Feed

21/11/2023
Utvalgte en­tre­prise­retts­li­ge avgjørelser i september og oktober 2023
Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om en­tre­prise­retts­li­ge tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor...
20/11/2023
Beskatningen av syntetiske aksjer i in­sen­tiv­sam­men­heng
Beskatningen av syntetiske aksjer i in­sen­tiv­sam­men­heng har lenge vært uavklart. Skatte­di­rek­to­ra­tet publiserte i forrige uke en bindende for­hånds­ut­ta­lel­se (BFU 13/2023) som gir viktige avklaringer knyttet...
14/11/2023
CMS Kluge får svenske partnere
Det svenske for­ret­nings­ad­vo­kat­fir­ma­et Wistrand går inn i CMS. Dermed blir selskapet del av den nordiske satsingen som CMS Kluge Advokatfirma og det globale advokatfirmaet CMS påbegynte i 2021. – Mange...
13/11/2023
Fersk avgjørelse fra Høyesterett om hva som er arbeidstid
Høyesterett avsa 2. november en dom som avklarer viktige spørsmål om hva som er «arbeidstid» etter ar­beids­miljø­lo­ven. Dommen avklarer også spørsmål knyttet til bruken av såkalte «dis­po­ni­bel­pla­ner»...
09/11/2023
Lansering av norsk standard for ut­byg­gings­av­ta­ler
15. november 2023 markerer en betydningsfull dag for alle som er involvert i arealplanlegging og ut­byg­ging. Stan­dard Norge lanserer "Byggblankett 8447 Utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om...
06/11/2023
Statsstøttenytt – hva skjer på støtteområdet?
Det kommer jevnlig avgjørelser, dommer, lovgivning og annet nytt innen stats­støtte­ret­tens verden. Mye av dette påvirker Norge. Samtidig er kildene ofte internasjonale, og det kan være krevende å...
03/11/2023
Praktisk entrepriserett
Kjennskap til entrepriserett er en forutsetning for å kunne fungere i bransjen. Uten grunnleggende kjennskap til rettsreglene som regulerer kon­trakts­for­hol­det man begir seg inn på, er det i praksis umulig å inngå og følge opp kontrakter på en god og forsvarlig måte – som igjen skaper risiko for betydelige tap i de enkelte prosjektene. Ren teoretisk kjennskap er imidlertid ikke nok. God kon­trakts­hånd­te­ring krever kjennskap til hvordan reglene faktisk brukes i praksis. Den beste kilden til slik kjennskap er praksisen i domstolene. Kjennskap til denne praksisen gir for det første innsikt i hvilke tvister som typisk oppstår i byggeprosjekter. For det andre viser domstolspraksis også hvordan slike tvister typisk behandles og løses.Kjennskap til domstolspraksis vil derfor gjøre det langt enklere å forebygge tvister, både gjennom bedre kon­trakts­ut­for­ming og kon­trakts­hånd­te­ring. Rettspraksis viser da også at svikt på nettopp disse to områdene er opphav til et betydelig antall tvister. Kjennskap til denne praksisen vil naturligvis også være av stor verdi dersom det først skulle oppstå uenigheter i pro­sjek­tet.Der­for har CMS Kluge laget en nettbasert oversikt over domstolspraksis på en­tre­prise­ret­tens område. Oversikten er organisert etter aktuelle tema som kon­trakts­tolk­ning, endringer, svikt i byggherrens medvirkning, og så videre. For hvert enkelt tema gir vi først en overordnet presentasjon av regelverket på det aktuelle området, etterfulgt av en presentasjon av utvalgte avgjørelser fra domstolene som viser hvilke tvister som ofte oppstår, og hvordan regelverket da typisk praktiseres. Dommene er også tilgjengelige for nedlasting, for den som måtte ønske å sette seg nærmere inn i de enkelte av­gjø­rel­se­ne.Dis­se sidene er først og fremst ment som en illustrasjon av hvordan en­tre­prise­retts­li­ge tvister blir håndtert i domstolene, og ikke en juridisk analyse av regelverket eller dommene. Vi har derfor ikke begitt oss inn på noen nærmere vurdering av innholdet i de enkelte dommene. Det er imidlertid fri adgang til å stille spørsmål til oss om disse temaene, for den som måtte ønske. Dette kan i så fall gjøres ved å bruke skjemaet på de enkelte sidene.Ønsker du også varsling når det kommer nye avgjørelser innenfor en­tre­prise­ret­tens område? Vårt nyhetsbrev følger domstolspraksis tett, og oppsummerer nye avgjørelser månedlig – meld deg på her.
