Home / Vestiging / België / Brussel
Office building Brussels

Brussel

België

CMS heeft haar Belgisch hoofdkantoor in Brussel. Actief sinds 1987 en versterkt door een fusie in 2017, telt ons Brussels kantoor vandaag meer dan 80 advocaten die een volledig gamma aan juridische en fiscale oplossingen bieden aan cliënten. Dankzij onze sterke lokale verankering en expertise, gecombineerd met het CMS-netwerk van 4500 juridische en fiscale professionals in meer dan 40 landen, hebben wij alles in huis om u te ondersteunen in zowel lokale als grensoverschrijdende projecten en geschillen.

Door onze locatie Brussel, in het hart van de Europese besluitvorming, weten onze advocaten precies hoe belangrijk het is om op de hoogte te blijven van de laatste juridische ontwikkelingen en de snel veranderende regelgeving. Werken met CMS in Brussel, betekent dat u van de expertise en het professionalisme van een grote organisatie geniet, maar met de betrokkenheid van een echt Belgisch kantoor.

Als u zaken doet in Brussel en op zoek bent naar juridische ondersteuning, contacteer ons dan via het online contactformulier of bel ons.

Wij werken vanuit praktijkgroepen en sectorgroepen. Zo bouwen wij een gedegen kennis op van de activiteiten en markten van onze cliënten. Wij willen niet enkel juridisch-technisch sterke advocaten zijn, we willen ook de unieke uitdagingen van elke sector begrijpen zodat wij uitmuntend en commercieel relevant advies kunnen geven.

Onze experts kunnen u met diepgaande kennis bijstaan in verschillende rechtsgebieden en fiscaliteit. Ons cliënteel omvat prominente beurs- en niet-beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in diverse sectoren, evenals publieke overheden en nationale en internationale organisaties.

more less

Routebeschrijving

Van de luchthaven

Brussels Airport (Zaventem)
De luchthaven ligt op 20 km van onze kantoren.

 • Taxi – de reis duurt ongeveer 30 minuten.
 • Trein – treinen vertrekken van de terminal naar Brussel om de 30 minuten. Van "Brussel-Noord" kunt u een trein nemen naar het station "Bosvoorde/Boitsfort”. De rit duurt ongeveer 50 minuten.

Met de wagen

GPS adres : Hertogendreef 137, 1170 Watermaal-Bosvoorde
De parkings bevinden zich op verdieping -2. Het onthaal bevindt zich op de derde verdieping. 

Vanuit het noorden / oosten / zuiden

 • Op de Ring, neem de afrit E411 ", Luxemburg, Namen, Brussel” en volg "E411 Brussel”
 • Neem de 1ste afrit naar de Waversesteenweg
 • Aan het 3de kruispunt, sla linksaf naar de Vorstlaan
 • Aan de rotonde, blijf de weg rechtdoor volgen naar de Terhulpsesteenweg
 • Onze kantoren bevinden zich aan het 2de kruispunt aan uw rechterkant

Vanuit het westen

 • Neem de E40 richting Brussel
 • Aan de basiliek, neem de tunnels richting "Centrum / Centrum”
 • Na de afrit “Louiza/Louise”, sla rechtsaf, richting “Terkamerenbos/Bois de la Cambre”
 • Verlaat het centrum, en volg de Louizalaan
 • Aan het einde van de Louizalaan, blijf op de hoofdweg die links draait
 • Bij de stoplichten, blijf rechtdoor rijden langs de Emile De Motlaan en vervolgens de F. Rooseveltlaan tot aan de Terhulpsesteenweg en blijf deze volgen
 • Aan het 4de stoplicht, sla linksaf: onze kantoren bevinden zich recht voor u

Met de trein

 • Station van Watermaal-Bosvoorde
 • Bij het verlaten van het station, de weg oversteken
 • Het kantoor bevindt zich recht tegenover u
 • Het onthaal bevindt zich op de derde verdieping

more less

Vestiging

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
PDF routebeschrijving Open Google Maps
07/04/2021
Fo­cu­sing on you
For al­most 40 ye­ars, we ha­ve been pro­vi­ding clients with top qua­li­ty ad­vi­ce in Bel­gi­um and Luxem­bourg, al­lo­wing them to be suc­ces­sful in what they do. As your stra­te­gic part­ner, we an­ti­ci­pa­te any legal...

