Feed

01/12/2022
Ek­sa­mens­kurs | Oslo | 22., 23., og 29. nov. og 1. des.
Skal du ha ek­sa­men i For­valt­nings­rett og EØS-rett (JUS2211) el­ler For­mue­rett I (JUS3112) høs­ten 2022? CMS Klu­ge av­hol­der ek­sa­mens­kurs for stu­den­ter på 2. og 3. av­de­ling ved UiO. Un­der­vis­nin­gen fo­ku­se­rer...
03/10/2022
Ei­ganes­tun­ne­len: Sta­ten må be­ta­le rundt 400 mil­lio­ner kro­ner
Fre­dag, 30. sep­tem­ber av­sa Gula­ting lag­manns­rett dom i tvist mel­lom JV Im­ple­nia Stange­land E39 Ei­ganes­tun­ne­len ANS og Sta­ten v/ Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet. Ry­fast­pro­sjek­tet, som SVV har gjen­nom­ført «un­der...
18/10/2022
Fro­kost­se­mi­nar om per­son­vern og IT-an­skaf­fel­ser
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om ut­valg­te em­ner in­nen­for per­son­vern og IT-an­skaf­fel­ser. I se­mi­na­ret går vi gjen­nom føl­gen­de: Hvor­dan hånd­te­rer du kra­vet til per­son­vern i en an­skaf­fel­se?Hvor­dan...
19/10/2022
CMS Klu­ges HR-dag i Oslo
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til se­mi­nar med høy­ak­tu­el­le te­ma­er for deg med le­der­an­svar og in­ter­es­se for ar­beids­rett og HR.Ar­beids­ret­ten er i sta­dig ut­vik­ling, og på­vir­kes både av re­gje­rings­skif­tet og nye retts­av­gjø­rel­ser...
22/09/2022
GD­PR-ut­mat­tel­se kan ku­re­res!
GD­PR-ut­mat­tel­se kan ram­me noen hver. Re­gel­ver­ket er kom­pli­sert og skjønns­mes­sig. Men det fin­nes prak­tis­ke må­ter å hånd­te­re det på, som as­so­si­ert part­ner i CMS Klu­ge Ove Vane­bo skri­ver om i den­ne...
22/09/2022
CMS´ Pub­lic Procure­ment Fo­rum 2022
Her kan du se CMS’ år­li­ge Fo­rum for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser fra The Hub i Oslo, tors­dag 22. sep­tem­ber 2022. På agen­da­en står en opp­da­te­ring på of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser i et euro­pe­isk per­spek­tiv. ...
20/09/2022
Prak­tisk en­tre­prise­rett
Kjenn­skap til en­tre­prise­rett er en for­ut­set­ning for å kun­ne fun­ge­re i bran­sjen. Uten grunn­leg­gen­de kjenn­skap til retts­reg­le­ne som re­gu­le­rer kon­trakts­for­hol­det man be­gir seg inn på, er det i prak­sis umu­lig å inn­gå og føl­ge opp kon­trak­ter på en god og for­svar­lig måte – som igjen ska­per ri­si­ko for be­ty­de­li­ge tap i de en­kel­te pro­sjek­te­ne. Ren teo­re­tisk kjenn­skap er imid­ler­tid ikke nok. God kon­trakts­hånd­te­ring kre­ver kjenn­skap til hvor­dan reg­le­ne fak­tisk bru­kes i prak­sis. Den bes­te kil­den til slik kjenn­skap er prak­si­sen i dom­sto­le­ne. Kjenn­skap til den­ne prak­si­sen gir for det førs­te inn­sikt i hvil­ke tvis­ter som ty­pisk opp­står i bygge­pro­sjek­ter. For det and­re vi­ser dom­stols­prak­sis også hvor­dan sli­ke tvis­ter ty­pisk be­hand­les og lø­ses.Kjenn­skap til dom­stols­prak­sis vil der­for gjø­re det langt enk­le­re å fore­byg­ge tvis­ter, både gjen­nom bed­re kon­trakts­ut­for­ming og kon­trakts­hånd­te­ring. Retts­prak­sis vi­ser da også at svikt på nett­opp dis­se to om­rå­de­ne er opp­hav til et be­ty­de­lig an­tall tvis­ter. Kjenn­skap til den­ne prak­si­sen