Feed

08/02/2023
CMS be­ge­leidt DIF Ca­pi­tal Part­ners bij ver­koop van haar port­fo­lio van goe­de­ren­wa­gons
CMS heeft DIF Ca­pi­tal Part­ners ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van 564 goe­de­ren­wa­gons aan Was­co­sa AG, een toon­aan­ge­ven­de as­set ma­na­ger van goe­de­ren­wa­gons. De trans­ac­tie zal staps­ge­wijs in de eer­ste helft van...
21/02/2023
We­bi­nar: Whis­t­le­blo­wer Pro­tec­ti­on Act adop­ted, what now?
The 'W­his­t­le­blo­wer Pro­tec­ti­on Ac­t' was adop­ted by the Dut­ch Se­na­te on 24 Ja­nu­a­ry 2023 and will soon en­ter in­to for­ce. The new le­gis­la­ti­on in­tro­du­ces chan­ges for or­ga­ni­za­ti­ons that we would li­ke to in­form...
21/02/2023
We­bi­nar: Wet be­scher­ming klok­ken­lui­ders aan­ge­no­men, en nu?
Het Wets­voor­stel 'Wet be­scher­ming klok­ken­lui­ders' is op 24 ja­nu­a­ri 2023 aan­ge­no­men door de Eer­ste Ka­mer en treedt bin­nen­kort in wer­king. De in­voe­ring leidt tot ver­an­de­rin­gen voor or­ga­ni­sa­ties waar wij...
27/01/2023
Hap­py Da­ta Pro­tec­ti­on Day! What’s on the ho­ri­zon for 2023?
28 Ja­nu­a­ry is Da­ta Pro­tec­ti­on Day. The pur­po­se of the day is to rai­se awa­re­ness and pro­mo­te pri­va­cy and da­ta pro­tec­ti­on best prac­ti­ces. To mark the day, our Tech & Da­ta Team has sum­ma­ri­sed the key re­gu­la­to­ry...
27/01/2023
Quan­tum com­pu­ting pa­tent in­crea­se is far abo­ve aver­a­ge
On Wed­nes­day 25 Ja­nu­a­ry 2023, the Eu­ro­pean Pa­tent Of­fi­ce (EPO) is­sued their In­sight Re­port in­to quan­tum com­pu­ting and pa­tents. In their Re­port, the EPO con­si­de­red quan­tum com­pu­ting pa­tents in ge­ne­ral...
26/01/2023
Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te: ja­nu­a­ri 2023
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt de be­hoef­te aan spe­ci­a­lis­ti­sche ju­ri­di­sche ken­nis zo­doen­de steeds meer toe. Om u te hel­pen voor­op te blij­ven lo­pen, bren­gen wij daar­om een maan­de­lijk­se news­flash met de laat­ste ge­rech­te­lij­ke uit­spra­ken, in­for­ma­tie af­kom­stig van de au­to­ri­tei­ten en re­le­van­te ach­ter­grond­ar­ti­ke­len.Om na­vi­ge­ren zo een­vou­dig mo­ge­lijk te ma­ken, heb­ben we de in­for­ma­tie op­ge­splitst in twee over­zich­ten, één over­zicht spe­ci­fiek over ge­nees­mid­de­len en één over­zicht spe­ci­fiek over me­di­sche hulp­mid­de­len. Klik hier­on­der op het voor u re­le­van­te over­zicht en blijf op de hoog­te van de­ze cru­ci­a­le ont­wik­ke­lin­gen.
25/01/2023
CMS Green Glo­be | New coun­try ad­ded!
