Feed

07/12/2021
Over­heid moet ge­lij­ke kan­sen bie­den bij ver­koop schaars vast­goed
Uit een re­cent ar­rest van de Ho­ge Raad volgt dat de over­heid ook bij een 'ka­le' grond­ver­koop ge­lij­ke kan­sen moet bie­den aan ge­ïn­te­res­seer­de ge­ga­dig­den. Dat be­te­kent dat de over­heid moet na­den­ken over...
06/12/2021
Over­drachts­be­las­ting­vrij­stel­ling voor in­ter­ne net­wer­ken
De Ho­ge Raad heeft re­cen­te­lijk een ar­rest ge­we­zen over de hef­fing van over­drachts­be­las­ting bij de ver­krij­ging van bron­net­ten van een warm­te-kou­de-op­slag­in­stal­la­tie (WKO). In de zaak voor de Ho­ge Raad...
06/12/2021
Com­mer­ci­al rent pay­ments in the Ne­ther­lands
1. Ge­ne­ral over­view So far the­re ha­ve been ma­ny de­ci­si­ons re­la­ting to the is­sue of com­mer­ci­al rent pay­ments in ti­mes of CO­VID-19 in the Ne­ther­lands, most of them in in­te­rim re­lief pro­ceedings. In very...
03/12/2021
De­mur­ra­ge re­vi­si­ted: What loss does it li­qui­da­te?
In K Li­ne PTE Ltd v Pri­minds Ship­ping (HK) Co Ltd (“Eter­nal Bliss”) [2021] EW­CA Civ 1712, the Court of Ap­peal has re­vi­si­ted the Com­mer­ci­al Court de­ci­si­on that sought to re­sol­ve a ‘long-stan­ding...
01/12/2021
A pie­ce of pa­tent his­to­ry has been ma­de con­cerning pa­ten­ta­bi­li­ty of com­pu­ter...
In March 2021 the En­lar­ged Board of Ap­peal of the Eu­ro­pean Pa­tent Of­fi­ce ans­we­red ques­ti­ons con­cerning pa­ten­ta­bi­li­ty of com­pu­ter soft­wa­re si­mu­la­ti­ons in ca­se G1/19.  A Tech­ni­cal Board of Ap­peal has now...
01/12/2021
CMS Pu­blic Pro­cure­ment Con­tact Card
World-class pu­blic pro­cure­ment spe­ci­a­lists The qua­li­ty of pu­blic ser­vi­ces is in­cre­a­sin­gly de­ter­mi­ned by world-class skills in pu­blic pro­cure­ment. The pro­cure­ment re­gime ap­plies not on­ly to the pu­blic...
30/11/2021
CMS Green Guid­an­ce - De pu­blie­ke opi­nie als groot­ste ri­si­co­fac­tor
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
26/11/2021
Legal term for pay­ments in the Ne­ther­lands
1.  Are the­re any spe­ci­fic legal re­qui­re­ments in res­pect of pay­ment terms? Yes, the le­gis­la­ti­on in the Ne­ther­lands is ba­sed on EU Di­rec­ti­ve 2011/7/EU on com­ba­ting la­te pay­ments in com­mer­ci­al trans­ac­ti­ons...
26/11/2021
CO­VID-19 vac­ci­na­ti­on and tes­ting in the Ne­ther­lands - em­ploy­ment law per­spec­ti­ve
Vac­ci­na­ti­on 1. What op­ti­ons does the em­ploy­er ha­ve to en­cou­ra­ge em­ploy­ees to be vac­ci­na­ted? Can the em­ploy­er pro­vi­de a fi­nan­ci­al in­cen­ti­ve to em­ploy­ees?  The em­ploy­er can al­ways rai­se awa­re­ness and...
Comparable
25/11/2021
CMS be­ge­leidt JB Wealth Ma­na­ge­ment bij ver­koop Ap­plied Risk aan DNV AS
CMS heeft JB Wealth Ma­na­ge­ment bij­ge­staan bij de ver­koop van Ap­plied Risk Hol­ding B.V. aan DNV AS. Ap­plied Risk is een cy­ber se­cu­ri­ty spe­ci­a­list op het ge­bied van in­du­stri­ë­le sys­te­men. Met de­ze over­na­me...
24/11/2021
On the Pul­se
Wel­co­me to CMS ‘On the Pul­se’ vi­deo/pod­cast se­ries for all Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re pro­fes­si­o­nals – legal, com­pli­an­ce, re­gu­la­to­ry
24/11/2021
Hy­dro­gen law and re­gu­la­ti­on in the Ne­ther­lands
1. Cur­rent Sta­te of Hy­dro­gen Pro­jects in The Ne­ther­lands Ge­ne­ral in­fo The Ne­ther­lands is on the fo­re­front of the de­vel­op­ment of in­ter­na­ti­o­nal hy­dro­gen in­fra­struc­tu­re, with the ci­ty of Rot­ter­dam being...