Feed

20/01/2022
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i no­vem­ber og de­sem­ber 2021
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
10/01/2022
Mot­tok pris for mas­ter­opp­ga­ve in­nen­for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser
Ad­vo­kat­full­mek­tig i CMS Klu­ge, Ton­je Pla­tou, mot­tok før jul 2. plass for sin mas­ter­opp­ga­ve in­nen­for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser. Det er An­skaf­fel­ses­aka­de­mi­et, som er et sam­ar­beid mel­lom Høy­sko­len i Mol­de...
10/01/2022
In­du­stri­even­ty­ret er av­hen­gig av frem­med­ka­pi­tal
Mens res­ten av Euro­pa be­gyn­ner å plan­leg­ge hav­vind­par­ker uten støt­te fra sta­ten kan ukla­re pante­reg­ler set­te en stop­per for in­ves­te­rings­vil­jen i Nor­ge, skri­ver Fi­nans­avi­sens JUS bi­lag.  Ad­vo­kat Ida...
07/01/2022
Har snust på Nor­ge i 20 år
I høst eks­pan­der­te Klu­ge in­ter­na­sjo­nalt, og ble CMS Klu­ge. CMS har i dag 79 kon­to­rer i 44 land og sys­sel­set­ter mer enn 5 000 ad­vo­ka­ter over hele ver­den. CMS Klu­ge kom­mer til å fort­set­te med sam­me le­del­se...
22/12/2021
CMS Klu­ge bi­står Norsk Tip­ping i prin­si­pi­ell vare­mer­ke­tvist
Et team fra CMS Klu­ges IPR-av­de­ling be­stå­en­de av part­ner @Tho­mas Rie­ber-Mohn og ad­vo­kat­full­mek­tig @Er­lend Aar­li har bi­stått Norsk Tip­ping i en prin­si­pi­ell retts­tvist om vare­mer­ket LOT­TO. I dom av 20...
22/12/2021
Den di­gi­ta­le platt­form­øko­no­mi­en: nytt di­rek­tiv­for­slag fra Euro­pa­kom­mi­sjo­nen...
EU-kom­mi­sjo­nen frem­met 9. de­sem­ber 2021 et for­slag til di­rek­tiv som skal bed­re di­gi­ta­le platt­form­ar­bei­de­res ar­beids­vil­kår og klar­gjø­re hvor­vidt de skal ha sta­tus som ar­beids­ta­ke­re. Det­te var i tråd...
21/12/2021
Høy­este­rett be­gren­ser ar­beids­gi­ver­nes ad­gang til å inn­kre­ve feil­ut­be­talt...
Ar­beids­gi­ve­re feil­ut­be­ta­ler fra tid til an­nen for mye lønn til sine ar­beids­ta­ke­re. Svært man­ge ar­beids­gi­ve­re har en stan­dard­klau­sul i sine ar­beids­av­ta­ler om at ar­beids­gi­ver i sli­ke si­tua­sjo­ner kan trek­ke...
14/12/2021
CMS Klu­ge bi­drar til in­ter­na­sjo­nal vei­led­ning om cy­ber­sik­ker­het
In­ter­na­tio­nal Com­pa­ra­ti­ve Le­gal Guides: Cy­bersecurity 2022 er pub­li­sert. I ut­gi­vel­sen be­hand­les re­gel­verk om­kring uli­ke, re­le­van­te as­pek­ter ved cy­ber­sik­ker­het i fle­re ju­ris­dik­sjo­ner. medium­Sti­an H...
13/12/2021
Bok­ut­gi­vel­se: CMS Klu­ge-ad­vo­kat m.fl. ut­gir kom­men­tar­ut­ga­ve til ånds­verk­lo­ven
Part­ner og le­der for IPR-av­de­lin­gen i CMS Klu­ge, Tho­mas Rie­ber-Mohn, har sam­men med Sti­an Fa­ger­næs og Haa­kon Aak­re skre­vet den førs­te lov­kom­men­ta­ren til ånds­verk­lo­ven 2018. Bo­ken, som ut­gis på Gyl­den­dal...
08/12/2021
Ny dom fra Høy­este­rett – Sno­king i pa­si­ent­opp­lys­nin­ger er opp­si­gel­ses­grunn
Høy­este­rett av­sa 6. de­sem­ber 2021 dom om opp­si­gel­se etter brudd på «snok­e­for­bu­det» i helse­per­so­nello­ven § 21 a. Sa­ken er av prin­si­pi­ell be­tyd­ning, for­di det er lite retts­prak­sis om ar­beids­retts­li­ge...
06/12/2021
Stø­re-re­gje­rin­gens ko­ro­na­re­strik­sjo­ner inn­ført 3. de­sem­ber 2021
Tors­dag 2. de­sem­ber inn­før­te re­gje­rin­gen en rek­ke til­tak med virk­ning fra mid­natt 3. de­sem­ber. På na­sjo­nalt nivå inn­fø­res først og fremst an­be­fa­lin­ger, men for de har­dest ram­me­de kom­mu­ne­ne inn­fø­res...
01/12/2021
Full sei­er i lag­manns­ret­ten i sak om «Olga-svin­del»
CMS Klu­ge har bi­stått en kvin­ne som ble of­fer for så­kalt Olga-svin­del i sak mot Spare­bank 1 Øst­lan­det. Ban­ken ble først fri­fun­net i ting­ret­ten, men lag­manns­ret­ten kom til at det er ban­ken som skal...