Feed

24/08/2023
Fo­rum for IT-an­skaf­fel­ser
Det opp­fat­tes som kre­ven­de å lyk­kes med an­skaf­fel­ser av IT og tek­no­lo­gi in­nen­for ram­me­ne av an­skaf­fel­ses­re­gel­ver­ket. CMS Klu­ge ar­ran­ge­rer nå førs­te Fo­rum for IT-an­skaf­fel­ser!Sti­an H. Odd­bjørn­sen...
20/06/2023
Fro­kost­se­mi­nar | Skat­te- og av­gifts­mes­sig op­ti­ma­li­se­ring av lei­lig­hets­pro­sjek­ter
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar der vi vil gjen­nom­gå skat­te- og av­gifts­mes­sig op­ti­ma­li­se­ring av lei­lig­hets­pro­sjek­ter og kort om Hus­bank­fi­nan­sie­ring­Mål­grup­pe: Ut­vik­le­re av lei­lig­hets­pro­sjek­te­rØk­te...
09/06/2023
We­bi­nar | Åpen­hets­lo­ven - sys­te­ma­tisk ar­beid og rap­por­te­ring
HR Nor­ge og CMS Klu­ge øns­ker vel­kom­men til we­bi­nar om åpen­hets­lo­ven - gra­tis og åpent for med­lem­mer i HR Nor­ge. I det­te we­bi­na­ret får du over­sikt over reg­le­ne og for­stå­el­se for hva du må gjø­re...
06/06/2023
Ek­sa­mens­kurs | Ber­gen | 6. og 7. juni
Skal du ha ek­sa­men i For­valt­nings­rett (JUS222 el­ler JUS123) vår­en 2023? CMS Klu­ge av­hol­der ek­sa­mens­kurs for stu­den­ter på 2. stu­die­år ved UiB. Un­der­vis­nin­gen fo­ku­se­rer på ek­sa­mens­for­be­re­del­ser, opp­gave­tek­nikk...
06/06/2023
CMS Klu­ge etab­le­rer Fo­rum for IT-an­skaf­fel­ser på Re­bel
For of­fent­li­ge opp­drags­gi­ve­re er an­skaf­fel­ser av IT-tje­nes­ter, skyt­je­nes­ter, pro­gram­vare og IT-ut­styr en sta­dig vik­ti­ge­re del av virk­som­he­ten. Og de al­ler fles­te an­skaf­fel­ser, om det er in­nen­for bygg...
02/06/2023
2023 CMS Pri­va­te Equity Study
CMS har nå pub­li­sert 2023-ut­ga­ven av Pri­va­te Equity Study Rap­por­ten ser på tren­der i det euro­pe­is­ke Pri­va­te Equity-mar­ke­det, og ana­ly­se­rer over 100 trans­ak­sjo­ner hvor CMS har bi­stått i 2022. Dis­se...
02/06/2023
Rede­gjø­rel­se etter åpen­hets­lo­ven
Nå er ti­den kom­met for pub­li­se­ring av den førs­te rede­gjø­rel­sen etter åpen­hets­lo­ven. Frist for pub­li­se­ring er 30. juni 2023. For at din be­drift skal være i rute in­vi­te­rer CMS Klu­ge til fro­kost­se­mi­nar...
01/06/2023
Pri­de – en men­neske­rett å kun­ne være den du er
Ret­ten til å være den man er og els­ke den man vil, er in­gen selv­føl­ge. I juni mar­ke­rer vi i CMS Klu­ge Pri­de-må­ned med regn­bue­far­ger og med fag­li­ge og inn­sikts­ful­le inn­legg. Ar­bei­det med mang­fold...
01/06/2023
Ny­hets­brev for im­ma­te­rial­rett, IT og tek­no­lo­gi
I det­te ny­hets­bre­vet for mai gir CMS Klu­ges eks­per­ter in­nen IP, IT, tek­no­lo­gi og GD­PR en over­sikt over vik­ti­ge ny­he­ter og sen­tra­le te­ma­er in­nen im­ma­te­rial­rett, IT/tek­no­lo­gi og medie­rett. Pa­tent­Opp­havs­rett­Vare­merkeIT...
31/05/2023
We­bi­nar | Perm­it­te­ring og ned­be­man­ning
CMS Klu­ge øns­ker vel­kom­men til fro­kost­se­mi­nar om perm­it­te­ring og ned­be­man­ning, samt de nye reg­le­ne om ut­vi­de­de ret­tig­he­ter ved ned­be­man­ning i kon­sern.Ut­ford­ren­de ti­der med uro i mar­ke­det gjør at man­ge...
26/05/2023
Vår kli­ent vant frem
CMS Klu­ge har bi­stått Årne­s­kvar­ta­let (ÅK), i tvist med Pe­ab, og der dom i ting­ret­ten falt den­ne uken. I for­bin­del­se med opp­fø­ring av Årne­s­kvar­ta­let, et kom­bi­nert bo­lig- og næ­rings­bygg med en kon­trakts­ver­di...
24/05/2023
Kuns­tig in­tel­li­gens | Tror åpen­het blir en sen­tral kamp frem­over
Hvor­dan skal re­gu­le­rin­gen den nye tek­no­lo­gi­en og kuns­tig in­tel­li­gens (AI) fore­gå i prak­sis når ut­vik­lin­gen skjer så fort? Sti­an H. Odd­bjørn­sen og Sil­je Strand­en­gen be­ly­ser vik­ti­ge ut­ford­rin­ger rundt...