Feed

10/11/2021
Ma­nu­duk­sjon i av­tale­rett
Pe­ter Hall­steins­en og Anja En­ge­bø hol­der ons­dag 10. no­vem­ber kl. 16:30-18:15 ma­nu­duk­sjon i av­tale­rett i CMS Klu­ges lo­ka­ler. Te­ma­et for ma­nu­duk­sjo­nen er «full­makts­læ­ren». Det vil bli ser­vert mat og...
24/11/2021
Ek­sa­mens­kurs | Ber­gen | 22. og 24. no­vem­ber
Skal du ha ek­sa­men i Ob­li­ga­sjons­rett (JUS136) høs­ten 2021? CMS Klu­ge av­hol­der ek­sa­mens­kurs for stu­den­ter på 3. stu­die­år ved UiB. Un­der­vis­nin­gen fo­ku­se­rer på ek­sa­mens­for­be­re­del­ser, opp­gave­tek­nikk...
25/10/2021
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i sep­tem­ber 2021
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
25/10/2021
I dag er vi CMS Klu­ge
25. ok­to­ber 2021 – Etter 98 år som Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma, byt­ter Klu­ge i dag navn til CMS Klu­ge og blir for­melt kol­le­ger med mer enn 5 000 ad­vo­ka­ter i 44 land over hele ver­den.  – For­ret­nings­ver­den...
11/11/2021
Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se | Ber­gen
Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om te­ma­et «Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se».Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne er et prak­tisk vik­tig tema ved gjen­nom­fø­rin­gen av en kon­kur­ran­se...
10/11/2021
Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se | Oslo
Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om te­ma­et «Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se».Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne er et prak­tisk vik­tig tema ved gjen­nom­fø­rin­gen av en kon­kur­ran­se...
22/10/2021
Klu­ge og Håmsø bi­står Neo­drill mot Aker So­lu­tions
Et pro­sessteam be­stå­en­de av Kyr­re Tan­gen An­der­sen, Stef­fen As­munds­son og Anne Loft­hus bi­står Neo­drill mot Aker So­lu­tions i en pa­tent­tvist for Oslo ting­rett. Sa­ken gjel­der Neo­drills kjerne­tek­no­lo­gi...
09/11/2021
Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se | Stav­an­ger
Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om te­ma­et «Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne i en of­fent­lig an­skaf­fel­se».Av­vik fra an­skaf­fel­ses­do­ku­men­te­ne er et prak­tisk vik­tig tema ved gjen­nom­fø­rin­gen av en kon­kur­ran­se...
10/11/2021
Klu­ges år­li­ge IPR Sum­mit
10. no­vem­ber har vi nok en gang gle­den av å in­vi­te­re til Klu­ges år­li­ge IPR Sum­mit. Tema for årets kon­fe­ran­se er «IPR-stra­te­gi». De fles­te be­drif­ter inne­har ver­di­ful­le ret­tig­he­ter og ret­tig­hets­po­si­sjo­ner...
04/10/2021
Opp­da­tert ut­gi­vel­se om in­ter­na­sjo­na­le sank­sjo­ner
Klu­ge har bi­dratt til en opp­da­tert ut­gi­vel­se av In­ter­na­tio­nal Com­pa­ra­ti­ve Le­gal Guides: Sanc­tions 2022, som dek­ker sank­sjons­re­gel­ver­ke­ne i 16 sen­tra­le ju­ris­dik­sjo­ner. Bo­ken gir vei­led­ning på hvor­dan...
24/09/2021
Klu­ge has ad­vised Mo­wi ASA with the en­te­ring in­to a new EUR 1,800 mil­lion...
Klu­ge has acted as le­ad le­gal coun­sel for Mo­wi ASA (Mo­wi) in con­nec­tion with the re­fi­nan­cing of Mo­wi’s exis­ting bank fa­ci­li­ty with a EUR 1,800 mil­lion five-year secu­red re­vol­ving credit fa­ci­li­ty with...
21/09/2021
Kom­men­tar til Kon­ver­te­rings­dom­men i Høy­este­rett (HR-2021-1209-A)
Klu­ge-ad­vo­ka­te­ne Hå­vard Bernt­zen og Stef­fen As­munds­son har skre­vet en kom­men­tar til Høy­este­retts dom HR-2021-1209-A (Kon­ver­te­ring) i Ju­ri­dika Inn­sikt. I dom­men, som ble av­sagt 3. juni 2021, tar Høy­este­rett...