Nyhetsflöde

24/04/2024
Före detta justitierådet Stefan Lindskog ansluter till CMS Wistrand
CMS Wistrand är glada att tillkännage att Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till oss som senior rådgivare. Med sin omfattande erfarenhet och djupa insikter blir han ett mycket värdefullt bidrag. 
02/04/2024
CMS Wistrand rankas högt av Legal 500
Legal 500 har lanserat sin årliga ranking. Vi är tacksamma för våra klienters uppskattning som bidragit till CMS Wistrands ranking. Vi gläds åt topprankingen inom Real Estate och Insolvency, men även för våra höga rankingar inom Insurance, Tax, Banking & Finance, Commercial, Corporate & M&A, Dispute Resolution, Employment, Energy, Environment, IT & Telecoms, Construction och Intellectual Property & Media. 48 av CMS Wistrands jurister omnämns individuellt, inklusive följande: Hall of FameChristian Bergqvist - InsolvencyRobert Kullgren - Commercial, Corporate and M&AJörgen Eklund - InsuranceLeading IndividualHarry Bergman - Dispute ResolutionAnders Nilsson - Insolvency Next Generation PartnerNina Baecklund - In­sol­ven­cy Fred­rik Thor - In­sol­ven­cy­Mar­ti­na Blomberg Roald - Real EstateRising StarIda Dahlborg - ShippingSe hela rankingen här. Legal 500 är ett rankingsinstitut som årligen kartlägger och rankar advokatbyråer världen över. Deras resultat baseras på intervjuer med advokatbyråers klienter och sam­ar­bets­part­ners.För mer information se www. legal500. com. 
27/03/2024
CMS Wistrand har biträtt säljarna i samband med försäljningen av AlexisHR...
AlexisHR är ett HRM-mjuk­va­ru­fö­re­tag som grundades 2019 med huvudkontor i Stockholm. På kort tid har AlexisHR byggt en modern och innovativ HCM-mjukvara som gör per­so­nal­ad­mi­nist­ra­tio­nen enkel och smidig. AlexisHR har kunder i Sverige, Norge, Nederländerna samt många andra europeiska länder. Simployer-kon­cer­nen har långvarig expertis inom HR-lösningar och vill genom förvärvet av AlexisHR förändra sättet HR-programvara används på och erbjuda nyskapande lösningar. CMS Wistrands team har huvudsakligen bestått av partner Louise Rodebjer och biträdande jurist Lovisa Attesjö.
25/03/2024
CMS Wistrand har biträtt Sigtuna kommun i förvärv av 14 fastigheter
CMS Wistrand har framgångsrikt biträtt Sigtuna kommun i förvärvet av 14 fastigheter till ett betydande trans­ak­tions­vär­de på 785,3 miljoner kronor. Sigtuna kommun har tecknat avtal med Rikshem om att förvärva 14 fastigheter, som kommunen idag hyr och bedriver olika kärn­verk­sam­he­ter i. Trans­ak­tions­vär­det är 785,3 miljoner kronor. Sigtuna kommun är hyresgäst i samtliga av de 14 fastigheterna och använder lokalerna till förskola, skola, äldreboende och LSS-boende. Avtalet mellan Sigtuna kommun och Rikshem är påskrivet av båda parter. Om affären godkänns i kom­mun­full­mäk­ti­ge den 25 april får Sigtuna kommun tillträde till fastigheterna den 31 maj. CMS Wistrand har varit legal rådgivare genom advokaterna Jan Alexanderson och Isabella Ossmer.
25/03/2024
Beskattning av dis­po­si­tions­möj­lig­het
Högsta för­valt­nings­dom­sto­len (nedan HFD) har i mål från den 20 mars 2024 (mål nr 3892-23) gjort flera principiella uttalanden om beskattning utifrån möjligheten att disponera över en vara eller...
22/03/2024
CMS Wistrand rådgivare vid Ruby Hotels första hotellprojekt i Skandinavien
CMS Wistrand har biträtt Ruby Hotels avseende etableringen av ett nytt Ruby-hotell på Kungsholmen i Stockholm. Hotellet blir Rubys första etablering i Skandinavien. Den Münchenbaserade Ruby-koncernen grundades 2013 och driver 17 Ruby-hotell i Europa och ytterligare nio hotell är under uppbyggnad eller i planeringsfasen. Ruby erbjuder även coworkingplatser i München, Hamburg, Düsseldorf, Amsterdam och Wien. Med sin Lean Luxury-filosofi erbjuder Ruby en modern och prisvärd lyx för den stil- och prismedvetna kunden. Fastigheten ägs av Alecta Fastigheter, som är är ett helägt fastighetsbolag till tjäns­te­pen­sions­fö­re­ta­get Alecta. CMS Wistrands team har bestått av Per Dalemo och Simon Thungren.
