Hem / CMS Wistrand Advokater / Maria Kosteska Fägerquist
Porträtt avMaria Kosteska Fägerquist

Maria Kosteska Fägerquist

Partner
Styrelseordförande, Göteborg
Advokat

Göteborg
CMS Wistrand
Mårten Krakowgatan 2
411 04 Göteborg
Sweden

Postadress

Box 11920
SE - 404 39 Göteborg
Sweden
Språk Engelska, Svenska, Serbiska

Maria Kosteska Fägerquist är co-head för CMS Wistrands arbetsrättsgrupp och har en verksamhet som spänner över hela det arbetsrättsliga området. Maria arbetar nära våra klienters lednings- och HR-avdelningar inom alla delar av arbetsrätten.

Maria har särskild erfarenhet av att bistå klienter i verksamhetsförändringar. Hon biträder i arbetsrättsliga frågor vid företagsköp och företagsöverlåtelser, fusioner och omstruktureringar. Hon biträder klienter i den löpande hanteringen av HR-frågor såsom avtal, rekryteringsfrågor och uppsägningar, policys, arbetsvillkor, arbetsmiljöutredningar och arbetsrättsliga tvister rörande uppsägningar, konkurrensklausuler och intrång i företagshemligheter. Maria bistår arbetsgivare i alla typer av förhandlingar och överläggningar med fackliga organisationer. En stor del av hennes arbete kommer från internationella företag som söker rådgivning i Sverige. Hon har särskild erfarenhet av arbetsrätt inom konsumentproduktsektorn och Hotels & Leisure.

Maria är även delägare i CMS Wistrands tvistlösningsgrupp. Hon har mer än 18 års erfarenhet av att hantera stora och komplexa tvister, inklusive domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Hon har företrätt klienter i tvistelösning inom ett brett spektrum av områden såsom M&A-relaterade tvister, andra typer av köprättsliga tvister, skadeståndsrättsliga tvister och tvister relaterade till skadestånd med anledning av hyresavtal. Hon biträder regelbundet klienter inom en rad olika branscher, med särskilt fokus på Hotels & Leisure och fastigheter. Hon är även specialiserad på att biträda klienter i ansvarsfrågor med särskilt fokus på försäkringsrelaterade tvister och proffesionsansvarstvister.

 • Partner, CMS Wistrand, 2015-
 • Advokat, CMS Wistrand, 2010-2015
 • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2006-2007
 • Biträdande jurist, CMS Wistrand, 2005-2010
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

Arbetsrätt

 • Representerar Nordens största aktör inom hotellbranschen. Har arbetat med organisationen sedan 2010 och fortsätter att regelbundet bistå den i allmänna arbetsrättsliga frågor och även i arbetsmiljöfrågor. 
 • Bistår med arbetsrättsliga rådgivning vid gränsöverskridande omstruktureringar
 • Världsomspännande omstruktureringsförfarande inom livsmedelsindustrin.
 • Etablering av visselblåsarkanaler i Norden för en ledande svensk detaljhandelskoncern.
 • Omstruktureringsprocesser och fackliga förhandlingar inom byggsektorn.
 • Omorganisation i världsledande konsumentproduktföretag.
 • Arbetsmiljörelaterade frågor kopplade till B2B e-handel, en flerkanalig distributör.
 • Löpande HR-relaterat stöd till snabbväxande hållbarhetsenergibolag som tillhandahåller solcellslösningar inom ett brett spektrum av frågor, inklusive HR- och arbetsmiljörelaterade frågor.
 • Utför utredningar rörande diskriminering och kränkande särbehandling.

Tvistlösning

 • En tioårig rättsprocess avseende komplexa bolagsrättsliga frågor.
 • Tvister i samband med uppsägning av hyresavtal och efterföljande krav. 
 • Företräder advokatbyråer och advokater i professionsfrågor
 • Företräder revisionsbolag och revisorer i ansvarsfrågor
 • Förvaltningsrättsliga tvister om tillstånd och stöd.
 • M&A-relaterade tvister
 • Arbetsrättsliga tvister
Mer information mindre

Medlemskap och roller

 • Sveriges advokatsamfund, 2010
Mer information mindre

Utmärkelser och rankningar

 • Recommended Lawyer, Legal 500 2023: Dispute Resolution
 • Recommended Lawyer, Legal 500 2023: Employment

”Maria Kosteska Fägerqvist is extremely precise in her work and during the process she has shown great knowledge and outstanding abilities to catch and hold the question.”

Mer information mindre

Utbildning

 • Jur. kand., Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2005
Mer information mindre

Nyhetsflöde

18/03/2024
Wistrand har formellt blivit CMS Wistrand
Beslutet att bli en del av CMS, en av världens största advokatbyråer, togs för att framtidssäkra positionen som en av Sveriges ledande advokatbyråer och för att växa internationellt. CMS unika struktur säkerställer att CMS Wistrand kan fortsätta vara en självständig, starkt lokalt förankrad byrå för de svenska kunderna och samtidigt dra nytta av CMS:s globala expertis och nät­verk. ''Ef­fek­ti­va och väl­struk­tu­re­ra­de team över gränserna är av största vikt i dagens juridiska landskap. Det skapar värde för klienterna genom att minska friktionen i leveranser och påskynda processerna att köpa juridiska tjänster'', säger Maria Kosteska Fägerquist, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Gö­te­borg“Be­ty­dan­de tids- och kost­nads­be­spa­ring­ar uppnås för våra klienter genom att de kan dra nytta av unik juridisk kompetens över gränser, sektorer och praktikområden, som arbetar i strukturerade team med gemensamma värderingar och fokus."Inom CMS har vi möjligheten att ytterligare driva den innovation som är nödvändig för att forma framtidens juridiska tjänster.“Att vara framåtblickande innebär att proaktivt förutse utmaningar och driva innovation. Nu positionerar vi oss för att leverera lösningar som formar branschen och hjälper våra klienter att självsäkert navigera i det föränderliga landskapet”, säger Fredrik Råsberg, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Stock­holm. “Men vårt engagemang slutar inte med innovation. Att framgångsrikt styra ESG-agendan med fokus på kli­mat­för­änd­ring­ar och socialt ansvar är av stor betydelse för företag nu och framöver och som advokatbyrå har vi ett ansvar att hjälpa våra klienter att navigera rätt.''Nyheten om att Wistrand skulle bli en del av CMS publicerades för första gången i november 2023. För CMS var insteget i Sverige viktigt. "Att utveckla en stark nordisk plattform är viktigt eftersom våra klienter förväntar sig att vi ska stödja dem i stora affärsnav runt om i världen", säger Pi­er­re-Sé­basti­en Thill, CMS-ordförande. ”Vi har redan CMS Kluge-kontor i Bergen, Oslo och Stavanger. Nu med CMS Wistrand kan vi erbjuda våra kunder bred lokal expertis i Sverige, kombinerat med vår globala räckvidd.”