Feed

27/10/2021
Al ont­dekt dat de NFU in­koop­voor­waar­den zijn ge­wij­zigd?
Mo­men­teel slui­ten veel le­ve­ran­ciers van ge­nees­mid­de­len en me­di­sche hulp­mid­de­len nieu­we con­trac­ten af met zie­ken­hui­zen. Voor de af­slui­ting van de­ze con­trac­ten han­te­ren zie­ken­hui­zen al ja­ren stan­daard in­koop­voor­waar­den...
26/10/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie pu­bli­ceert richt­snoe­ren voor de af­slui­ting van ope­ra­ti­o­ne­le...
Op 14 ok­to­ber 2021 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie haar richt­snoe­ren be­kend­ge­maakt voor de af­slui­ting van de ope­ra­ti­o­ne­le pro­gram­ma's die zijn goed­ge­keurd voor bij­stand uit het Eu­ro­pees Fonds voor Re­gi­o­na­le...
25/10/2021
Voor­stel voor een nieu­we pro­ce­du­re bij on­be­twis­te vor­de­rin­gen
Het Ne­der­land­se rechts­sys­teem voor­ziet bij een on­be­twis­te vor­de­ring, an­ders dan het ge­val is in een aan­tal ons om­rin­gen­de lan­den, niet in een doel­ma­ti­ge pro­ce­du­re om een exe­cu­to­ri­a­le ti­tel te ver­krij­gen...
25/10/2021
Fa­cing the fu­tu­re of in­ter­na­ti­o­nal ar­bi­tra­ti­on
New pod­cast se­ries ex­plo­ring the evol­ving chal­len­ges and in­no­va­ti­ons of in­ter­na­ti­o­nal ar­bi­tra­ti­on by the mem­bers of the CMS In­ter­na­ti­o­nal Ar­bi­tra­ti­on Group
21/10/2021
In­ter­na­ti­o­nal ar­bi­tra­ti­on law and ru­les in the Ne­ther­lands
In the Ne­ther­lands, ar­bi­tra­ti­on has ge­ner­al­ly been the most im­por­tant form of dis­pu­te re­so­lu­ti­on af­ter court li­ti­ga­ti­on. This is par­ti­cu­lar­ly the ca­se for the re­so­lu­ti­on of con­struc­ti­on and nu­merous...
18/10/2021
Dut­ch Se­na­te ap­pro­ves ci­vil co­de chan­ge for ba­lan­ced cor­po­ra­te ma­le-fe­ma­le...
On Sep­tem­ber 2021, the Ne­ther­land's Se­na­te ap­pro­ved an amend­ment to the Dut­ch Ci­vil Co­de con­cerning a mo­re ba­lan­ced ma­le-fe­ma­le ra­tio in cor­po­ra­te sec­tor ma­na­ge­ment. The le­gis­la­ti­ve pro­po­sal con­tains...
2021
CMS - Whe­re to find us
For a com­pact over­view of all CMS of­fi­ces and con­tact de­tails, plea­se down­load the bro­chu­re be­low. For mo­re in­for­ma­ti­on on our ser­vi­ces, plea­se re­fer to the coun­tries pa­nel at the top of the pa­ge. 
13/10/2021
Uw kroon­ju­we­len in de di­gi­ta­le in­for­ma­tie­maat­schap­pij
Vijf­tig jaar ge­le­den werd de waar­de van een be­drijf uit­slui­tend be­paald op ba­sis van haar fy­sie­ke ka­pi­taal. Van­daag de dag is de waar­de van de meest suc­ces­vol­le be­drij­ven ter we­reld ge­fun­deerd op im­ma­te­ri­ë­le...
12/10/2021
Dut­ch Se­na­te ap­pro­ves ci­vil co­de chan­ge for ba­lan­ced cor­po­ra­te ma­le-fe­ma­le...
On Sep­tem­ber 2021, the Ne­ther­land's Se­na­te ap­pro­ved an amend­ment to the Dut­ch Ci­vil Co­de con­cerning a mo­re ba­lan­ced ma­le-fe­ma­le ra­tio in cor­po­ra­te sec­tor ma­na­ge­ment. The le­gis­la­ti­ve pro­po­sal con­tains...
12/10/2021
Legal gui­de for com­pa­ny di­rec­tors and CE­Os in the Ne­ther­lands
ESG obli­ga­ti­on for Di­rec­tors and CE­Os 1. Do exis­ting di­rec­tors’ du­ties con­tain obli­ga­ti­ons that ap­ply to mat­ters that could be ca­te­go­ri­sed as an ESG con­si­de­ra­ti­on, e.g. the en­vi­ron­ment, em­ploy­ee...
12/10/2021
On­li­ne gam­bling law and re­gu­la­ti­on in the Ne­ther­lands
No­tes A new law was pas­sed in 2019 which ope­ned up the pre­vious­ly re­stric­ted Dut­ch mar­ket. With ef­fect from 1 April 2021, any ope­ra­tors who had not ac­ti­ve­ly tar­ge­ted Dut­ch play­ers du­ring the pre­vious...
12/10/2021
De­com­pi­la­ti­on, de­fen­ces and co­py­right: CJEU Top Sy­s­tem De­ci­si­on
In a de­ci­si­on da­ted 6 Oc­to­ber 2021, the Court of Jus­ti­ce of the Eu­ro­pean Union (CJEU) has cla­ri­fied that a law­ful user of a com­pu­ter pro­gram may de­com­pi­le that pro­gram in or­der to cor­rect er­rors that...