Home / Events / Competition Lunch: exchange of confidential information...

Competition Lunch: exchange of confidential information between competitors and non-compete clauses

Brussels, Belgium

Show location
Past event
13 December 2016, 12:30 - 14:00 UTC +00:00

L’équipe de droit européen et de la concurrence de CMS Belgium organise, ce 13 décembre 2016, une formation consacrée au droit de la concurrence, et plus particulièrement aux échanges d’informations entre concurrents ainsi qu’aux clauses de non-concurrence.

Les échanges d’informations stratégiques entre concurrents sont en principe interdits en droit de la concurrence et peuvent entraîner la condamnation à de lourdes amendes. Dans certains cas, l’échange de telles informations peut améliorer l’efficience économique et pallier des défaillances de marché et est donc autorisé sous des conditions précises.

Nous vous éclairerons entre autres sur :

  • les « do’s and don’ts » lors de contacts directs avec vos concurrents, dans le cadre de vos participations à des associations professionnelles ou de vos relations avec des fournisseurs et des distributeurs.
  • les « best practices » à mettre en œuvre lors de collaborations avec des concurrents via des entreprises communes, dans le cadre de soumissions à des marchés publics ou de projets d’acquisitions ou de fusions.
  • les conditions dans lesquelles sont admises les clauses de non-concurrence dans le cadre d’accords de distribution, de franchise, etc.

La formation sera suivie d’un walking lunch.


Op 13 december 2016 organiseert het team Mededinging & Europees Recht een opleiding inzake mededingingsrecht waarin dieper ingegaan wordt op de uitwisseling van informatie tussen concurrenten en niet-concurrentiebedingen.

Het mededingingsrecht verbiedt in beginsel het uitwisselen van strategische informatie tussen concurrenten. Zij lopen dan ook het risico met zware boetes gesanctioneerd te worden. Uitwisseling van informatie heeft soms echter ook voordelen en kan leiden tot efficiëntieverbeteringen en het wegwerken van marktfalen, waardoor ze in bepaalde welomschreven gevallen wel toegelaten kunnen zijn.

Wij verduidelijken onder andere:

  • de ‘do’s’ en ‘don’ts’ bij directe contacten met uw concurrenten, in het kader van deelname aan beroepsverenigingen of voor de betrekkingen met leveranciers en distributeurs.
  • de ‘best practices’ in geval van samenwerking met concurrenten via gemeenschappelijke bedrijven of in het kader van overheidsopdrachten of bij fusies en overnames.
  • de toelaatbaarheidscriteria om niet-concurrentiebedingen in te schrijven in het kader van distributieovereenkomsten, franchisecontracten, etc.

De opleiding wordt gevolgd door een walking lunch.