Stay in­for­med about the la­test sustai­na­bi­li­ty claims trends and de­vel­op­ments CMS Green Glo­be is an in­ter­ac­ti­ve plat­form that al­lows bu­si­nes­ses and clients to stay awa­re and du­ly in­for­med about all the main rapid­ly chan­ging trends and de­vel­op­ments re­la­ted to sustai­na­bi­li­ty claims across the world.He­re you will find in­for­ma­ti­on on re­gu­la­ti­on and de­vel­op­ments you need to know when ad­ver­ti­sing and mar­ke­ting your bu­si­ness or pro­duct by using sustai­na­bi­li­ty claims as well as our key ex­perts to sup­port you in na­vi­ga­ting the world of such claims.CMS Green Glo­be helps you to avoid green­was­hing your con­su­mer in your ju­ris­dic­ti­on as well as across the glo­be. Dis­co­ver CMS Green Glo­be Best ex­plo­red on desktop
25/01/2023
Key out­co­mes from COP-15
At the end of 2022, the 15th Con­fe­ren­ce of Par­ties of the Uni­ted Na­ti­ons Con­ven­ti­on on Bi­o­lo­gi­cal Di­ver­si­ty cul­mi­na­ted in a new Glo­bal Bi­o­di­ver­si­ty Fra­me­work to 2030. Twen­ty three tar­gets re­qui­re broad...
23/01/2023
The Eu­ro­pean Com­mis­si­on pu­blis­hes the re­sults of its eva­lu­a­ti­on of Sta­te...
On 1 De­cem­ber 2022, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on pu­blis­hed the re­sults of the eva­lu­a­ti­on it laun­ched on 17 Ju­ne 2019 on the ap­pli­ca­ti­on of its Sta­te aid Re­gu­la­ti­on con­cerning ser­vi­ces of ge­ne­ral eco­no­mic in­te­rest...
19/01/2023
SBK Art's re­quest to ini­ti­a­te in­quiry pro­ceedings at For­te­no­va de­nied by...
On 13 Ja­nu­a­ry 2023, the Ne­ther­lands En­ter­pri­se Cham­ber at the Am­ster­dam Court of Ap­peal (On­der­ne­mings­ka­mer) re­fu­sed the re­quest of Mo­scow ba­sed SBK Art Li­mi­ted Li­a­bi­li­ty Com­pa­ny (SBK Art), an in­di­rect...
18/01/2023
ESG: Sup­ply Chain Ma­na­ge­ment
Hét woord van 2022 is niet pan­de­mie maar sup­ply chain en dan in het bij­zon­der het ma­na­gen daar­van. Wel­is­waar me­de door de co­ron­a­pan­de­mie, maar ze­ker ook – en niet in de laat­ste plaats – door de oor­log in Oek­ra­ï­ne, ho­ge grond­stof- en ener­gie­prij­zen, ge­vol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring en (aan­staan­de) ESG-ver­eis­ten. Nu­cle­ai­re drei­gin­gen, mo­ge­lij­ke sa­bo­ta­ge van gas­pijp­lei­din­gen en an­de­re be­lang­rij­ke in­fra­struc­tu­re­le voor­zie­nin­gen ko­men daar nog eens bij. Het ma­na­gen van een sup­ply chain is so­wie­so al niet aan te mer­ken als een ge­mak­ke­lij­ke op­ga­ve. Dui­de­lijk is dat het on­der­werp als ge­volg van maat­schap­pe­lij­ke en we­reld­wij­de ont­wik­ke­lin­gen in­mid­dels hoog op de be­stuur­lij­ke agen­da staat en daar­mee ook op die van de be­drijfs­ju­rist. In dit hoofd­stuk volgt een schets van ont­wik­ke­lin­gen en hoe hier­mee van­uit ju­ri­disch oog­punt re­ke­ning moet wor­den ge­hou­den.
18/01/2023
What is the sig­ni­fi­can­ce of a cli­ni­cal tri­al pro­to­col as pri­or art at the...
The EPO Ap­peal Board has fur­ther re­fi­ned their view on when pri­or art dis­clo­su­res of cli­ni­cal tri­al pro­to­cols are an is­sue for pa­ten­ta­bi­li­ty of me­di­cal use claims. De­ci­si­on T1806/18 In de­ci­si­on T1806/18...