Feed

Toon alleen
03/06/2020
Hof Am­ster­dam: ge­bruik loo­k­a­li­ke Max Ver­stap­pen door Pic­nic toch geen in­breuk...
02 juni 2020
CMS Ex­pert Gui­de to In­ter­na­ti­o­nal Ar­bi­tra­ti­on
This CMS Ex­pert Gui­de con­tains an over­view of in­ter­na­ti­o­nal ar­bi­tra­ti­on prac­ti­ce and chap­ters on the law and prac­ti­ce of ar­bi­tra­ti­on in the ju­ris­dic­ti­ons co­ver­ed.
18 juni 2020
CMS In­su­ran­ce Day
Kom ook dit jaar weer de CMS In­su­ran­ce Day bij­wo­nen. Het zal weer ge­or­ga­ni­seerd wor­den op een mooie ex­ter­ne lo­ca­tie, sa­ve al­vast de da­te van 18 ju­ni 2020. Meer in­for­ma­tie over de in­vul­ling van het pro­gram­ma zal vol­gen.
05 mei 2020
CO­VID-19: Meer flexi­bi­li­teit voor de Eu­ro­pe­se struc­tuur- en in­ves­te­rings­fond­sen
Op 23 april 2020 heeft de Eu­ro­pe­se Unie de Ver­or­de­ning (EU) nr. 2020/558 aan­ge­no­men, be­tref­fen­de spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len met het oog op uit­zon­der­lij­ke flexi­bi­li­teit bij het ge­bruik van de Eu­ro­pe­se struc­tuur-...
03 juni 2020
CMS ad­vi­seert Mon­go­lia Meng­niu Dairy bij aan­koop ac­ti­va Sie­ve­Corp
02 juni 2020
CMS Ex­pert Gui­de to Pay­ment Term Le­gis­la­ti­on
20 maart 2020
Is meer sa­men­wer­king tus­sen con­cur­ren­ten mo­ge­lijk in tij­den van Co­ro­na?
De toe­pas­sing van con­cur­ren­tie­re­gels wordt ver­soe­peld, zo is aan­ge­kon­digd. Con­cur­ren­ten mo­gen meer sa­men­wer­ken om de Co­rona­cri­sis te be­zwe­ren. Nood buigt de Me­de­din­gings­wet, maar breekt de­ze niet. Dat...
02 juni 2020
CMS ad­vi­seert Emer­ging Mar­kets Pro­per­ty Group bij de fu­sie met OLX Group
27 mei 2020
CMS Gui­de to Con­se­quen­ti­al Loss Clau­ses in the Ener­gy Sec­tor
20 maart 2020
CO­VID-19 en staats­steun. Ont­wik­ke­lin­gen van­uit een Ne­der­lands per­spec­tief
De Eu­ro­pe­se Unie lan­ceert een pak­ket aan maat­re­ge­len die lid­sta­ten in de ge­le­gen­heid stel­len om steun te ver­le­nen aan on­der­ne­min­gen die de eco­no­mi­sche ge­vol­gen van CO­VID-19 on­der­vin­den. De Ne­der­land­se...
26/05/2020
Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid. 5%-nieuw­bouw­de­pot. Wenk on­der Hof Am­ster­dam,...
21 mei 2020
CMS Ex­pert Gui­de to Au­to­no­mous Ve­hi­cles
This CMS Ex­pert Gui­de brings to­gether ana­ly­sis from legal ex­perts across our in­ter­na­ti­o­nal net­work on the legal re­qui­re­ments that must be ob­ser­ved for tes­ting and using AVs at dif­fe­rent le­vels of au­to­ma­ti­on.