Feed

31/01/2023
Se we­bi­na­ret: Hva er mu­lig­hets­rom­met for av­kla­rin­ger etter an­skaf­fel­ses­ret­ten?
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar for alle som gjen­nom­fø­rer og del­tar i of­fent­li­ge an­skaf­fel­ses­pro­ses­ser den 1. fe­bru­ar. Du fin­ner len­ke til å føl­ge stre­am­in­gen i len­ken neden­for. Til­bud i of­fent­li­ge...
14/02/2023
Skal du ha ek­sa­men i For­valt­nings­rett II (BRV210) vår­en 2023?
CMS Klu­ge av­hol­der ek­sa­mens­kurs for stu­den­ter på 2. stu­die­år ved UiS. Un­der­vis­nin­gen fo­ku­se­rer på ek­sa­mens­for­be­re­del­ser, opp­gave­tek­nikk og ju­ri­disk me­to­de. Må­let er å gi gode verk­tøy til slutt­fa­sen...
19/01/2023
Vi sø­ker etter en le­der for fak­tu­re­ring
Til vårt Stav­an­ger-kon­tor sø­ker vi etter en le­der til vårt fak­tu­re­rings­team. Som le­der for fak­tu­re­ring (Head of Mat­ter & Bil­ling) vil du ha en vik­tig rol­le i sel­ska­pet. Ut­fak­tu­re­ring av ad­vo­ka­te­nes...
19/01/2023
Ja, ar­beids­gi­ver kan over­våke an­sat­te som ut­gjør en sik­ker­hets­trus­sel
Kan ar­beids­gi­ver set­te i gang over­vå­king av an­sat­te for å hånd­te­re sik­ker­hets­trus­ler? I for­ri­ge uke ble de­bat­ten om det­te te­ma­et spar­ket i gang av tre ad­vo­ka­ter. De tok opp pro­blem­stil­lin­ger knyt­tet...
17/01/2023
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i no­vem­ber og de­sem­ber 2022
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
17/01/2023
Hvor­dan stil­le eg­ne­de miljø­krav i of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser?
CMS Klu­ge og DFØ har den­ne høs­ten in­vi­tert til en se­mi­nar­rek­ke om hvor­dan stil­le miljø­krav i of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser. Det har vært svært stor in­ter­es­se rundt te­ma­et, og vi har hatt re­kord­man­ge på­meld­te. Fikk...
01/02/2023
Fro­kost­se­mi­nar - hva er mu­lig­hets­rom­met for av­kla­rin­ger etter an­skaf­fel­ses­ret­ten?
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar for alle som gjen­nom­fø­rer og del­tar i of­fent­li­ge an­skaf­fel­ses­pro­ses­ser ons­dag 1. fe­bru­ar, kl. 08:30-10:00. Re­gist­re­ring og fro­kost fra kl. 08:15. Den fag­li­ge se­an­sen...
12/01/2023
Langt fra klart at My­Ga­me er ulov­lig
My­Ga­me er en ny di­gi­tal platt­form som til­byr pro­duk­sjon og strøm­ming av bredde­idret­ten i hele Nor­ge. 2000 ka­me­ra­er er på vei el­ler al­le­re­de in­stal­lert på ba­ner og i hal­ler over hele lan­det, og det...
10/01/2023
Bruk av opp­drags­ta­ge­re blir høy­ri­si­ko
Re­gje­rin­gen lan­se­rer et lov­for­slag med end­rin­ger i de­fi­ni­sjo­nen av ar­beids­for­hold, som vil på­vir­ke for­plik­tel­se­ne ar­beids­gi­ve­re har. Re­gje­rin­gens kamp mot dår­li­ge ar­beids­for­hold og use­riø­se ak­tø­rer...
03/01/2023
Tre nye part­ne­re i CMS Klu­ge
Vi har gle­den av å øns­ke Anne Buan, Alf Amund Guls­vik og Hen­rik Nord­ling vel­kom­ne som nye part­ne­re i CMS Klu­ge.Anne kom­mer fra stil­lin­gen som as­so­si­ert part­ner i Si­mon­sen Vogt Wiig og har om­fat­ten­de...
21/12/2022
Tor­vik-ut­val­gets inn­stil­ling
Man­dag 19. de­sem­ber la Tor­vik-ut­val­get frem sin ut­red­ning og gjen­nom­gang av skatte­sys­te­met. Ut­red­nin­gen inne­hol­der en rek­ke for­slag til nye skatte­reg­ler, som kan bli gjen­nom­ført i de kom­men­de åre­ne...
21/12/2022
Vi sø­ker ad­vo­ka­ter og ad­vo­kat­full­mek­ti­ger – IP, tek­no­lo­gi & EØS i Stav­an­ger
Har du in­ter­es­se for el­ler er­fa­ring med tek­no­lo­gi­juss, og vil job­be i et tri­ve­lig og sterkt fag­mil­jø? Vårt IPR-team i Stav­an­ger er i sterk vekst og sø­ker nye ad­vo­ka­ter og/el­ler ad­vo­kat­full­mek­ti­ger...