Feed

01/12/2021
Full sei­er i lag­manns­ret­ten i sak om «Olga-svin­del»
CMS Klu­ge har bi­stått en kvin­ne som ble of­fer for så­kalt Olga-svin­del i sak mot Spare­bank 1 Øst­lan­det. Ban­ken ble først fri­fun­net i ting­ret­ten, men lag­manns­ret­ten kom til at det er ban­ken som skal...
29/11/2021
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i ok­to­ber 2021
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av...
26/01/2022
Oslo| Fro­kost­se­mi­nar| Miljø­krav i of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser
Zero og CMS Klu­ge har gle­den av å in­vi­te­re til fro­kost­se­mi­nar, der du vil høre inn­legg fra fle­re av lan­dets le­den­de ak­tø­rer in­nen­for te­ma­et. Fra «alle» kan­ter får opp­drags­gi­ver be­skjed om å fo­ku­se­re...
26/11/2021
Ikke uten­ke­lig at vak­si­ne­nekt er opp­si­gel­ses­grunn, selv om ters­ke­len er...
Det er mye dis­ku­sjon om hånd­te­ring av uvak­si­ner­te. Den sis­te ti­den har ar­beids­gi­ve­re lurt på om det er mu­lig å på­leg­ge an­sat­te vak­si­ne­ring. Og hva hvis an­sat­te nek­ter - kan de da f.eks. sies opp?...
22/11/2021
Eks­tern gjen­nom­gang av Stor­tin­gets pend­ler­bo­lig­ord­ning
Part­ner i CMS Klu­ge, Amund Noss, er med­lem av ut­val­get som skal fore­ta en eks­tern gjen­nom­gang av reg­le­ne for ord­nin­gen med pend­ler­bo­li­ger for stor­tings­re­pre­sen­tan­ter. Stor­tin­gets pre­si­dent­skap be­slut­tet...
22/11/2021
Er «ver­dens bes­te lov» ved­tatt?
I som­mer ved­tok Stor­tin­get åpen­hets­lo­ven. Lo­ven for­plik­ter sel­ska­per til å sik­re men­neske­ret­tig­he­ter og an­sten­di­ge ar­beids­for­hold i pro­duk­sjo­nen av va­rer og tje­nes­ter. For man­ge sel­ska­per vil dis­se...
18/11/2021
Den retts­li­ge rekke­vid­den av miljø­kra­vet i lov om of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser...
Ad­vo­kat­full­mek­tig Ton­je Pla­tou har pub­li­sert en ar­tik­kel i Lov og Rett som un­der­sø­ker den retts­li­ge rekke­vid­den av miljø­kra­vet i lov om of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser § 5. I gjen­nom­fø­rin­gen av EUs nye an­skaf­fel­ses­di­rek­ti­ver...
18/11/2021
Er du klar for åpen­hets­lo­ven?
Med åpen­hets­lo­ven vil det inn­fø­res plik­ter knyt­tet til over­hol­del­se av men­neske­ret­tig­he­ter og an­sten­di­ge ar­beids­for­hold for tu­sen­vis av nors­ke ar­beids­gi­ve­re. På #CMS­kluge­mor­gen 18. no­vem­ber ser vi...
01/11/2021
Opp­drags­gi­vers hand­lings­rom når de fak­tis­ke om­sten­dig­he­te­ne end­rer seg
I sak LE-2021-113410 Norsk Gjen­vin­ning Down­stre­am kom lag­manns­ret­ten til at opp­drags­gi­ver had­de brutt an­skaf­fel­ses­re­gel­ver­ket ved å eva­lu­ere til­bu­de­ne uten å hen­syn­ta for­bren­nings­av­gif­ten.Sa­ken gjaldt...
24/11/2021
Ek­sa­mens­kurs | Ber­gen | 22. og 24. no­vem­ber
Skal du ha ek­sa­men i Ob­li­ga­sjons­rett (JUS136) høs­ten 2021? CMS Klu­ge av­hol­der ek­sa­mens­kurs for stu­den­ter på 3. stu­die­år ved UiB. Un­der­vis­nin­gen fo­ku­se­rer på ek­sa­mens­for­be­re­del­ser, opp­gave­tek­nikk...
25/10/2021
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i sep­tem­ber 2021
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
25/10/2021
I dag er vi CMS Klu­ge
25. ok­to­ber 2021 – Etter 98 år som Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma, byt­ter Klu­ge i dag navn til CMS Klu­ge og blir for­melt kol­le­ger med mer enn 5 000 ad­vo­ka­ter i 44 land over hele ver­den.  – For­ret­nings­ver­den...