18/03/2024
Wistrand har formellt blivit CMS Wistrand
Beslutet att bli en del av CMS, en av världens största advokatbyråer, togs för att framtidssäkra positionen som en av Sveriges ledande advokatbyråer och för att växa internationellt. CMS unika struktur säkerställer att CMS Wistrand kan fortsätta vara en självständig, starkt lokalt förankrad byrå för de svenska kunderna och samtidigt dra nytta av CMS:s globala expertis och nät­verk. ''Ef­fek­ti­va och väl­struk­tu­re­ra­de team över gränserna är av största vikt i dagens juridiska landskap. Det skapar värde för klienterna genom att minska friktionen i leveranser och påskynda processerna att köpa juridiska tjänster'', säger Maria Kosteska Fägerquist, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Gö­te­borg“Be­ty­dan­de tids- och kost­nads­be­spa­ring­ar uppnås för våra klienter genom att de kan dra nytta av unik juridisk kompetens över gränser, sektorer och praktikområden, som arbetar i strukturerade team med gemensamma värderingar och fokus."Inom CMS har vi möjligheten att ytterligare driva den innovation som är nödvändig för att forma framtidens juridiska tjänster.“Att vara framåtblickande innebär att proaktivt förutse utmaningar och driva innovation. Nu positionerar vi oss för att leverera lösningar som formar branschen och hjälper våra klienter att självsäkert navigera i det föränderliga landskapet”, säger Fredrik Råsberg, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Stock­holm. “Men vårt engagemang slutar inte med innovation. Att framgångsrikt styra ESG-agendan med fokus på kli­mat­för­änd­ring­ar och socialt ansvar är av stor betydelse för företag nu och framöver och som advokatbyrå har vi ett ansvar att hjälpa våra klienter att navigera rätt.''Nyheten om att Wistrand skulle bli en del av CMS publicerades för första gången i november 2023. För CMS var insteget i Sverige viktigt. "Att utveckla en stark nordisk plattform är viktigt eftersom våra klienter förväntar sig att vi ska stödja dem i stora affärsnav runt om i världen", säger Pi­er­re-Sé­basti­en Thill, CMS-ordförande. ”Vi har redan CMS Kluge-kontor i Bergen, Oslo och Stavanger. Nu med CMS Wistrand kan vi erbjuda våra kunder bred lokal expertis i Sverige, kombinerat med vår globala räckvidd.”
14/03/2024
EU:s nya AI-förordning
Den 13 mars 2024 röstade Eu­ro­pa­par­la­men­tet igenom Eu­ro­pa­par­la­men­tets och Rådets förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (rättsakt om artificiell intelligens) och om ändring...
29/02/2024
Uttaxerade bidrag till sam­fäl­lig­hets­för­e­ning­ar är inte mer­vär­desskat­te­plik­ti­ga
Högsta för­valt­nings­dom­sto­len (HFD) har i flera färska avgöranden klargjort att uttaxerade bidrag i sam­fäl­lig­hets­för­e­ning­ar inte är mer­vär­desskat­te­plik­ti­ga. Avgörandena avviker från Skatteverkets...
06/02/2024
Wistrand biträder säljaren i samband med försäljningen av A-Tooling Aktiebolag...
AGES Industri har förvärvat A-Tooling Aktiebolag från säl­ja­ren.A-Too­ling är verksamt som leverantör av verk­tygs­kom­po­nen­ter till verktygsmakare och företag verksamma inom plåt­be­ar­bet­ning, plast­formsprut­ning...
02/02/2024
Regeringen föreslår lättnader i de s.k. un­der­skotts­reg­ler­na
För företag finns det skatteregler som — förenklat beskrivet — innebär att möjligheten att nyttja tidigare års underskott kan begränsas efter vissa ägar­för­änd­ring­ar i det s.k. un­der­skotts­fö­re­ta­get...
31/01/2024
Cyber- och in­for­ma­tions­sä­ker­het - Uppdatering av NIS-direktivet (NIS 2)
Det så kallade NIS-di­rek­ti­vet[1] har uppdaterats genom NIS2-direktivet som ska börja tillämpas senast den 18 oktober 2024. Uppdateringen syftar till att öka EU:s övergripande cy­ber­sä­ker­hets­ni­vå...