vil na­tur­lig­vis også være av stor ver­di der­som det først skul­le opp­stå uenig­he­ter i pro­sjek­tet.Der­for har CMS Klu­ge la­get en nett­ba­sert over­sikt over dom­stols­prak­sis på en­tre­prise­ret­tens om­rå­de. Over­sik­ten er or­ga­ni­sert etter ak­tu­el­le tema som kon­trakts­tolk­ning, end­rin­ger, svikt i bygg­her­rens med­virk­ning, og så vi­de­re. For hvert en­kelt tema gir vi først en over­ord­net pre­sen­ta­sjon av re­gel­ver­ket på det ak­tu­el­le om­rå­det, etter­fulgt av en pre­sen­ta­sjon av ut­valg­te av­gjø­rel­ser fra dom­sto­le­ne som vi­ser hvil­ke tvis­ter som ofte opp­står, og hvor­dan re­gel­ver­ket da ty­pisk prak­ti­se­res. Dom­me­ne er også til­gjen­ge­li­ge for ned­las­ting, for den som måt­te øns­ke å set­te seg nær­me­re inn i de en­kel­te av­gjø­rel­se­ne.Dis­se si­de­ne er først og fremst ment som en il­lust­ra­sjon av hvor­dan en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter blir hånd­tert i dom­sto­le­ne, og ikke en ju­ri­disk ana­ly­se av re­gel­ver­ket el­ler dom­me­ne. Vi har der­for ikke be­gitt oss inn på noen nær­me­re vur­de­ring av inn­hol­det i de en­kel­te dom­me­ne. Det er imid­ler­tid fri ad­gang til å stil­le spørs­mål til oss om dis­se te­ma­ene, for den som måt­te øns­ke. Det­te kan i så fall gjø­res ved å bru­ke skje­ma­et på de en­kel­te si­de­ne.Øns­ker du også vars­ling når det kom­mer nye av­gjø­rel­ser in­nen­for en­tre­prise­ret­tens om­rå­de? Vårt ny­hets­brev føl­ger dom­stols­prak­sis tett, og opp­sum­me­rer nye av­gjø­rel­ser må­ned­lig – meld deg på her.
15/09/2022
Ny sei­er i Høy­este­rett i sak om Bank-ID svin­del
Høy­este­rett har i dag av­sagt en prin­si­pi­ell dom om ban­ke­nes an­svar ved mis­bruk av BankID. Ad­vo­ka­te­ne Asle Bjel­land og Amund Noss re­pre­sen­ter­te bank­kun­den og For­bru­ker­rå­det og fikk fullt med­hold i at...
14/09/2022
Klas­si­fi­se­rin­gen av veder­lags­sum­men ved earn out
Ad­vo­kat­full­mek­tig San­der Petter­sen har pub­li­sert en ar­tik­kel i tids­skrift for Skatte­rett om klas­si­fi­se­rin­gen av veder­la­get ved earn out. Ar­tik­ke­len er ba­sert på en del av mas­ter­opp­ga­ven han skrev som...
27/09/2022
Vel­kom­men til CMS Klu­ges HR-dag i Ber­gen
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til se­mi­nar med høy­ak­tu­el­le te­ma­er for deg med le­der­an­svar og in­ter­es­se for ar­beids­rett og HR.Ar­beids­ret­ten er i sta­dig ut­vik­ling, og på­vir­kes både av re­gje­rings­skif­tet og nye retts­av­gjø­rel­ser. Den...
12/09/2022
Vi sø­ker re­sep­sjo­nist/ju­ri­disk as­sis­tent
Til vårt Oslo-kon­tor sø­ker vi etter en re­sep­sjo­nist/ju­ri­disk as­sis­tent til fast stil­ling. Vi sø­ker deg som er ser­vice­inn­stilt, flek­si­bel, selv­sten­dig og har godt hu­mør. Som re­sep­sjo­nist vil du ha...
08/09/2022
End­ring i perm­it­te­rings­reg­le­ne kan for­hind­re kon­kurs­bøl­ge
CMS Klu­ge får man­ge hen­ven­del­ser fra be­drif­ter som vur­de­rer perm­it­te­rin­ger el­ler ned­be­man­nin­ger på grunn av de høye strøm­kost­na­de­ne. - Der lik­vi­di­te­ten er kri­tisk, gjel­der det å perm­it­te­re før...