Home / Evenementen

Evenementen

Ontdek welke events eraan komen, zowel digitaal als live, rond de voor u relevante onderwerpen en issues. Ga met ons in gesprek en ontdek waar de experts in uw industrie over praten.  


Expertise
Eerstvolgende
22 juni 2021
HR tran­si­tie­plan
SES­SI­ON EN FRAN­ÇAIS­Vraag u zich af hoe u uw per­so­neel op de best mo­ge­lij­ke ma­nier te­rug naar het werk laat ko­men nu de CO­VID-maat­re­ge­len lang­zaam aan ver­soe­peld zul­len wor­den? Wilt u we­ten wel­ke nieu­we...
Eerdere evenementen
01 juni 2021
WE­BI­NAR/DE­BAT: Wie zal de over­heids­te­kor­ten als ge­volg van CO­VID-19 be­ta­len?
Door de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus is de eco­no­misch si­tu­a­tie in Eu­ro­pa in­grij­pend ver­an­derd. De mees­te wes­ter­se lan­den heb­ben het af­ge­lo­pen jaar de be­lang­rijk­ste fi­nan­ci­ë­le tus­sen­kom­sten ge­le­verd sinds...
20 mei 2021
"Trans­ac­ties be­tref­fen­de on­roe­ren­de goe­de­ren (bv. de huur en koop van ge­bouw...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
22 april 2021
Hoe te on­der­han­de­len in het ka­der van een over­heids­op­dracht
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
25 maart 2021
Hoe kun­nen uit­voe­rings­ge­schil­len het best wor­den be­heerd?
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
26 februari 2021
Co­vid-19 en de ge­vol­gen daar­van voor de gun­ning en de uit­voe­ring van over­heids­op­drach­ten
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
09 februari 2021
Be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid en D&O in in­ter­na­ti­o­naal per­spec­tief - stil­te...
De Co­vid-19 pan­de­mie zorgt voor gro­te uit­da­gin­gen voor be­stuur­ders en toe­zicht­hou­ders van (in­ter­na­ti­o­na­le) on­der­ne­min­gen. Ook de na­de­ren­de Brexit brengt de no­di­ge chal­len­ges met zich mee. De ver­wach­ting...
23 juni 2020
We­bi­nar: Wat is de im­pact van de co­rona­cri­sis op uw aan­vul­lend pen­si­oen?
De Co­rona­cri­sis heeft een im­pact ge­had op zeer veel as­pec­ten van het da­ge­lijk­se le­ven.Werk­ne­mers zijn of wa­ren tij­de­lijk werk­loos, na­men ex­tra va­kan­tie op of wer­den ziek.  Bent u zich be­wust van het...
16 juni 2020
We­bi­nar: De mo­da­li­tei­ten voor be­ëin­di­ging van ar­beids­over­een­kom­sten in...
In de na­sleep van de CO­VID-19 ge­zond­heids­cri­sis zien ver­schil­len­de werk­ge­vers zich zo­wel in Bel­gië als we­reld­wijd he­laas ge­nood­zaakt om één of meer­de­re ar­beids­over­een­kom­sten te be­ëin­di­gen.   Het...
18 februari 2020
Her­vor­ming van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen: uit­da­gin­gen voor uw on­der­ne­ming
Sinds 1 ja­nu­a­ri 2020 is de nieu­we wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen van kracht. Be­paal­de ven­noot­schaps­vor­men kun­nen niet lan­ger wor­den op­ge­richt en de dwin­gen­de be­pa­lin­gen...
11 februari 2020
De recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se Unie 2019 en de...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma...
10 december 2019
Over­heids­op­dracht voor wer­ken in de prak­tijk
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...