Feed

30/07/2022
Høyt tem­po i in­ter­na­sjo­na­le skatte­re­for­mer
OECD's ar­beid med å be­skyt­te lan­de­nes skatte­fun­da­ment går un­der fel­les­be­nev­nel­sen BEPS (til­tak mot Base Ero­sion and Pro­fit Shif­ting). End­rin­ge­ne fra OECD og EU kom­mer tett og gir ut­ford­rin­ger både...
08/07/2022
CMS Klu­ge ran­gert i IAM Pa­tent 1000
CMS Klu­ges IPR-sats­ning med ny ran­ge­ring.I år har CMS Klu­ges IPR-team klat­ret godt på de to vik­ti­ge ran­ge­rin­ge­ne, Cham­bers og Le­gal 500. En for ad­vo­ka­ter mind­re kjent ran­ge­ring, er IAM Pa­tent 1000...
24/08/2022
Fro­kost­se­mi­nar | Nye reg­ler for inn­leie av ar­beids­kraft
Re­gje­rin­gen har nå frem­lagt sitt en­de­li­ge for­slag til nye reg­ler om inn­leie av per­so­nell. Reg­le­ne be­rø­rer alle som lei­er inn el­ler ut ar­beids­kraft. CMS Klu­ges ar­beids­retts­av­de­ling gjen­nom­går for­sla­get...
22/09/2022
Vel­kom­men til CMS’ Fo­rum for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser
Vi gle­der oss til å øns­ke vel­kom­men til CMS’ år­li­ge Fo­rum for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser på The Hub i Oslo, tors­dag 22. sep­tem­ber 2022. Her vil vi gi en opp­da­te­ring på of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser med...
29/06/2022
Vik­tig på­min­nel­se fra Kofa om ut­for­ming av til­de­lings­kri­te­ri­er
Ad­vo­kat­full­mek­tig i CMS Klu­ge, Pe­ter Aad­land har skre­vet i An­bud365 om to av­gjø­rel­ser fra mai og juni hvor Kofa kom­mer med en vik­tig på­min­nel­se om ut­for­min­gen av til­de­lings­kri­te­ri­er. Til­de­lings­kri­te­ri­ene...
23/06/2022
Vi sø­ker ju­ri­disk as­sis­tent
Til vårt Oslo-kon­tor sø­ker vi etter en ju­ri­disk as­sis­tent til fast stil­ling. Vi sø­ker deg som er ser­vice­inn­stilt og som tri­ves i en hek­tisk ar­beids­hver­dag med spen­nen­de ut­ford­rin­ger. Vi vekt­leg­ger...
13/09/2022
Di­gi­ta­le kurs i Sta­tens Stan­dard­av­ta­ler | 13, 14 og 15. sep­tem­ber
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til di­gi­ta­le kurs i Sta­tens Stan­dard­av­ta­ler. Mål­grup­pen for kur­se­ne er ju­ris­ter og and­re som ar­bei­der med inn­kjøp og le­ve­ran­ser av IT-ut­styr, pro­gram­vare og tje­nes­ter. Du vil lære...
22/06/2022
EU-dom­sto­len med av­gjø­rel­se om ve­sent­lig end­ring av kon­trakt til­delt i...
I sak C-719/20 ACAM tar EU-dom­sto­len stil­ling til om re­gel­ver­ket til­la­ter at en kon­trakt som ble til­delt i egen­re­gi, blir med på kjø­pet når in-house-le­ve­ran­dø­ren sel­ges til det pri­va­te. Det kor­te...
20/06/2022
For­slag til inn­stram­min­ger i inn­lei­e­reg­le­ne over­sendt Stor­tin­get
Re­gje­rin­gen send­te fre­dag 17. juni 2022 for­slag til inn­stram­min­ger i inn­lei­e­re­gel­ver­ket til Stor­tin­get. For­må­let med for­sla­get er at fle­re skal an­set­tes di­rek­te hos den de ut­fø­rer ar­bei­det hos. For­sla­get...
20/06/2022
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i april og mai 2022
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
20/06/2022
Full sei­er i lag­manns­ret­ten i tre­parts­sak om van­hjem­mel og ugyl­dig­het
CMS Klu­ge ved ad­vo­kat­full­mek­tig Mo­ni­ca Re­en­skaug Johns­rud og ad­vo­kat Es­pen Ny­land bi­sto det Aker-eide sel­ska­pet Mik­la­gard Pro­per­ties AS og Mik­la­gard Golf i en stør­re sak knyt­tet til opp­gjør etter ut­vik­lin­gen...
17/06/2022
CMS Klu­ge har bi­stått Norsk Tip­ping i en prin­si­pi­ell retts­tvist om vare­mer­ket...
Et team fra CMS Klu­ges IPR-av­de­ling be­stå­en­de av part­ner Tho­mas Rie­ber-Mohn og ad­vo­kat­full­mek­tig Er­lend Aar­li har bi­stått Norsk Tip­ping i en prin­si­pi­ell retts­tvist om vare­mer­ket LOT­TO. Både Oslo ting­rett...