Feed

16/09/2021
CMS IP/TMC up­da­te ju­li en au­gus­tus 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.In...
23/09/2021
Vac­ci­na­ties en tes­ten op het werk
Het on­der­werp vac­ci­ne­ren, tes­ten en (toe­gang tot het) werk houdt ons vrij­wel da­ge­lijks be­zig. Lan­den om ons heen in­tro­du­ce­ren wet­ge­ving die in Ne­der­land nog ver weg lijkt en som­mi­ge (in­ter­na­ti­o­na­le) be­drij­ven...
14/09/2021
The Road to Re­co­ve­ry: Eu­ro­pean M&A Out­look 2022
Pri­va­te equi­ty pro­fi­teert meer van de co­rona­cri­sis dan stra­te­gi­sche ko­per­s­Pri­va­te equi­ty-par­tij­en pro­fi­te­ren meer dan stra­te­gi­sche ko­pers van de koop­kan­sen als ge­volg van de co­rona­cri­sis. Dat stelt maar...
14/09/2021
CMS M&A Eu­ro­pean Out­look 2022: Road to re­co­ve­ry
Sep­tem­ber 2021 We are plea­sed to pro­vi­de you with this year’s edi­ti­on of the “Eu­ro­pean M&A Out­look”, pu­blis­hed in co-ope­ra­ti­on with Mer­ger­mar­ket
30/09/2021
Net Ze­ro and Eu­ro­pean Green Deal
Join CMS we­bi­nar on Net Ze­ro and the Eu­ro­pean Green Deal, which will be pre­sen­ted by Oli­via Ja­mi­son and Da­lia Majum­der – Rus­sell from CMS UK, Ag­nies­z­ka Sko­ru­pińs­ka from CMS Po­land and Sio­bhan Kah­mann...
10/09/2021
CSR and taxes: taxa­ti­on is not on­ly about mo­ney
At first glan­ce, taxa­ti­on and cor­po­ra­te so­ci­al res­pon­si­bi­li­ty (CSR) ap­pear to be dis­tant fields, an­ti­no­mic even. Yet they ha­ve co­me to­gether over the past two ye­ars to form two si­des of the sa­me coin...
09/09/2021
The Chan­ging Fa­ce of Cy­ber Claims
A cy­ber in­su­ran­ce loss stu­dy in Con­ti­nen­tal Eu­ro­pe
08/09/2021
Com­mer­ci­al rent pay­ments in the Ne­ther­lands
1. Ge­ne­ral over­view So far the­re ha­ve been ma­ny de­ci­si­ons re­la­ting to the is­sue of com­mer­ci­al rent pay­ments in ti­mes of CO­VID-19 in the Ne­ther­lands, most of them in in­te­rim re­lief pro­ceedings. In very...
21/09/2021
Tech­no­lo­gy in the Con­duct of Ar­bi­tra­ti­on – Fa­cing the Fu­tu­re
In two in­ter­ac­ti­ve pa­nel ses­si­ons, we will dis­cuss the im­pact of de­vel­o­ping tech­no­lo­gies in in­ter­na­ti­o­nal ar­bi­tra­ti­on, from two dif­fe­rent per­spec­ti­ves.On our first pa­nel we will con­si­der the ty­pes of...
07/09/2021
Koop re­gis­ter­goed. Taak no­ta­ris. Wenk on­der Ho­ge Raad, 16 april 2021
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Aan wie moet de no­ta­ris de koop­som be­ta­len in­dien er geen ei­gen­doms­over­dracht tot stand...
07/09/2021
Gen­der pay: What’s nee­ded to ma­ke equa­li­ty a re­a­li­ty?
A CMS We­bi­nar on Tu­es­day 21 Sep­tem­ber will ex­plo­re what so­ci­e­ty and bu­si­nes­ses need to do to clo­se the on­go­ing dis­pa­ri­ty in men and wo­men’s pay. Did you know that 18 Sep­tem­ber 2021 is UN Equal Pay Day?...
06/09/2021
Der­tig aan­be­ve­lin­gen voor meer flexi­be­le OV-con­ces­sies
Het ver­gro­ten van flexi­bi­li­teit in con­ces­sies is bin­nen het open­baar ver­voer al lan­ger een the­ma, maar door de CO­VID-19-pan­de­mie be­lang­rij­ker dan ooit. Aan het be­gin van de pan­de­mie heeft de over­heid...