27/10/2023
Behov for opprydning i byggdetaljblader og krav?
Knut Se­e­mann-Berg og Ma­tias Apelseth har skrevet et innlegg om forholdet mellom lovkrav og de løsningsforslag som er inntatt i SINTEFs byggde­talj­bla­der, som normalt legges til grunn for en rekke arbeider...
26/10/2023
Ny fast advokatspalte på nemitek.no
CMS Kluge ved Vegar Vatne, Ronny Rosenvold, Beate Kathrine Berge og Maria Hurlen skal i tiden fremover ha fast spalteplass på nettstedet til bran­sje­for­enin­gen NemiTek. Spalten vil være aktuell for deg...
24/10/2023
CMS European Energy Sector M&A and Investment Outlook 2024
As the world economy increasingly embraces the push towards decarbonisation, Europe has actively sought to place itself at the vanguard of the discussion on energy tran­sition. Op­port­u­nities to deploy capital abound as power sources switch further towards offshore and onshore wind, solar, heat, hydrogen, battery storage, new networks, carbon capture, and industrial decarbonisation. The latter brings an interface with other sectors such as technology companies (with power hungry data centres a particular focus), real estate, low carbon transport and decarbonisation of industrial processes such as cement, glass and steel production.As much as it is difficult, complex and highly political, the energy transition is also a huge business opportunity. To reach net zero by 2050, the International Energy Agency (IEA) estimates that global investment in clean energy alone will need to increase from the USD390bn in the first half of 2023, to USD 1.3tn in 2030.Many commentators worried that Russia’s invasion of Ukraine would put back the transition and shift Europe back towards fossil fuels. While it appears to have resulted in a renewed political focus on energy security it has also laid bare the financial and political consequences of relying on oil & gas imports, giving further impetus to renewables as a secure form of energy.Europe has also sought to be a leading light on the concept of “reaching net zero”, with the European Union (EU) having set out its ambition, back in 2019, to become the world’s first major economic bloc to be climate-neutral by 2050. This has added momentum to energy investment and M&A over recent years – 2021 and 2022 saw the second and third highest annual aggregate values of Western European M&A in the sector on record, at USD 59.8bn and USD 53.7bn, respectively, bested only by the anomalously high total of USD 89.4bn logged in 2018.Energy M&A in the region has been more subdued in 2023, but our survey demonstrates that energy executives are gearing up for a more active dealmaking period, with most expecting more opportunities and anticipating increased levels of investment in the year ahead.Capital looks set to continue to flow primarily to renewable energy projects and related assets, with solar and batteries topping the list of attractive subsectors among our respondents. Consistent with this, South West Europe takes pole position as the most promising region for investment op­port­u­nities.But there are thorns among the roses. Our respondents are cognizant of the challenges in the energy market, with supply-chain volatility and commodity price increases emerging as a prominent concern. This is unsurprising after a period of dislocation following the pandemic and amid a time of rising global demand for renewable products and commodities. Persistent inflation and elevated interest rates, combined with an uncertain macroeconomic outlook, are raising investors’ concerns, with financing risk (including the increased cost of financing) also coming to the fore for re­spon­dents.Over­all, while some sense a recent softening of the market due to these fundamentals, our survey paints a picture of steadily improving investor sentiment in Europe’s energy sector, laying the foundations for a busier period ahead for M&A activity.
20/10/2023
CMS Kluge ved Kyrre anerkjennes i Business Todays topp 10 liste for 2023
Business Today har en årlig «Lawyer Awards», blant annet i kategorien «Top 10 Most Influential Intellectual Property Lawyers in Norway, 2023». Det er svært gledelig at Kyrre Tangen Andersen nå...
18/10/2023
Beregning av sakskostnader: Hva koster en internadvokat?
En praksis med lik gjennomsnittlig rate for alle advokater kan stå i fare for å bli underkjent, skriver Asle Bjelland og Sindre Anfinsen Sandal i en kommentar i Rett24. I Norge har vi rundt 2000 in­tern­ad­vo­ka­ter...