Feed

24/06/2022
Hof van Jus­ti­tie van de EU spreekt zich uit over de con­tro­le op de ver­plich­tin­gen...
Op 2 ju­ni 2022 heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU een ar­rest ge­we­zen over de ver­plich­tin­gen van Skey­es en de mo­ge­lijk­he­den om be­roep in te stel­len te­gen haar be­slis­sin­gen in het ka­der van een pre­ju­di­ci­ë­le...
12/05/2022
Mis­bruik van eco­no­mi­sche af­han­ke­lijk­heid in Bel­gië - stand van za­ken
Het ver­bod op mis­bruik van de eco­no­mi­sche af­han­ke­lijk­heid van een on­der­ne­ming dat op 22 au­gus­tus 2020 in wer­king is ge­tre­den, is ge­richt op de si­tu­a­tie waar­in een on­der­ne­ming mis­bruik maakt van de eco­no­misch...
16/06/2022
Re­cen­te recht­spraak in­za­ke over­heids­op­drach­ten
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
31/05/2022
De stop­zet­ting van een over­heids­op­dracht: geen ab­so­luut recht
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
19/04/2022
De on­der­te­ke­ning van de of­fer­tes
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
24/03/2022
Op­na­me HR we­bi­nar se­ries
Be­kijk de op­na­me van on­ze op­lei­din­gen in het ar­beids­recht.
23/03/2022
CMS: De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie
23 maart 2022 – De Eu­ro­pe­se M&A-markt is te­rug op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie. Dat blijkt uit de jaar­lijk­se Eu­ro­pean M&A Stu­dy van in­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS. Vo­rig jaar was er...
22/03/2022
In­schrij­vings­ver­eis­ten voor aan­bie­ders van dien­sten met vir­tu­e­le va­lu­ta
In na­vol­ging van de reeds eer­der ver­sche­nen nieuws­brief om­trent de nieu­we wet die dienst­ver­le­ners van vir­tu­e­le ac­ti­va aan de an­ti­wit­was­wet­ge­ving on­der­werpt, is in­tus­sen even­eens het ko­nink­lijk be­sluit...
21/03/2022
Nieu­wig­he­den in het Bel­gi­sche me­de­din­gings­recht
Met de Wet van 28 fe­bru­a­ri 2022 heeft de Bel­gi­sche wet­ge­ver de ECN+ richt­lijn om­ge­zet die de na­ti­o­na­le me­de­din­gings­au­to­ri­tei­ten moet ver­ster­ken. Naast an­de­re in­hou­de­lij­ke wij­zi­gin­gen in de Bel­gi­sche me­de­din­gings­wet­ge­ving...
17/03/2022
Mijn werk­ne­mer is ziek: wat nu?
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta:18/11/2021 09/12/2021 18/01/2022 17/03/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld...
21/02/2022
Dienst­ver­le­ners van vir­tu­e­le ac­ti­va wel­dra on­der toe­zicht van de FS­MA
Op 27 ja­nu­a­ri jongst­le­den kwam er een ein­de aan een tijd­perk waar­in het aan­bie­den van dien­sten in ver­band met vir­tu­e­le ac­ti­va geen ge­re­gle­men­teer­de ac­ti­vi­teit was in Bel­gië. Op die da­tum werd im­mers...
04/02/2022
Ad­vo­caat-ge­ne­raal ver­dui­de­lijkt con­ti­nu­ï­teits­ver­plich­ting van Skey­es
Op 13 ja­nu­a­ri 2022 heeft ad­vo­caat-ge­ne­raal Ran­tos zijn con­clu­sies ge­pre­sen­teerd in het ka­der van de pre­ju­di­ci­ë­le pro­ce­du­re die de on­der­ne­mings­recht­bank van He­ne­gou­wen, af­de­ling Char­le­roi (Bel­gië) heeft...