Home / Evenementen

Evenementen

Ontdek welke events eraan komen, zowel digitaal als live, rond de voor u relevante onderwerpen en issues. Ga met ons in gesprek en ontdek waar de experts in uw industrie over praten.  Expertise
Eerstvolgende
08/02/2023
Cost-cut­ting and re­struc­tu­ring in ti­mes of cri­sis
A tough glo­bal eco­no­mic out­look is dri­ving ma­ny em­ploy­ers to re­view their ope­ra­ti­o­nal costs. Across bu­si­nes­ses, hard ques­ti­ons are being as­ked about whe­re ef­fi­cien­cies can be ma­de – and ul­ti­ma­te­ly what...
16/02/2023
CMS Cam­pus Event
You are a stu­dent in Law, Ba­che­lor 3 or abo­ve, with ex­cel­lent aca­de­mic re­sults, in­te­rested in sum­mer trai­nees­hips or in a po­si­ti­on as a la­wy­er at CMS?Join our Cam­pus Event on 16 Fe­bru­a­ry 2023 to get...
Eerdere evenementen
24/01/2023
De her­vor­ming van het Bur­ger­lijk Wet­boek: New Year, New Co­de, New Ru­les!
De her­vor­ming van het ver­bin­te­nis­sen­recht in het nieuw Bur­ger­lijk Wet­boek treedt in wer­king op 1 ja­nu­a­ri 2023.   Op dins­dag 24 ja­nu­a­ri 2023 ma­ken we u graag weg­wijs over de nieu­we re­gels in uw da­ge­lijk­se...
12/12/2022
De scha­de­be­gro­ting in het ge­val van het ver­lies van een op­dracht
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
25/11/2022
EU Com­pe­ti­ti­on Law Brie­fings
The EU Com­pe­ti­ti­on Law Brie­fings ha­ve been cre­a­ted to pro­vi­de a plat­form for our clients and other com­pe­ti­ti­on law ex­perts to stay up to da­te on the de­vel­op­ments of EU Com­pe­ti­ti­on Law. Eve­ry month CMS...
25/11/2022
Uit­slui­tin­gen in de re­gel­ge­ving: wan­neer is men vrij­ge­steld van de plaat­sing...
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
17/10/2022
Hoe om­gaan met wij­zi­gin­gen in een over­heids­op­dracht die vol­gen uit de hui­di­ge...
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
29/09/2022
Glo­bal Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re Fo­rum 2022
Un­cer­tain ti­mes, an evol­ving legal fra­me­work: ma­na­ging risks and en­su­ring so­ci­al res­pon­si­bi­li­ty in the li­fe sci­en­ces & he­al­th­ca­re sec­tor
22/09/2022
8th CMS Pu­blic Pro­cure­ment Fo­rum
We are de­ligh­ted to an­noun­ce that the 8th CMS Pu­blic Pro­cure­ment Fo­rum will ta­ke pla­ce in Os­lo on Thurs­day, 22 Sep­tem­ber 2022 from 12:45 - 17:30 p.m. CET pro­vi­ding an up­da­te on Eu­ro­pean pu­blic pro­cure­ment law.The pro­gram­me will co­ver po­li­cy de­vel­op­ments in the EU and re­cent and im­por­tant de­ci­si­ons from the ECJ with high re­le­van­ce in prac­ti­ce. In the se­cond part of the event, we in­vi­te you to a com­pa­ra­ti­ve view sha­ring ex­pe­rien­ces from se­ve­r­al ju­ris­dic­ti­ons on two to­pics with prac­ti­cal re­le­van­ce:de­ci­mal­pos­si­ble da­ma­ges claims an­d­ti­me li­mits and cut off for claims.The con­fe­ren­ce will be held in En­glish and free of char­ge. The­re will be the pos­si­bi­li­ty to par­ti­ci­pa­te re­mo­te­ly for an­y­o­ne in­te­rested in the­se to­pics, but una­ble to at­tend in per­son. 
16/06/2022
Re­cen­te recht­spraak in­za­ke over­heids­op­drach­ten
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
31/05/2022
De stop­zet­ting van een over­heids­op­dracht: geen ab­so­luut recht
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
11/05/2022
What hap­pens now? Na­vi­ga­ting the new CO­VID em­ploy­ment lands­ca­pe
Des­pi­te a suc­ces­sful vac­ci­ne roll-out, the world con­ti­nues to con­tend with new va­ri­ants of CO­VID-19. As coun­tries scram­ble to adapt to on­go­ing in­fec­ti­on risks, it is clear that wor­king li­fe isn’t go­ing...