Feed

30/11/2022
CMS heeft Grou­pe BBL ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van de Sha­re Lo­gis­tics...
CMS heeft Grou­pe BBL ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van de Sha­re Lo­gis­tics groep, een in­ter­na­ti­o­na­le dienst­ver­le­ner op het ge­bied van lucht- en zee­vracht, met ves­ti­gin­gen in Ne­der­land, Duits­land, Frank­rijk...
06/04/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: ESG Li­ti­ga­ti­on & Claims
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 6 april 2023 een ont­bijt­ses­sie over ESG Li­ti­ga­ti­on & Claims. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie gaan we in op ESG Li­ti­ga­ti­on, de re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen en wat de­ze con­creet be­te­ke­nen...
16/03/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: Cor­po­ra­te Gover­nan­ce
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 16 maart 2023 een ont­bijt­ses­sie over Cor­po­ra­te Gover­nan­ce. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie gaan we in op ESG-gover­nan­ce, de re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen en wat de­ze con­creet be­te­ke­nen...
02/02/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: ESG & Be­las­tin­gen
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 2 fe­bru­a­ri 2023 een ont­bijt­ses­sie over ESG & Be­las­tin­gen. Een ron­de­ta­fel­ge­sprek over fis­ca­le ad­vi­se­ring & fis­caal ethisch be­leid, met als deel­on­der­wer­pen de nieu­we Tax Prin­ci­ples...
16/02/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: Duur­za­me Fi­nan­cie­ring
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 16 fe­bru­a­ri 2023 een ont­bijt­ses­sie over Duur­za­me Fi­nan­cie­ring. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie gaan we in op de toe­pas­sing en wer­king van re­cen­te ESG-re­gel­ge­ving en staan wij stil...
08/06/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: ESG & Hu­man Ca­pi­tal
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 8 ju­ni 2023 een ont­bijt­ses­sie over ESG & Hu­man Ca­pi­tal. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie schet­sen wij de ver­schil­len­de on­der­wer­pen die in de re­la­tie werk­ge­ver – werk­ne­mer en ESG...
11/05/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: Duur­zaam Vast­goed
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 11 mei 2023 een ont­bijt­ses­sie over Duur­zaam Vast­goed
19/01/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: Ma­na­ging the Sup­ply Chain
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 19 ja­nu­a­ri 2023 een ont­bijt­ses­sie over Ma­na­ging the Sup­ply Chain. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie Ma­na­ging the Sup­ply Chain, wordt u bij­ge­praat over re­le­van­te wet en re­gel­ge­ving...
24/11/2022
Me­de­din­gings­recht: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - sep­tem­ber...
On­der­staand treft u een over­zicht aan van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het me­de­din­gings­recht.
23/11/2022
Sta­te aid: ex­ten­si­on of the Tem­po­ra­ry Cri­sis Fra­me­work to sup­port the eco­no­my...
Ma­ny bu­si­nes­ses and in­di­vi­du­als ha­ve been im­pac­ted di­rect­ly or in­di­rect­ly by the cri­sis re­sul­ting from Rus­si­a's in­va­si­on of Uk­rai­ne, as well as the re­per­cus­si­ons of all the eco­no­mic sanc­ti­ons adop­ted...
23/11/2022
Ne­ther­lands pro­hi­bits cre­a­ting hy­pers­ca­le da­ta cen­tres un­til na­ti­o­nal gui­de­li­nes...
On 16 Fe­bru­a­ry 2022, the Ne­ther­lands' Mi­ni­stry of the In­te­ri­or (Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se za­ken en ko­nink­rijks­re­la­ties) ma­de a pre­li­mi­na­ry de­ci­si­on on govern­ment re­gu­la­ti­ons for hy­pers­ca­le da­ta cen­tres...
22/11/2022
Glo­bal Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re Fo­rum 2022: Li­fe Sci­en­ces are re­a­ping...
Di­gi­tal trans­for­ma­ti­on in li­fe sci­en­ces is cre­a­ting op­por­tu­ni­ties to coun­ter he­al­th­ca­re’s most in­trac­ta­ble pro­blems from tre­a­ting ra­re di­sea­ses to ac­ce­le­ra­ting dia­gnos­tics and re­du­cing tre­at­ment bac­k­logs...