverkare av automatiserade fordon ett ansvar för cybersäkerhet samt för att göra riskbedömningar avseende det automatiserade körsystemet.

För tillfället är det uppenbart att vissa av länderna i EU, så som Frankrike och Tyskland, är längre fram i sin utveckling av ett juridiskt ramverk inom vilket respektive lands bilindustri kan utvecklas och övergå till en framtida användning av automatiserade fordon. Med tanke på att bilindustrin fortsatt spelar en mycket viktig roll i den svenska ekonomin hoppas vi på liknande framsteg med lagstiftningen inom en snar framtid. Wistrand kommer fortsatt att övervaka utvecklingen såväl i Sverige som i utlandet.

FAKTA:
SAE är beteckningen för den internationella standard som satts av Society of Automotive Engineers avseende självkörande fordon. Denna beskriver sex olika nivåer av automatiserad körning. Nivåerna går från ”Ingen automatisering” (nivå 0) till ”Full automatisering” (nivå 5).

Relaterade personer

Porträtt avBirgitta Holmin
Birgitta Holmin