Hem / Nyheter / Utvidgade regler för beskattning av kvalificerade...

Utvidgade regler för beskattning av kvalificerade personaloptioner

03/02/2022

Förmån av personaloption ska sedan 2018 inte tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda, s.k. kvalificerade personaloptioner. I stället sker beskattning i inkomstslaget kapital först när den skattskyldige avyttrar de aktier som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen. Från och med den 1 januari 2022 utvidgas reglerna till att bl.a. omfatta större bolag samt till att skattefria optioner även kan ges ut till vissa styrelsemedlemmar som inte arbetar i bolaget.

Personaloptioner används idag flitigt av företagare i syfte att knyta till sig nyckelpersoner. Genom utfärdande av personaloptioner kan arbetsgivaren erbjuda sina anställda möjlighet att i framtiden förvärva aktier i företaget till ett visst, på förhand bestämt, pris. Som utgångspunkt förmånsbeskattas den anställde då för skillnaden mellan aktiens underliggande marknadsvärde och det lösenpris som den anställde betalar för den underliggande aktien.

Under 2018 infördes särskilda regler för s.k. kvalificerade personaloptioner. Reglerna innebär att förmån av personaloptioner är skattefria för anställda och att arbetsgivare därmed inte heller ska betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning i inkomstslaget kapital först när den skattskyldige avyttrar aktierna som har förvärvats genom utnyttjande av personal¬optionen.

För att en personaloption ska anses kvalificerad ställer lagstiftningen upp ett antal krav på (1) företaget som ingått optionsavtalet, (2) personaloptionen och (3) optionsinnehavaren. Om samtliga villkor är uppfyllda klassificeras personal¬optionen som en kvalificerad personaloption och utgör då en skattefri förmån. Nedan redogörs för de tidigare villkoren samt de ändringar som gäller från och med den 1 januari 2022.

Tidigare krav på företaget
• Företaget ska ha färre än 50 anställda och delägare som arbetar i företaget under räkenskapsåret som närmast föregår året då personaloptionen förvärvas.
• Företaget ska ha en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till maximalt 80 miljoner kronor under räkenskapsåret som närmast föregår året då personaloptionen förvärvas.
• Kapital- eller röstandelar i företaget får inte kontrolleras med 25% eller mer av något offentligt organ när personaloptionen förvärvas.
• Företagets andelar får inte vara upptagna till handel på en reglerad marknad.
• Företaget ska huvudsakligen bedriva rörelse innebärande att verksamheten ska bestå av annat än innehav av kontanta medel och liknande tillgångar.
• Företaget får inte bedriva bank- eller finansieringsrörelse, försäkringsrörelse, handel med mark, fastigheter, finansiella instrument, uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder, tillhandahålla tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision.
• När den anställde förvärvar personaloptionen får företaget inte ha bedrivit verksamhet i mer än tio år efter utgången av det år då verksamheten påbörjades.
• Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter när personaloptionen ges ut.

Tidigare krav på personaloptionen
• Personaloptionen ska ge den anställde en rätt att förvärva andel i företaget som ger ut optionen.
• Värdet av optionsinnehavarens personaloption får inte överstiga tre miljoner kronor när personaloptionen förvärvas. Värdet på samtliga personaloptioner i företaget får inte överstiga 75 miljoner kronor.

Tidigare krav på optionsinnehavaren
• Optionsinnehavaren ska utnyttja optionen tidigast tre år och senast inom tio år efter förvärvet av personaloptionen.
• Optionsinnehavaren ska vara anställd och arbeta i minst 30 timmar h/vecka i företaget.
• Optionsinnehavaren ska få ersättning från företaget med ett belopp om minst 13 inkomstbasbelopp under de tre första åren efter förvärvet av personaloptionen.
• Optionsinnehavaren får inte, tillsammans med närstående, kontrollera mer än 5% av kapital- eller röstandelarna i företaget.

Ny lagstiftning från den 1 januari 2022

Större bolag omfattas
De nya reglerna innebär att större bolag än tidigare kan utfärda kvalificerade personaloptioner. Bestämmelserna omfattar numera företag där medel¬antalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150, i stället för som tidigare 50. Vidare höjs den maximala nettoomsättningen eller balansomslutningen till 280 miljoner kronor, i stället för som tidigare 80 miljoner kronor.

Styrelsemedlemmar omfattas
Reglerna utvidgas även till att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter kan erhålla kvalificerade personaloptioner. Kravet på intjänandetid om tre år kan uppfyllas genom anställning, genom ett styrelseuppdrag eller genom att växla mellan båda dessa roller. Under intjänandetiden ska styrelsemedlemmen få sådan ersättning från företaget som ska tas upp i inkomstslaget tjänst med ett belopp om minst 1,5 inkomstbasbelopp. Styrelsemedlemmar omfattas emellertid inte av kravet på minsta arbetstid.

Förvärv av teckningsoption möjliggörs utan förmånsbeskattning
De nya reglerna tydliggör att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning om optionsinnehavaren utnyttjar optionen för förvärv av teckningsoption som ger rätt att förvärva andel i företaget. Värdet på personaloptionen anses då motsvara värdet på den andel eller de andelar som teckningsoptionen ger rätt att förvärva.

Utgivande företag kan vara koncernbolag
Tidigare har endast det bolag som ger ut personaloptionen kunnat vara det bolag vars aktier den anställde ges rätt att förvärva. Det nya regelverket utvidgas genom att förmån av personaloptioner inte ska tas upp till beskattning om optionsinnehavaren utnyttjar optionen för förvärv av andel eller teckningsoption i ett koncernföretag till det utgivande företaget. Ett moderbolag kan således ge ut personaloptioner som ger rätt att förvärva andelar i dotterbolaget där den anställde arbetar.

Wistrand Advokatbyrå bistår kontinuerligt med upprättande av diverse incitamentsprogram. Om du har några frågor eller vill veta mer om kvalificerade personaloptioner är du välkommen att kontakta oss.

Relaterade personer

Porträtt avNINA_PUSKAR_600.jpg
Nina Puskar