Feed

Toon alleen
03/08/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­ni 2020
22 juli 2020
CMS Ex­pert Gui­de to e-sig­na­tu­res in com­mer­ci­al con­tracts
This CMS Ex­pert Gui­de fo­cu­ses on com­mer­ci­al con­tracts whe­re elec­tro­nic sig­na­tu­res are used. It in­clu­des an over­view that com­pa­res the dif­fe­rent legal si­tu­a­ti­ons and uses of e-sig­na­tu­res across each of the in­ter­na­ti­o­nal ju­ris­dic­ti­ons.
10 september 2020
We­bi­nar: What EU po­li­cy means for hy­dro­gen pro­jects
Has the ti­me co­me for em­bra­cing
29 juli 2020
Eu­ro­pean Com­mis­si­on: Pro­tec­ti­on of bu­si­ness se­crets in court pro­ceedings...
On 22.07.2020, the Eu­ro­pean Com­mis­si­on ("Com­mis­si­on") pu­blis­hed its no­ti­ce on "Com­mu­ni­ca­ti­on on the pro­tec­ti­on of con­fi­den­ti­al in­for­ma­ti­on by na­ti­o­nal courts in pro­ceedings for the pri­va­te en­for­ce­ment...
31 juli 2020
An­nu­al Re­view 2019 – 2020
08 juli 2020
CMS Ex­pert Gui­de to cli­ma­te chan­ge tax re­forms and in­cen­ti­ves
17 september 2020
We­bi­nar: fi­nan­ci­ë­le bij­dra­gen aan ge­bieds­ont­wik­ke­ling
Vo­rig jaar heeft de Raad van Sta­te een be­lang­rij­ke uit­spraak ge­daan over de mo­ge­lijk­heid voor ge­meen­ten om met de ini­ti­a­tief­ne­mer van een be­paal­de ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­ling af te spre­ken dat de­ze een fi­nan­ci­ë­le bij­dra­ge be­taalt in ruil voor ge­meen­te­lij­ke p
28 juli 2020
Ener­gy Re­gu­la­ti­on - RE­MIT: Fur­ther cla­ri­ty on what con­sti­tu­tes in­si­de in­for­ma­ti­on
In re­cent months the Ag­en­cy for the Coo­p­e­ra­ti­on of Ener­gy Re­gu­la­tors (“ACER”), the EU ag­en­cy which over­sees the Re­gu­la­ti­on on Who­lesa­le Ener­gy Mar­ket In­te­gri­ty and Transpa­ren­cy (“RE­MIT”), has...
30/07/2020
Arts en zie­ken­huis niet aan­spra­ke­lijk voor ge­brek­ki­ge PIP-im­plan­ta­ten
09 juni 2020
CMS Ex­pert Gui­de to in­sol­ven­cy in La­tin Ame­ri­ca
CMS Ex­pert Gui­de to In­sol­ven­cy in La­tin Ame­ri­ca has been pre­pa­red in or­der to pro­vi­de an in­tro­duc­ti­on and brief ex­pla­na­ti­on of cer­tain in­sol­ven­cy is­sues that ha­ve be­co­me re­le­vant in the cur­rent con­text in the fol­lo­wing ju­ris­dic­ti­ons:  Chi­le, Co­lom­bia, Mexi­co and Pe­ru.
29 oktober 2020
Ont­bijt­se­mi­nar | Ze­ker­he­den in koop­over­een­kom­sten
Graag no­di­gen wij u, uw col­le­ga's en an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den uit om deel te ne­men aan het ont­bijt­se­mi­nar:  
27 juli 2020
Da­ta Pro­tec­ti­on Of­fi­cers – Avoi­ding a Con­flict of In­te­rest
On 28 April 2020, the Li­ti­ga­ti­on Cham­ber of the Bel­gi­an da­ta pro­tec­ti­on au­tho­ri­ty (the “APD”) im­po­sed a €50,000 fi­ne on a Bel­gi­an com­pa­ny, for non-com­pli­an­ce with the re­qui­re­ments re­la­ting to the...