Hem / Nyheter / Skatteavtalet med Portugal sägs upp – vad gäl...

Skatteavtalet med Portugal sägs upp – vad gäller nu?

14/01/2022

Den 2 juni 2021 beslutade riksdagen att säga upp Sveriges skatteavtal med Portugal. Beslutet innebär att avtalet från den 1 januari 2022 inte längre gäller. Upphörandet kan medföra flera skattemässiga förändringar bl.a. för dig som uppbär pensionsinkomster, utdelningar och kapitalvinster.

Den 2 juni 2021 beslutade riksdagen att säga upp Sveriges skatteavtal med Portugal. Beslutet innebär att avtalet inte längre gäller från den 1 januari 2022. Upphörandet kan medföra flera skattemässiga förändringar bl.a. för dig som uppbär pensionsinkomster, utdelningar och kapitalvinster.

Skatteavtalet mellan Sverige och Portugal har reglerat vilket land som ges tillåtelse att beskatta fysiska personers och företags inkomster. Avtalet undanröjer dubbelbeskattning så att skattskyldiga inte beskattas flera gånger för en och samma inkomst. Med anledning av avtalets upphörande utvidgas Sveriges rätt att beskatta inkomster som härrör från Sverige.

Tidigare avtal var förmånligt bl.a. för svenskar som flyttade till Portugal och uppbar pensionsinkomster, som enligt avtalet begränsades till att endast beskattas i Portugal. Portugal å sin sida införde för ca 12 år sedan ett regelverk som medförde att pensionsinkomsterna i fråga inte heller beskattades i Portugal (under senare år har Portugal emellertid beskattat pensionerna med 10 procent). Med anledning av skatteavtalets upphörande kommer dessa, och flera andra skattelättnader, att upphöra. Nedan listar vi några centrala ändringar med anledning av avtalets upphörande.

Privata tjänstepensioner
Tidigare har Sverige inte haft möjlighet att beskatta tjänstepensionsinkomster som utbetalats från Sverige till personer med hemvist i Portugal enligt skatteavtalet. I avsaknad av skatteavtal kan dock nu svensk intern skattelagstiftning tillämpas fullt ut. Detta innebär att tjänstepensioner, som utbetalas från Sverige till begränsat skattskyldiga personer bosatta i Portugal, beskattas med SINK-skatt om 25 procent. Personer som tidigare endast beskattats i Portugal kommer således att beskattas med ytterligare 25 procent, utöver den eventuella skatt som betalas i Portugal. Om Portugal medger avräkning för den svenska skatten stannar emellertid den totala skatten på 25 procent av pensionsinkomsten.

Personer som flyttat till Portugal, men som fortsatt anses vara obegränsat skattskyldiga i Sverige, beskattas fullt ut i inkomstslaget tjänst i Sverige (med en progressiv skatt på upp till ca 53 procent).

Utdelningar från svenska aktiebolag
Begränsat skattskyldiga fysiska personer bosatta i Portugal, som idag enbart beskattas med en skattesats om 10 procent i Sverige för utdelningar på aktier i svenska aktiebolag, kommer nu bli skyldiga att betala full kupongskatt i Sverige med en skattesats om 30 procent. Sveriges skatteanspråk utvidgas således från 10 procent till 30 procent med anledning av skatteavtalets upphörande.

Kapitalvinster vid försäljning av aktier
Fysiska personer som bosatt sig i Portugal och uppburit kapitalvinster i samband med försäljning av andelar eller rättigheter i svenska företag har tidigare beskattats i Sverige de närmaste fem åren efter utflyttningsdatumet. Med anledning av skatteavtalets upphörande utvidgas denna period till tio år efter utflyttningsdatumet. Detta innebär bl.a. att försäljningar av kvalificerade andelar inom denna period beskattas enligt de s.k. 3:12-reglerna.

Även försäljningar av utländska aktier, som innehas av begränsat skattskyldiga fysiska personer, beskattas i Sverige de närmaste tio åren efter utflyttningsdatumet om aktierna förvärvats medan personen var obegränsat skattskyldig i Sverige.

Sammanfattningsvis medför skatteavtalets upphörande stora förändringar för svenskar som bosatt sig i Portugal. Du som redan är bosatt, eller planerar att bosätta dig i Portugal, rekommenderas därför att undersöka hur just du påverkas av avtalets upphörande. Det ska härvid nämnas att inte bara fysiska personer påverkas av att avtalet upphör. Även företagare med investeringar eller verksamhet i Portugal kan komma att få högre skatt därifrån på grund av bl.a. utdelning, ränta och royalty.

Har du frågor eller vill du veta mer är vi på Wistrand Advokatbyrå gärna behjälpliga.

Relaterade personer

Kristina Lystad