Hem / CMS Wistrand Advokater / Jonathan Johansson
Porträtt avJONATHAN_JOHANSSON_600.jpg

Jonathan Johansson

Advokat

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden
Språk Engelska, Svenska

Jonathan Johansson är senior associate på CMS Wistrands arbetsgrupp inom Skatterätt och specialiserar sig på skattestrukturering, skatteprocess och internationell beskattning. Han har omfattande erfarenhet av att företräda klienter inför Skatteverket, i domstolsprocesser samt i förhandsbeskedsärenden samt att ge råd till både företags- och privatkunder i frågor som rör företags- och individuell beskattning, med särskilt fokus på skatteplanering, skatteprocess och internationell beskattning.

Jonathan Johansson har särskilt arbetat med ärenden som involverar internationell fondstrukturering, inhemsk och gränsöverskridande fastighetstransaktioner, och incitamentsprogram samt generationsskiften. Han har även bistått klienter relaterade till kryptovalutatillgångar, företags- och fastighetstransaktioner, ägarledda företag, in- och utflyttningar etc. Därutöver bistår Jonathan Johansson även klienter i fastighetsrelaterade tvister.

Jonathan Johansson har tidigare erfarenhet från både PwC och Skatteverket samt som universitetslektor i skatterätt vid Uppsala Universitets juridiska fakultet.

Jonathan Johansson började ursprungligen på CMS Wistrand 2019.

Erfarenhet

  • Advokat, CMS Wistrand, 2023-
  • Advokat, Advokatfirman Kane, 2023
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Kane 2022-2023
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2019-2022
  • Universitetsadjunkt, Uppsala universitet, 2019
  • Skattejurist, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2018-2019
Mer information mindre

Medlemskap och roller

  • Sveriges advokatsamfund, 2023
Mer information mindre

Utbildning

  • Juristexamen, Uppsala universitet, 2018
  • Ekonomi, Uppsala universitet, 2018
Mer information mindre

Nyhetsflöde

25/03/2024
Beskattning av dis­po­si­tions­möj­lig­het
Högsta för­valt­nings­dom­sto­len (nedan HFD) har i mål från den 20 mars 2024 (mål nr 3892-23) gjort flera principiella uttalanden om beskattning utifrån möjligheten att disponera över en vara eller...
27/02/2024
Regeringen föreslår lättnader i de s.k. un­der­skotts­reg­ler­na
För företag finns det skatteregler som — förenklat beskrivet — innebär att möjligheten att nyttja tidigare års underskott kan begränsas efter vissa ägar­för­änd­ring­ar i det s.k. un­der­skotts­fö­re­ta­get...
27/02/2024
Förslag till införande av ett Head Office Taxation System i EU
Den 13 september 2023 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till direktiv om ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikroföretag samt små och medelstora företag (Head...
02/02/2024
Regeringen föreslår lättnader i de s.k. un­der­skotts­reg­ler­na
För företag finns det skatteregler som — förenklat beskrivet — innebär att möjligheten att nyttja tidigare års underskott kan begränsas efter vissa ägar­för­änd­ring­ar i det s.k. un­der­skotts­fö­re­ta­get...
25/09/2023
Ytterligare utvidgning av den s.k. 3:12-utredningen
Regeringen beslutade år 2022 om en större översyn av be­skatt­nings­reg­ler­na för delägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. Den pågående utredningen får nu ytterligare tilläggs­di­rek­tiv för...
18/09/2023
HFD fastställer förhandsbesked om avräkning av utländsk skatt på tjäns­te­pen­sions­för­säk­ring
Högsta för­valt­nings­dom­sto­len (HFD) fastställde den 28 augusti 2023 Skat­te­rätts­nämn­dens förhandsbesked gällande avräkning för erlagd italiensk skatt enligt skatteavtalet mellan Sverige och Italien...
08/09/2023
Högsta för­valt­nings­dom­sto­len undanröjer förhandsbesked avseende kvalificering...
Högsta för­valt­nings­dom­sto­len (HFD) har i målen 1835-23 och 1836-23 undanröjt två förhandsbesked om huruvida ett befintligt aktieinnehav skulle klassificeras som näringsbetingat vid beskattningen...